Il wuso Pol laptei pe Rom
1
Ki Pol, ki metine liti kesio towa lite Krais Jisas, le ki pupane wuso Ma Ili keiniki lepe, le le linaiki piti ma keptalo Il Teingipe pele.
Sungoi liye Il Teingipe pepei pepe, Ma Ili lirpei fale nemi pite mete emarengi pele le pe paptei paitei yousi. Il teingipe pepe pe pirpei piri Ninge lite Ma Ili, Apa louku Jisas Krais. Le fale metine wape le le ninge palyene lite Devit. Ma Ili kosauku le ninge lele, le onom pele olo felkele liso wem le la, Ma Ili nou leila. Le fei pepei, pe kosauku pire singe lipi pele. Ma Ili onom maneiki le le waiki towa lele piti kesio kire nange lite Jisas le le leiteiki fale kire pupane lite Jisas piti ma kosape mete yeflipiye piti tef, kosape kire tisi lite pulpowo Ma Ili le pe ma pingiepe il pele. Ise piti ratei Rom re, Ma Ili linaise yepiye, ise yeflipiye pite Jisas Krais.
Le ki so kaptei il pe ise yeflipiye piti ratei Rom pepe, ise wuso Ma Ili onom puwoise le le linaise piti ma fale yire mete pele lotei.
Ma Ili, le Eiya louku lire Apa Ili Jisas Krais, te miso onom maneise le te waise onom malye.
Pol onom fale piti le ma le Rom
Ki ma kinu kirpei kolpepei, ki onom teingine kasio Ma Ili leiki wusoli Jisas Krais, le leilaise enke piti yulpowo le mete piti tef ili yefliye, pe pirpei pireise. Ma Ili retai, ki kirpei punkom. Ma Ili wuso ki wai kutei yefliye piti kesio towa lele piti ma keptalo Il Teingipe kire ninge lele. Ma Ili retai ki wem oli oli onposise wem ki keletei. 10 Ki keletei Ma Ili kolpepei, wuso le onom pele, le ma lalteiki tisi piti ma ke kulise. 11 Ki onom faletei piti ma kulise soma singe wuso Ma Ili waiki pepe, ki ma kiripe piti ma kaneise piti yile singe. 12 Ki kirpei kolpepei, ki re ise ma kane nemple piti ma mepi mile singe. Ise ma yuluwo wai leiki piti kulpowo Krais le ki kile singe kolomen, le ki re ma namti kuluwo wai leise piti yulpowo Krais le ise yile singe fei yolomen.
13 Ilim winkem peiki, ise ma retai yolpepei, wem wuru ki onposi kirpolo ma ke kulise wolo menemple pe, pe wata pirpolo penfariki onom wem oli oli. Ki kesio towa leiki keingalope mete pite alpe nemple, pe pite Juda kolo, le ki weisipe enke pelpe piti ma pulpowo Ma Ili. Le ise piti ratei Rom re, ki onposi piti ma kaneise kolpepe, wolo menemple wuso penfariki onom pepe, pe pusaiki kolpepe kolo. 14 Utu pite Ma Ili pele patoiki ki piti ma kaniepe mete yeflipiye. Ki ma kaniepe mete piti pretape il Grik, le mete piti pretape il Grik kolo, mete piti pretai le mete piti pire wouye, ki ma kaniepe yeflipiye. 15 Min polpepei so ki onom fale piti ma keptalo Il Teingipe pe ise re piti ratei Rom pepe.
16 Ki kulpope il pite Ma Ili kirkilautei, pe singe pite Ma Ili piti ma kaniepe mete wuso pulpowo pepe. Pe pinu kaniepe mete pite Juda, le mete pite alpe nemple re, il pepe ma kaniepe. 17 Wusoli il pite Ma Ili pele, le kosauku wai lele piti weitouku fale mire mete teingipe tuwopou. Ma Ili lolpepei lirouku ku piti ma mulpowo wem oli oli. Min watafei il wuso paitei yousi pe pirpei pepe, pe pirpei polo, “Metine minele wuso lulpowo Ma Ili le le fale teingi tuwopou lepe, le ma kali nempi liti ratei loporo.”
Ma Ili ma watepe mete moingi ili oli
18 Mete piti tef wuso il olpe pirkilau pultei enke pelpe pepe le pe weisipe enke pite mete nemple piti ma pulsipe pingiepe il olpe pelpe le pe tounga pesipe il punkom pite Ma Ili, mete wuso weisipe enke pite mete nemple pepe, Ma Ili wem oli oli kapi il laptei liripe le le watepe moingi. 19 Ma Ili watepe moingi, wusoli men nange piti pe ma pretape piri Ma Ili lepe olo Ma Ili laptei alepe nimin. 20 Wem linutei piti Ma Ili laptei men nange pite yuwei re tef, le le lau lau fale fei, mete ma pire yef pirpolo pe olo pretawo Ma Ili kolo olo, wolo pe pemtetei. Pe ma pire yef kolo olo wusoli men nange wuso le laptei pepe, pe kosape pire singe lipi pele le pe ma pretai le Ma Ili piti ratei lingi wem wem. 21 Pe pretawo Ma Ili, wolo pe onposio pirpolo le Ma Ili kolo olo, lo pe enke teingipe pasio re kolo olo. Wolo enke pelpe weitei olpe, onposiepe il olpe teingelem yaupe yaupe le falongou pelpe olo mini yaupe, men re ratei kolo. 22 Pe pirpei polo pe enke pelpe ulepe wolo pe fupepletei. 23 Ma Ili piti ratei lingi wem wem lepe pe rautuwo kolo olo, wolo pe weitei rautuwepe nimpe wuso mete potei pire esi pelpe papopo masi pite mete walem lo naflepem lo siye lo tutungu re men nange pepe. Pe rautuwepe fei pepeiye, le Ma Ili oloye, pe tounga pesiye.
24 Wusoli mete fupepletei polpepei so Ma Ili ketepe eti le pe weitei pingiepe il olpe wuso pe enke pelpe fale piti ma pingiepe pepe, le pe pire nemple olpe le pe kete topo oli paltei nemple. 25 Pe tounga pesipe il punkom pite Ma Ili le pe pingiepe nemple olpe wanketei. Pe rautuwepe re kapi enke paptepe men nange wuso Ma Ili laptei pepe, le Ma Ili lotei lepe, pe tounga pesiye. Wolo le Ma Ili piti ku ma meilala nange lele wem oli oli. Punkomtei.
26 Min polpepei so Ma Ili lusape pingiepe il olpe piti pire potei wane olpe le pe kete topo oli paltei nemple. Nimoure re weitei enke fale potei wane le pe pauleli nemple. 27 Mete re polpepe, pe pusa tisi liti piripe nimoure petei le pe enke fale potei wane le pe pauleli nemple. Mete pingiepe il olpe piti kete topo oli paltei nemple le min polpepei so Ma Ili watepe moingi liripe il olpe pelpe.
28 Pe pinaulo piti pesio Ma Ili lultei onom pelpe le fei pepei, Ma Ili lusape piti pingiepe il olpe wuso paitei enke pelpe pepe. Il olpe wuso pe pretai pe ma pingiepe kolo, wolo olo, pe pingiepe. 29 Il men nange wuso olpe pepe, pe olo pirkilau pultei enke pelpe. Il olpe watafei, onposiepe il olpetei, pe pire filai, onom falepe menmen pite nemple pelpe, le pe onposi piti ma watepe mete nemple moingi. Pe enke olpe pasiepe mete wuso men nange pelpe wuru pepe, le pe petesipe mete nemple pa, pe pirpelai nemple, pe pempetei nemple le pe onposi potei pirpolo pe teingipe le mete nemple olo olpe. Pe kete il pirpei pire mete nemple yaupe piti ma kete moingi paltei nemple, 30 le pe pinge nemple il. Pe pirpei il olpe piri Ma Ili, pe kelelai nemple, rautu nemple yaupe le pe peila nange pelpe potei. Pe onposiepe il olpe wuru piti ma pirkilau pingiepe le pe paptepe emare yaire pelpe mingim kolo olo. 31 Pe onposi poporo kolo, il wuso pe topwepe papiri piti pingiepe pepe wolo pe yaruwepe il pepe, le pe pailele mete nemple lo pe onom manepe oloye yaupe. 32 Pe pretape il pite Ma Ili wuso pirpei polo, mete piti pingiepe il olpe, pe ma pa. Wolo olo, pe pirkilau pingiepe il olpe pepe le fei pepe poteteiye kolo olo, pe weitei pulpope re enke teingipe pasiepe mete nemple wuso pantepe piti pingiepe il olpe pepe.