5
Zi cuhʉ, hingo mahyoni ga opꞌaꞌihe pa ga xiꞌahe de nuya pa xa ꞌñepʉ ne haꞌmʉ ma da nja nuya tꞌøtꞌeya. Ngueꞌa̱ nuꞌahʉ ya guí pa̱hʉ xá hño gue nu sta datꞌa ra pa da ꞌñehe ra Zidada, nura paꞌa̱ ma da nja ngu øtꞌa ra be dega xuui. Nura pa sta ꞌñenga ya ja̱ꞌi gue ja ra hmetho ne ra hogaꞌmʉi, nuꞌbʉ́ sta da̱mfriꞌʉ da ꞌñe ꞌnara nhuati pa gueꞌʉ ngu yá ʉgui ꞌnara ꞌbɛhña̱, ne hinda mpontꞌuiꞌʉ. Pe nuꞌahʉ zi cuhʉ ya hinguí ꞌbʉhʉ ja ra ꞌbɛxuui, hangue nura paꞌa̱ hinda ma da zʉꞌahʉ ngu ꞌnara be. Gathoꞌihʉ guí ꞌbʉhʉ ja ra ñotꞌi ne guí ꞌbʉhʉ dega pa. Nujʉ ya hindí ꞌbʉhʉ ja ra xuui nixi ja ra ꞌbɛxuui. Hangue hinga a̱hʉ ngu maꞌra, ga ndøꞌmhʉ nza̱ntho, ne di ja ma mfenihʉ. Nuto a̱ha̱, a̱ha̱ ꞌbʉ nxuui, ne nuto ri ti, ri ti dega xuui. Pe nujʉ dí ꞌbʉhʉ dega pa ne di ja ma mfenihʉ. Ga hñehʉ co ma hehʉ dega jamfri y dega hma̱te pa hinte ga jahʉ. Njabʉ ga hñehʉ ngu ri hñe núꞌʉ toꞌo ꞌyo ja ra tuhni. Ne ga pɛꞌtshʉ ra nthøꞌmate pa ga mpøhøhʉ ngu ꞌnara nthaqui ja ma ña̱xuhʉ. Ajua̱ hinxa hñuxcahʉ pa da zʉcjʉ rá cuɛꞌa̱, xa hñuxcahʉ pa ga mpøhøhʉ por ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 10 Núꞌá̱ bi du por guecjʉ pa da za ga ꞌbʉhʉ con gueꞌa̱ masque gra ꞌbʉthʉua o ya stá tuhʉ. 11 Hangue hñuꞌmba mʉihʉ ne nupa mfenihʉ ꞌna ngu ꞌna ngu ya guí øthʉ.
Ra apostol Pablo umba ra tsꞌofo ya gamfri
12 Zi cuhʉ, dí ba̱nteꞌihe gue gui pɛꞌtsuahʉ ra tꞌequꞌei núꞌʉ brí mpɛfibʉ ja rá ꞌbɛfi ra Zidada ne suꞌahʉ ne zoꞌaꞌihʉ. 13 Pɛꞌtsuahʉ ndunthi ra hma̱te po yá hoga ꞌbɛfi. ꞌBʉhʉ co ꞌnara hogaꞌmʉi ꞌna ngu ꞌna. 14 Nehe dí ba̱nteꞌihe zi cuhʉ gue gui zohʉ ya cu núꞌʉ ya da̱hñei, gui nupa yá mfeni núꞌʉ toꞌo tu yá mʉi, gui faxhʉ núꞌʉ toꞌo tsꞌʉtho yá jamfri, ne gui tsɛtuahʉ gatho.
15 Jamasuhʉ gue hingui coꞌtshʉ ra ntsꞌoꞌmʉi co ra ntsꞌoꞌmʉi. ꞌYøthʉ nza̱ntho ra hño ꞌna ngu maꞌna nehe con gatho ya ja̱ꞌi.
16 Johyahʉ nza̱ntho. 17 Ja guetbʉ́ gui ꞌyaphʉ Ajua̱. 18 Umfʉ njama̱di Ajua̱ de gatho núꞌa̱ da ꞌñehe, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ rá paha Ajua̱ pa gueꞌahʉ núꞌahʉ guí ꞌbʉhʉ co ra Zidada Jesucristo.
19 Oxqui ha̱cuahʉ rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 20 Oxqui ʉtsahʉ núꞌa̱ te uꞌtꞌahʉ núꞌʉ ña̱ de rá noya Ajua̱. 21 Pa̱hʉ ndaꞌna̱ núꞌa̱ xá hño, ne tɛñhʉꞌa̱. 22 ꞌUehʉ de gatho núꞌa̱ xá ntsꞌo.
23 Ajua̱ hubga ma mʉihʉ, ne go gueꞌa̱ da tꞌaxca maxøgue ri mfenihʉ, pa da ꞌbɛꞌtsi xá hño ri hoga nda̱hihʉ ne ri mfenihʉ ne ri ndoꞌyohʉ, pa hinto da cꞌaꞌtsꞌahʉ nu sta ꞌñehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 24 Hingui pata rá mfeni núꞌa̱ toꞌo xa zohnꞌaꞌihʉ, ne go gueꞌa̱ da ꞌyøtꞌe.
Ra apostol Pablo ja rá nga̱tsꞌi rá carta ri yopa zɛngua ya gamfri ne apa Ajua̱ por gueꞌʉ
25 Zi cuhʉ, ꞌyaphʉ Ajua̱ por guecje.
26 Fatꞌajua̱hʉbʉ gatho ya cu co ꞌnara nthʉfi dega hma̱te.
27 Dí ꞌbɛpꞌaꞌihʉ ntsꞌɛdi de rá thuhu ma Zidadahʉ gue gui hñeꞌtuabihʉ nuna ra carta gatho ya cu.
28 Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da maxꞌaꞌihʉ. Njabʉ gueꞌa̱.