13
Tisi liti ku ma mirine onom pite Ma Ili pele teingine
Ise ilim winkem piti yepi yulpowo Krais so ise ma onom puwo nemple. Ise ma onposi piti yailelepe mete nemple, le wem mete nampir pau faleise, ise kesipe yilape ye winangou peise le ise yuntoluwepe. Mete ilepe pite sungoi, pe pingiepe fei polpepei le pe pailelepe ririm pite yuwei wata pirpolo pe mete yaupe pite tef lepei, le pe pretai piti pe ririm pite yuwei kolo. Ise ma onposiepe mete piti pifei winem oli, onposiepe wata pirpolo ise isotei re yiripe yepi yifei winem oli lepe. Le ise ma onposiepe mete wuso moingi falepe pepe, onposiepe wata pirpolo ise isotei re yiripe yepi yila moingi fei lepe.
Nimoure re mete wuso paite nemple pepe, pe ma pailele nemple re puntolunemple, onom kere nemple le pe ma pusa nemple kolo olo. Nimoure lo mete wuso paite nemple fei wolo pe kare nemple tounga le pe pe piripe nemple pepi paulelei nemple ausi, Ma Ili ma kapi il laptei liripe le le ma watepe moingi ili. Le nimoure mete wuso paite nemple walolo, wolo pe pailele nemple pe re ma pila moingi ili. Ise onom kere piti yintape mole yini wuru kapi kolo olo, le menmen wuso ise yesiepe fei, ise ma enke teingipe yasiepe. Wusoli Ma Ili lirpei lolpepei, “Ki ma tounga peteise kolo olo, ki ma kaileleise kireise mepi mratei.” So ku ma topo weli le ku ma mirpei molpepei
“Ma Ili miso kaneiki, ki ma turiki kolo olo. Metine nele ma lolomen lireiki? Olo.”
Ise ma onposiepe mete wuso pinu peitaloise pire il pite Ma Ili lepe. Ise ma nou onposiepe wai lelpe liti pingiepe il pite Ma Ili fei polomen pe pe fale wem pe pa, le ise re ma yingiepe fei yolpepe wem ise yulpowo Ma Ili. Jisas Krais miso loli weitetei kolo olo. Nemul, fei, le wem oli oli, le onom re wai lele olo, nenpiyeye. Ise yusape mete nemple peitaloise pire il nemple polomen polomen re kolo olo. Wuso ise yulsipe, ise ma yusa tisi teingi wuso ise fei min yingowo lepe. Ma Ili onom manouku le fei pepei, pe wata pirpolo piripe enke pouku leinginim singe le pe kanoukutei, wolo il wuso mete nemple pirpeise pire oweli pirpolo ise miso yaplei oweli fei pepe, le nemple pepe ise ma yaplei kolo, il fei pepe olo kanouku kolo olotei. Le mete wuso pingiepe pepe, il fei pepe olo kaniepe kolo, wusoli pe oweli yaupe piti ku mete ma maplei eryai.
10 Ise retai, wem Jisas la laitei nimpe le teluwi pele noro kaptetei il olpe pouku, nimpe wuso le la laitei lepe, le wata pirpolo tile pouku piti meltawi Jisas maltowo Ma Ili le le ma nou onposiepe il olpe pouku kolo olo. Le wem mete wala pingiepe il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses, il wuso pirpei piti mete ma rautuwo Ma Ili pingowo tisi tangu lepe, mete fei pepe, teluwi pite Jisas miso kaniepe piti kaptetei il olpe pelpe kolo olo. 11 Metine pite linuwepe mete pite Juda wuso pesio towa liti peptawio Ma Ili siye, le lingiepe il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe, pe petesipe siye le le kali teluwi ile lila linki le elpeingo piti lato leinginimtei piti Ma Ili lotei lifei. Le ma laltei teluwi lepe lifei malfem lire Ma Ili soma le ma nou onposiepe il olpe pite mete kolo. Wolo siye yeflipiye, pe ma kapi pilape pe towa yawi tani uf winangou pelpe pratei lepe, pe towa yawi soma peptawi siye fei pepe. 12 Min polpepei so Jisas re, pe kesi pila noro pe towa yawi tani uf ili Jerusalem le pe so petesi la soma teluwi pele noro kaptetei il olpe pite ku mete piti tef, le le ma kanouku fale teingipe mire Ma Ili. 13 So ku ma tounga pesi tisi tangu wuso mete pite Juda pingowo piti rautuwo Ma Ili, le ku ma wata pirpolo mulsi Jisas noro me towa yawi le mete ma palwe oli peletouku watafei Jisas lotei, wem le la, mete palwe oli pelesi. 14 Mete ma palwe oli peletouku wusoli tef fei lepei, uf ili nele re ku louku piti ratei wem oli oli kolo olo, wolo ku wala onom natowo uf ili nele piti wem lingi Ma Ili ma wauku le ku ma ratei mingi wem wem. 15 So ku ma wem oli oli meila nange lite Ma Ili le ku molpepe wem ku miri nange lite Jisas piti mirpei nomnaipe mirpolo, “Ma Ili, le Ili louku.” 16 Ise onom pete il kolo piti yailele nemple le ise kane nemple yire oweli re men nange pepe, wusoli wem ise yingiepe fei yolpepe, ise wata pirpolo yaptei menmen teingipe watowo Ma Ili, le le ma onom teingine lireise.
17 Mete piti puntolise re peitaloise pire il pite Ma Ili, mete fei pepe ise ma yaptepe mingim le ise yingiepe il pelpe. Pe wem oli oli onposi piti puntolise re kotopaise, wusoli pe ma nampli pirpowo Ma Ili pire towa lelpe wuso pesio lepe. Wuso ise yaptepe mingim re yingiepe il pelpe, pe ma enke teingipe piti telpalo pesio towa lelpe poporo. Le wuso ise yolpepe kolo, pe ma enke olpe le fei pepe ma kaneise kolo olo.
18 Ise wala ma yeletei Ma Ili piti kanouku. Ku mretai punkom piti enke pouku ma pamtuku piti ku mingiepe il menemple olpe re kolo olo, wusoli ku wem oli oli onposi piti ma ratei teingipe tuwopou. 19 Le ki kirkilau keiteise piti ma yeletei Ma Ili soma le ma laiteiki nou frou ke ise.
Pe peletei Ma Ili piti kaniepe mete pite Hibru wuso pingitepe il piti paitei youti nepei
20 Apa Ili louku Jisas la wolo Ma Ili nou leila, le metine teingi piti luntoluwepe sipsip pite Ma Ili pele wusoli wem le la, teluwi pele wata pirpolo pesiepe il pingi wuso Ma Ili topwepe lapiri lirouku ku mete piti tef, teluwi pite Jisas ma pesiepe il fei pepe papiri le pe ma pile pingi wem wem. 21 Ma Ili, le metine piti onom malye, le miso kaneise lire men nange yeflipiye wuso teingipe piti kaneise yingiepe il pele. Le ku re, Ma Ili lotei miso leilauku enke piti ma mingiepe il pele piti mesio towa fei molomen, le le ma lolpepe lirouku liri nange lite Jisas Krais. Ku meila nange lite Krais wem oli oli. Punkomtei.
Il piti pirpei papulu
22 Ilim winkem peiki, ki keiteise piti yaptei mingim yoporo yire il fei pepei piti ma waise topo weli, wusoli il wuso ki kaptei paitei youti nepei piti waise pepe, il olo ulepe kolo. 23 Ki kirpeise retai kire line winke louku Timoti wuso lifei winem oli lepe olo pe kesi paltei lau yawiye. Le wuso le frou lau faleiki, le ma lireiki wepi we wulise.
24 Ise yirpei wem teingi louku le mete peise piti puntolise pire il pite Ma Ili, le mete yeflipi pite Ma Ili pele pepe. Ilim winkem pite Itali, pe pirpei wem teingi lelpe le ise. 25 Ma Ili miso onom maneise re laileleise yeflipiye.