Youti Pol lantei watowo Taitus
1
Ki Pol, ki metine piti kesio towa lite Ma Ili le ki pupane lite Jisas Krais. Ma Ili keiniki le le laiteiki ke piti ma kaniepe nimoure mete wuso Ma Ili pele keiniepe le pe pulpowo pepe, le ki ma kosape kire il punkom wuso ku piti mingowo Jisas Krais, ku meptalo pepe. Il wuso ku meptalo pepe, ku mirpei mire nempi liti ratei mingi wem wem, le nimoure mete ma onposi piti ma kali nempi fei lepe. Ma Ili ma lemtetei kolo olo, wusoli sungoitei liye le topwepe il lapiri piti ma wauku nempi fei lepe, nempi liti mratei mingi wem wem. Le wem leletei fei lepe le laptei il pele fale alepe nimin, le il pepe pe kosauku pire nempi liti ratei mingi wem wem. Ma Ili le metine piti kanouku, le waiki il fei pepe piti ma keptalo pe nimoure mete.
Ki kaptei il pe Taitus, le ninge leikitei piti wepi wulpope il nempleiye.
Eiya Ma Ili, le Krais Jisas, le metine piti kanouku ratei mingi wem wem, te miso onom maneiye le te miso waiye onom malye.
Taitus lesio towa lite Ma Ili ratei Krit
Ki kusaiye ratei Krit piti ma opori towa wuso ki kesio le ile wala lato lepe le piti ye ma keiniepe mete piti puntoluwepe nimoure mete pite uf walem kumpu kumpu wuso pulpowo Ma Ili pepe. Ye ma onposiepe il wuso kirpei il poliye pepe, metine piti luntoluwepe nimoure mete nemple metine fei lepe le ma teingi tuwopou, le ma laisene moto nenpeiye, le eple pele re pe ma pulpowo Ma Ili le pe ma pinpim il pite nimou yaitei kolo olo, pe ma paptei mingim. Wusoli metine piti luntoluwo towa lite Ma Ili, metine fei lepe le ma il olpe paisi topo lele kolo olo, le ma teingi tuwopou. Le ma rautu lotei yawi kolo olo, lo le ma onom kotu frou kolo olo, lo le ma laplei tipeluwi le le lini lurungo kolo olo, le le ma losiepe lapuwe mete nemple kolo olo, lo le ma lire filau kolo olo. Le ma lailelepe nimoure mete nemple, le le onom kerepe il teingipe piti lingepe. Le ma leire lotei wem moingi falowo, onom pele ma felkele le onom pele ma nenpeiye. Metine piti luntoluwepe nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe, metine fei lepe le ma lirkilau lesiepe il punkom wuso nimoure mete nemple pe miso pulpope il fei pepe, le il ma nemple yaupe kolo olo. Le lolpepe soma le watepe nimoure mete topo weli wem pe pingitowo leptalo lire il punkom pepe. Le nimoure mete wuso weitouku lope re, le miso kosape lire il olpe pelpe.
10 Mete wuru wuso pratei lepe, pe wuso weitei pingouku mepi mingiepe il pite Jisas Krais, wolo ilepe pelpe weitei purauku le pe pempesipe nimoure mete piti pulpowo Ma Ili pepe, pe pempesipe pire il tipe pelpe, wuru pelpe pe pite alpe lite Juda. 11 Ye ma il karipe ire il pelpe wusoli pe kete enke olpe paptepe yaire, eple re emare wuruye, le pe peptalo pire il wuso ku minaulipe pepe. Il tipe pelpe piti ma kapi era taniepe mete yaupe. 12 Metine nimou nele lelpe potei lite Krit, le lirpei liripe lolpepei, “Mete pite Krit, pe mete piti pempesipe mete wem oli oli. Pe mete piti enke olpe, siye enke polwepe, le pe pile paulo yaupe.” 13 Le il pele lirpei pepe pe punkom. Il pal pepei so ye ma irkilau irpeilape soma pe ma nou weitei pulpope il punkom. 14 Le pe ma pesiepe tipipi pite alpe lite Juda kolo olo, le il lipi lipi pite mete piti tef re pe ma pesiepe kolo. Il pite mete piti tef wuso pinaulipe il punkom pepe. 15 Men nange ma fale teingipe wuso nimoure mete re pe enke pelpe felkele wolo nimoure mete wuso enke pelpe olpe le pe pulpowo Ma Ili kolo pepe men nange pelpe re ma olpe wusoli enke pelpe piti onposisi pepe pe olo olpe, onposi poporo kolo. 16 Mete fei pepe pe pirpei polo pe pretawo Ma Ili wolo wai lelpe olo oli, pe pemtetei. Pe enke kotu pire nimoure mete nemple le pe paptei mingim kolo, pe miso pesio towa men teingi kolo olo.