Il Jut laptei
1
Ki Jut, ki metine liti kesio towa lite Jisas Krais, le ki winke lite Jems. Ki kantei youti nepei ne ise nimoure mete wuso Ma Ili linaise pepe. Ise wuso Ma Ili, le Eiya louku, le onom puwoise pepe, le Jisas Krais luntolise piti ratei yoporo.
Ma Ili miso lirkilau onom maneise le le waise onom malye, le le onom puwoise.
Mete piti pempetei pirpolo pe mete piti peptalo il pite Ma Ili
Numuwi peiki, ki onposi piti ma kantei youti waise kirpeise kire tisi wuso ku mepi mretawo piti Ma Ili kanouku pepe, wolo fei ki ma kirpeise kire il nemple. Ki il polise piti ise ma yile singe yire il wuso ise yulpope pepe wusoli il pepei Ma Ili wauku ku mete pele wem wuru kolo, le wauku wem niliye. Mete olpe piti pinpim il pite Ma Ili, ilepe pelpe olo pempetei pesio towa peingalouku fei, wolo pe peingi potei le il pite Ma Ili pele piti kanouku mratei moporo pepe, mete olpe pepe pe pesi weisipe, le pe peptalo mete pire il nemple pelpe piti enke fale le pe paulelipe nimoure ausi. Le pe tounga pesi Jisas Krais, le ili louku niliyeye piti luntoluku. Sungoi liye il piti paitei yousi pe pirpei pire mete fei polpepei pepe, Ma Ili ma watepe moingi.
Ise retai fei wolo ki ma nou kirpei keilaise enke piti ise ma retai wuso Ma Ili lolomen so le kaniepe mete pite Israel pau tani tef lite Isip, wolo wem lingi, mete piti pulpowo kolo pepe, le liripe nemple, losiepe pa yalipeye. Ise onposiepe ririm pite yuwei wuso Ma Ili watepe singe piti pesio towa lelpe fi fi, wolo pe pinaulo le pe pusa tulum teingi lelpe lato yuwei. Ririm pepei pe pinpim il pite Ma Ili liso le lire foiye singetei topwepe lapiri, le le laptei pratei tulum nele munkunumtei, pratei pungario wem ili lite Ma Ili ma kapi il laptei liripe, le le ma watepe moingi. Ise onposienge uf lingi Sodom lire Gomora, le uf kumpu wuso pratei malfem piringe tepe, mete pelpe pingiepe il olpe watafei ririm pepe, le pe paulelipe nimoure ausi le pe enke falepe nimoure mete pite uf mete nemple. Ma Ili laltei weli ili fale laplei uf re mete fei pepe yalipeye, le fei pepei, pe kosauku piti wem mete pingiepe il olpe, pe ma pila moingi ili.
So mete olpe wuso pempetei pesio towa peingalouku pepe, pe re pingiepe fei polpepe, le pe pingiepe yongou olpe piti noro pe paulelipe nimoure. Pe pinau piti Ma Ili luntoluwepe le pe kelelape ririm teingipe piti yuwei. Le riri piti linuwepe ririm pite yuwei pepe, nange lele Maikel, le re lire Towa rounge tilai noute tire topo lite Moses piti minele lelnge ma kali. Riri Maikel lepe, le onposi piti kosawo towa lire singe pele kolo. Wem le lirpeilawo Towa, le kelelawo lire il menemple olpe kolo, wolo le lirpowo Towa lirpolo, “Ma Ili lotei ma waiye moingi.” 10 Wolo mete fei pepei, pe pretai menmen re kolo, le pe kelelape menmen pepe yaupe yaupe. Le pe enke fale frou piti ma pire singe pelpe wai nemple moingi watafei siye wasem pite towa yawi pepe, le moingi lelpe potei ma liripe nemple. 11 Pe men olpe, moingi ili ma falepe. Pe ingowo tisi lite Kein. Pe onposi piti ma kapi era pire kare towa oli lelpe liti peptalo mete pite il olpe watafei Balam, sungoi liye le onom puwo mole so le lempesipe mete pite Israel puwalo tisi oli. Pe pinpim il watafei Kora, le linpim il pite Moses lire Aron, le le liripe mete pele wuso pulsi pepe olo pa yalipeye. 12 Wem ise yifei yaplei oweli piti rautu nemple re onom puwo nemple, mete olpe pepe ma pe pireise yepi yifei le pe wata pirpolo kete opinge palteise wem pe telpalo potei kolo. Pe onposi piti kane potei. Pe pirpei il nemi yaupe le pe kaniepe nimoure mete pite Ma Ili kolo, le fei pepei, pe wata pirpolo nopom munkunum lifei yawi le nef olo nualo kolo, le yuf lalpopo lila le lepe. Pe watafei nimpe piti pilape fouri kolo pepe, wem lelpe liti pe ma pilape fouri wolo olo, pe pile yaupe. Le pe watafei nimpe wuso peipi pasi nalem le le lile lire punko yo ma la yawi ye. 13 Mete olpe pepe, pe ma rapu nemi pirpei peila potei lol pire il tipe yaupe le pe kete topo oli paltei potei. Pe watafei peryai loungongo le le lireri tuwamou lepe. Pe pirpolo pe kosape mete pire tisi teingi wolo olo, le fei pepei, pe watafei tauru piti kotu pe pau pinge teplai yuwei le pe pini yaupe, pe kosape mete pire menemple kolo. Mete olpe fei polpepei pepe, Ma Ili olo lopori tulum lelpe fei piti le ma liripe pe pratei wem oli oli, pratei tulum oli munkunumtei.
14 Inok, le ninge palyene lite Adam piti lire eti kera piti eti plen (6), le sungoitei liye lirpei il pepei liripe mete olpe fei pepei pepe. Inok lirpei liripe lolpepei, “Yuntoli, Ma Ili ma lau liripe ririm teingipe pele pite yuwei, pe olo wurutei, 15 le pe pau piti ma kapi il paptei piripe mete yeflipiye wuso pingiepe il olpe pepe, le pe wuso pirpei il men nange olpe piri Ma Ili. Ma Ili liripe ririm teingipe pele ma watepe mete olpe pepe moingi ili.”
16 Mete olpe pepe, pe wem oli oli pirpei narwi nemple, le pe pirpei pamtuwepe mete nemple yaupe. Pe pingiepe il men nange olpe wuso enke pelpe onposiepe pepe. Pe rautu potei yaupe le pe pempesipe mete pire il tipe pelpe wolo menele teingi re fale lingepe il pelpe kolo wusoli pe onposi piti kane potei.
Jut il polwepe nimoure mete pite Ma Ili pele piti ma pile singe
17 Wolo ise numuwi peiki, ise ma onposiepe il wuso pupam pite Apa Ili louku Jisas Krais, pe pinu pirpeise pepe. 18 Pe pirpeise pirpolo, “Epli wem pire malfem piti Krais ma nou lau, mete olpe piti pingiepe il olpe ma pau palwe oli pelteise.” 19 Mete olpe fei pepei, pe onposi piti karipe mete paptei, pe onposiepe menmen pite tef lepei le Riri Teingi olo ratepe kolo. 20 Wolo ise numuwi peiki, ise ma yirkilau kani nemple yingiepe il pite Ma Ili so ise ma yile singe yiripe il wuso yulpope pepe wusoli pe olo teingipetei. Ise yiri singe lite Riri Teingi piti yeletei Ma Ili, 21 le ise yingiepe il pite Ma Ili soma le ma onom puwoise wem ise ratei yungario Apa Ili louku Jisas Krais ma onom maneise le le ma waise nempi liti ratei yingi wem wem.
22 Ise onom manepe mete wuso wala enke nemple nemple pepe, 23 le mete wuso fupepletei pe ma pa pepe, ise ma kaniepe wata pirpolo ise kesipe tani weli piti ma laplei pepe. Mete ilepe pepe ise ma onom manepe wolo ise ma turu isotei, le ise kotopa isotei yire il olpe pelpe wata pirpolo olongou tipingou pelpe ma kapi yafo kolo olo.
Jut onom teingine le le leila nange lite Ma Ili
24 Ki keila nange lite Ma Ili piti le miso kaneise yile singe, le il menemple olpe re ma peiteise topungou kolo wem le leiteise yile onom pele le ise ma onom teingine piti rautuwo. 25 Ki keila nange lite Ma Ili, le Ma Ili niliyeye piti kanouku liri Apa ili louku Jisas Krais. Nange ili le singe piti le pele loteteiye. Le sungoitei liye ratei, le fei le ratei, le le ma ratei lingi wem wem. Punkomtei.