2
Ku ma mire yape watafei Krais
Ise yingowo tisi lite Krais le fei pepei, ise yile singe ko? Krais kani onom lanteise le ise yingitepe enke peise pireise flo ko? Ise yesiene onom nenpeiye watafei Riri lite Krais ko? Ise yailelepe re onom mane isotei wane ko? Leso ki kirpeise, ki ma onom teinginetei wuso ise ma yesiene onom nenpeiye, kani onom yantei nemple, le il menmen pite ise onposiepe piti yingiepe, ise ma yulpo nemple. Ise ma onposi piti kane isotei kolo olo, lo ise ma onposi piti rautu isotei yaupe kolo olo. Wolo ise ma yire yape le ise ma yeila isotei kolo olo, yeite isotei ye tef le ise yeilape mete nemple pe yuwei. Ise ma onposi piti yailelepe enke peise isoteiye kolo olo, mete nemple re ise ma onposi piti yailelelpe enke pelpe. Ise ma yesiene onom nenpeiye watafei Krais Jisas lotei.
Le watafei Ma Ili lotei, wolo le onposi piti ma reitu lotei fale lire Ma Ili rounge toungai noute kolo olo. Le onom pele lotei le tounga pesipe menmen teingipe pele le le fale lire metine yawi piti lesio towa. Le fale metine wape le le kali topo lite tef lepei leltei lotei.
Le lire yape le le lingowo tisi lite laptei mingim le le yo laye, la laitei nimpe wuso tingeli laitei lepe. Min polpepei so Ma Ili leila nange lele le yuwei, le le watowo nange nele ilitei linuwepe nange eryai pepe. 10 Ma Ili lolpepei liri Jisas soma ririm pite yuwei, mete piti tef le mete wuso pa le pe naro pe pratei tef pepe, pe yeflipiye ma yaruwepe yamkelem pratei, 11 le pe yeflipiye ma pirpei nomnaipe pirpolo Krais, le Ili, le pe ma peila nange lite Ma Ili, le Eiya lite yuwei.
Ku ma naliepe tisi
12 So numuwi peikitei, wem ki kireise ratei, ise yapteiki mingim, le fei ki kato fiyen kireise, pe re ma teingipetei piti ise wala yapteiki mingim yolpepe. Ise retawo tisi piti Ma Ili kaneise ratei yingi wem wem, so ise yire yape onposio Ma Ili, le ise yaptowo mingimye. 13 Wusoli Ma Ili, le wem oli oli rateise leinginim le le leilaise enke piti ise ma yaptowo mingim le ise miso yingiepe il pele.
14 Towa men nange ise yesiepe, ise ma yaru mi lo yura nemple re kolo olo, 15 soma il menmen re ma polise kolo olo, le enke peise re ma teingipe watafei ise eple teingipi pite Ma Ili pele wuso ratei yeingalope mete olpe piti pingiepe il olpe pepe. Ise ma kosape yire wai leise watafei taurungu fale poli teplai yuwei wem mulpou le if lelpe lini linge teplai yuwei lepe. 16 Ise kosape mete olpe piti pire il olpe pepe, kosape yire il wuso kaneise piti ratei yoporo pepe. Wuso ise yolpepei, ki ma rautu kutei kireise wem Krais nou lau, wusoli towa leiki wuso kesio lepe olo kere yawi kolo olo.
17 Ise yulpowo Krais le ise yingiepe yoporotei piti Ma Ili ma onom teingine lireise watafei ise yeptawi siye yaptowo le le onom teingine lasiepe pepe. Le ki onposi kirpolo wuso mete ma peteteiki ka, teluwi leiki ma lualo watafei wain tipe liti ise kalulu yeltalipe siye wuso yeptawi yaptowo Ma Ili pepe. Wuso pepei ma fale polpepe, ki ma onom teingine le ise re ma yanteiki mepi enke teingipe. 18 Min watafei ise pepe, ise re ma enke teingipe le ki ma kanteise mepi enke teingipe.
Timoti ma le Filipai
19 Wuso Apa Ili Jisas lulpoiki onom peiki leinginim ki ma kaisi Timoti frou le lulise soma wem le nou lilape il lau lirpeiki lireise ise, ki ma topo weli. 20 Timoti loteteiye, le onposi watafei ki onposi, le punkomtei, le onposisetei. 21 Mete yeflipi pepe pe onposi piti pailele potei, le pe onposi piti pesio towa lite Jisas Krais kolo olo. 22 Le ise isotei yuluwo wai lele fei, le ise retai le metine teingi. Le lireiki ki wepi wesio towa watafei ninge nele lire yaitei lele lepe, le ku wepi wesio towa piti ma mete wuru pulpope il teingipe pite Krais. 23 Ki so onposi kirpolo ma kaisi Timoti frou le lulise wem ki kretai piti pe ma polomen pireiki, pe ma waiki moingi lo pe ma pusaiki naro ke yawi, fei wala kironom. 24 Le ki kretai Apa Ili miso kaneiki le ki kutei miso frou ke kulise.
Epafroditus ma le Filipai
25 Ki onposiepe pato poporo piti ki ma kaisi line winke louku Epafroditus nou le ise. Le lireiki wepi wesio towa re, lireiki wepi lolpo wire moingi re, le le wuso ise yaltei lau piti ma kaneiki lepe. 26 Le onom neilo piti ma nou lulise yeflipiye, le le onom moinginetei wusoli ise kapi il piti le wuso kainu lepe. 27 Le kainu punkom le wem lirowo malfem piti ma la, le wuso le la, ki ma onom onetei. Wolo Ma Ili onom manowo, le ki re, Ma Ili onom maneiki piti kanowo namin ratei so ki onom one kolo. 28 Ki kirkilau onposi piti ma kaisi nou le ise soma wem ise yuluwo, ise ma nou enke teingipe, le ki re ma onom flo. 29 Kesi yaltei isotei wusoli le line winke leise piti yepi yulpowo Apa Ili, le ise enke teingipe. Mete watafei le lepe, ise ma yailelepe re yulsipe, 30 wusoli le onposi lotei kolo olo. Le onposi towa lite Krais le wem latotowo malfem piti ma la wolo olo, le lileise tulum piti lesio towa fei lepei piti kaneiki ki wusoli ise olo yato fiyen.