RÁ MɄDI RA TESALONICENSE
RÁ MɄDI CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO BI ꞌYOPABI YA GAMFRI ME TESALONICA
1
Ra apostol Pablo ne yá compa opabi ya gamfri me Tesalonica
Núga drá Pablo, ne ra cu Silvano ne ra cu Timu, dí pɛhnꞌaꞌihebʉ nuna ra carta, nuꞌahʉ gyá gamfrihʉ guí ꞌbʉhʉbʉ Tesalonica ne guí ꞌbʉhʉ co Ajua̱ ra Dada ne co ra zi Hmu Jesucristo. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌaꞌihʉ ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho.
Ra hogaꞌmʉi mi udi ya gamfri me Tesalonica
Dí aphe Ajua̱ por gueꞌahʉ ne nza̱ntho dí umfe njama̱diꞌa̱ por gathoꞌihʉ. Núꞌbʉ dí aphe Ajua̱ ma Dadahʉ, nza̱ntho dí beñhe ra ꞌbɛfi de ri jamfrihʉ ne ri ꞌbɛfihʉ dega hma̱te, ne dí beñhe de gatho núꞌa̱ guí tsɛthʉ ngueꞌa̱ guí tøꞌmhʉ da ꞌñehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ma zi cuꞌihe yá hma̱diꞌihʉ Ajua̱, dí pa̱he gue xa huahnꞌaꞌihʉ Ajua̱. Nura ma̱ca hoga noya dá xiꞌahe hindá xiꞌaꞌihe hønsɛ dega noya, dá xiꞌahe co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, nehe dí camfrihe gue go guehna xi majua̱ni. Nuꞌahʉ gá pa̱hʉ tengu ma ꞌmʉihe núꞌbʉ duá ꞌbʉhebʉ con gueꞌahʉ pa ri hñohʉ.
Ya guí tɛnga ma ꞌmʉihe, nehe guí tɛmbahʉ rá ꞌmʉi ra Zidada Jesu. Gá ha̱ñhʉ rá noya Ajua̱ co ndunthi ra ntꞌʉtsate, pe nehe co ra johya núꞌa̱ xa ꞌraꞌahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. Hangue gatho ya cu me Macedonia ne ya cu me Acaya bi dɛnꞌa ri ꞌmʉihʉ. Por gueꞌahʉ bi ntʉnga rá noya ra Zidada hingo sɛhɛ Macedonia nixi sɛhɛ Acaya; nehe habʉraza fa̱di gue guí camfrihʉ Ajua̱. Nde nubyá, ya hindí pɛꞌtshe te ga ma̱ñhe, ngueꞌa̱ ya ja̱ꞌi ri mpede hanja bi za dá cʉthe ra ma̱ca noya con gueꞌahʉ. Nehe ma̱ñꞌʉ gue gá tsohʉbʉ ya cꞌoi núꞌʉ hingo gueꞌʉ Ajua̱ pa gui pɛpabihʉ Ajua̱ núꞌa̱ te y go gueꞌa̱ Ajua̱ xi majua̱ni. 10 Nehe guí tøꞌmbahʉ rá Tꞌʉ Ajua̱ nu stí ꞌñehe de mahetsꞌi. Ajua̱ go bi ꞌyøtꞌe pa bi yopa nteꞌa̱ de ja ya du, ne go gueꞌa̱ ra Zidada Jesu núꞌa̱ toꞌo ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱ ma da ꞌñehe.