3
Nimoure mete piti pulpowo Krais lepe, pe ma pingiepe wai teingipe pele
Irpepe nimoure mete peiye piti pe ma paptepe moli lipi mingim. Le pe popori potei piti ma pesiepe towa teingipe. Irpepe piti pe ma pirpei il olpe piri metine nele kolo olo, wolo pe ma telpalo pratei pire enke malye le pe pailele nemple, le pe ma wem oli oli malye piripe mete nemple. Ku kutou wem wuru fupeitouku, ku maptei mingim kolo olo, le ku mingiepe il teingipe kolo olo. Enke pouku fale le ku mingiepe il men nange olpe le ku rautu kutou miripe mirpolo pe teingipe. Ku wem oli oli mirpeilai nemple, mosi nemple, mete nemple enke flis pirouku le ku enke flis miripe pe. Wolo wem Ma Ili le metine piti kanouku, le kani onom lantouku le le kosauku piti le ma lailolouku. Le kanouku wolo ku mesio towa men teingi re kolo olo wolo le pele lotei le onom manouku le le so kanouku. Le keitetouku, le Riri Teingi weitouku fale mire nimoure mete teingipe yeflipi, le le wauku nempi nele yefli. Ma Ili lupingio Jisas Krais, le metine piti kanouku, Ma Ili lupingio, le le so lirkilau wauku singe pite Riri Teingi. Le lolpepe soma wem le onom manouku ku, le ma leitouku fale teingipe tuwopou mire Ma Ili lotei, le ku miso kali nempi liti ratei mingi wem wem, nempi wuso ku onom natowo lepe.
Il pepei ki kirpei punkom. Ki kirpei piti ye ma lupingiepe il pepe le ye ma irkilau irpei soma nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili lepe pe ma onposi piti ma pesiepe towa men teingipe. Towa teingipe pe pesiepe, towa pepe pe teingipe yaupe kolo olo, pe teingipe le pe piti ma kaniepe nimoure mete potei. Wolo ye ma usape pura nemple pire il menemple olpe kolo olo, manre yaire pelpe ulepe pepe ye ma usape pungunape re pingiepe pirpepei kolo olo, pe ma pire il pura nemple kolo olo, le pe ma pirpeilai nemple pire il lipi pite Moses kolo olo. Fei pepe ma kaniepe kolo olo. 10 Metine piti karipe nimoure mete laptei pingowo tisi nele, ye ma il poluwo wem twinges le wuso le lapteye mingim kolo olo, is, ye ma tounga pesiye. 11 Ye retai metine fei lolpepe lepe le olo onposi loporo kolo, le le kosape alepe nimin le metine olesa piti lingiepe il olpe.
Il piti Pol lirpei lapulu
12 Wem ki kaisi Artemas lo Tikikus, nele lelnge ma ki kaisi le le wem le le fale, ye ma irkilau inta tisi piti ma au erengaiki Nikopolis wusoli ki onposi piti ma ratei lepe wem yuf is fale. 13 Irkilau kanowo Senas, le metine piti retape il lipi loporotei lepe, ye ma kanowo lire Apolos le te ma teifale te, le menmen piti rounge tesiepe tilape te tisi re ye ma kanienge oporo, soma te. 14 Eptalo nimoure mete pouku piti pe ma telpalo pesiepe towa men teingipe le wem nimoure mete nemple pe oweli men nange olo, pe ma kaniepe. Pe ma pratei yaupe kolo olo.
15 Nimoure mete piti pireiki ratei lepei lepe pe yeflipiye paltei wem teingi lelpe le ye. Irpepe ilepe pouku piti mepi mulpowo Ma Ili lepe, irpepe ku maltei wem teinge le pe.
Ma Ili miso onom maneise ise yeflipiye.