2
Ya hyate xahnate
(Juda 4-13)
Mayaꞌbʉ ja ra hnini de Israel mi ꞌbʉi ꞌraya ja̱ꞌi mi ꞌñetꞌa ꞌmɛhni de Ajua̱. Nehe núbya mapaya ma da ꞌmʉi ꞌraya ꞌñetꞌa xahnate madetho de gueꞌahʉ. Nuꞌʉ́ ma da ꞌñuꞌtꞌahʉ mantꞌa̱gui ꞌraya ntꞌudi xá ntsꞌo núꞌʉ da za da tsꞌocꞌa ri mfenihʉ. Nehe ma da gøni ra Zidada núꞌa̱ toꞌo bi du pa da pøhøhma̱ꞌʉ. Hangue Ajua̱ ma da huati ꞌbesthoꞌʉ po yá tsꞌoꞌbɛfiꞌʉ. Ndunthi to ma da dɛnba nuyá tsꞌotꞌøtꞌe ma da ꞌyøtꞌe. Y po yá tsꞌoqui núꞌʉ bi cadiꞌʉ, ndunthi toꞌo ma da ña̱maꞌñʉ de núꞌa̱ ra ntꞌutuate majua̱ni, y núꞌá̱ go gueꞌa̱ rá hoga noya Ajua̱. Nuya ꞌñetꞌa xahnateꞌʉ po yá ncꞌatꞌa boja̱ ma da ꞌñuꞌtꞌahʉ ꞌraya noya núꞌʉ ꞌñena xi majua̱ni, pe hønsɛ pa da hña̱nꞌa ri boja̱hʉ. Pe nuyá castigoꞌʉ hinda ma da mpontꞌui, ngueꞌa̱ ya mayaꞌbʉ mi ma̱ Ajua̱ gue ma da huatiꞌʉ, y ya ma da zøhø ra pa pa da njabʉ.
Ngu núꞌʉ ya tsꞌoꞌɛnxɛ bi ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui mayaꞌbʉ nehe, Ajua̱ himbi pumbabiꞌʉ, hangue bi mɛhni pa ja ra nidu ne bi gotꞌa ja ra ꞌbɛxuui, y ja bí jotꞌiniꞌʉ asta hinda zøhø núꞌa̱ ra pa da tꞌøtꞌa ra tsꞌʉtbi. Ajua̱ himbi pumbabi nehe núꞌʉ ya tsꞌoja̱ꞌi mi ꞌbʉi núꞌa̱ ra paꞌa̱ bi nja ra da̱nga nzøthe. Hangue co núꞌa̱ ra nzøtheꞌa̱, Ajua̱ bi huata gatho ya ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌi mi ꞌbʉcua ja ra ximhai. Hønsɛ ra Noé núꞌa̱ toꞌo bi zofo ya ja̱ꞌi pa xa ꞌuehma̱ de yá tsꞌoqui, hønsɛꞌa̱ bi ña̱ni Ajua̱ mahyɛgui co núꞌʉ má yoto ya ja̱ꞌi. Nehe Ajua̱ bi huata ra hnini Sodoma ne Gomorra, y hønsɛ ra ꞌbospi bi gohi. Ajua̱ bi ꞌyøtꞌa njabʉ pa da ntsu núꞌʉ maꞌra ya tsꞌoja̱ꞌi bra ꞌbɛfa. Pe Ajua̱ bi ña̱ni ra Lot núꞌa̱ mi ꞌbʉhni Sodoma. Núꞌá̱ mi ꞌnara hoja̱ꞌi, y xi mi tu rá mʉi ngueꞌa̱ mi handua yá tsꞌotꞌøtꞌe nuya tsꞌoja̱ꞌi mi ꞌbʉi de guehni. Núꞌa̱ ra hoja̱ꞌiꞌa̱ mi ꞌbʉ madetho de nuya tsꞌoja̱ꞌi. Hangue nza̱ntho xi mri ꞌñʉnga rá mfeni por núꞌa̱ mi øde ne mi handi mi øtꞌa núꞌʉ ya tsꞌoja̱ꞌi de guehni. Hangue dí pa̱dihʉ gue Ajua̱ ja rá tsꞌɛdi pa da ña̱ni de gatho ya tsꞌothogui núꞌʉ toꞌo ya hoja̱ꞌi. Nehe ja rá tsꞌɛdi pa da ꞌueca gatho ya tsꞌoja̱ꞌi ne da castiga núꞌa̱ ra pa sta ꞌyøtꞌa ra tsꞌʉtbiꞌa̱.
10 Y maꞌna ma dra castiga núꞌʉ toꞌo xi ri ꞌñɛntꞌi pa da ꞌyøtꞌa gatho núꞌa̱ go da ne, ne ri nøꞌtuabi gatho núꞌʉ toꞌo ha̱ ra tsꞌʉtbi, ne hinte tsutho, xi ya necio. Ne hingui tsu pa da ña̱maꞌñʉ de núꞌʉ toꞌo ha̱ ꞌnara da̱nga tsꞌʉtbi. 11 Pe nuya ɛnxɛ bí ꞌbʉ mahetsꞌi, masque maꞌna ja yá tsꞌɛdi ne yá nsu que nuya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ, pe hinhyaꞌmʉ xa ma̱nbabi ja rá thandi Ajua̱.
12 Nuya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ nza̱ntho ña̱maꞌñʉ pe nixi pa̱di núꞌa̱ ma̱. Ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ nja ngu ya mboꞌni otho yá mfeni, ne xa ꞌmʉi hønsɛ pa dra jʉ ne da tho. Nuya ja̱ꞌiꞌʉ po yá tsꞌoquisɛ ma da ꞌmɛdi pa nza̱ntho. 13 Y ma da hña̱nga yá tha̱ha̱ po yá tsꞌoꞌbɛfi øtꞌe. Hyastho xi ri johya ja yá tsꞌoncꞌatꞌi. ꞌBʉi con gueꞌahʉ pe hønsɛ ri ꞌbɛꞌtꞌa ri tsahʉ. Masque ꞌbʉi ne ri ñuni con gueꞌahʉ ꞌñena xi ya cu, pe hønsɛ oda ja yá mfeni yá tsꞌoncꞌatꞌi, y haꞌahʉ eñꞌahʉ gue xá hño núꞌa̱ øtꞌe.
14 Nza̱ntho oda yá mfeni núꞌʉ ya tsꞌoqui ne da ꞌyøtꞌe co ya ꞌbɛhña̱. Hingui tsaya da ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui, y hinhyaꞌmʉ tsʉ yá ncꞌatꞌi. Nuya ja̱ꞌiꞌʉ cadi núꞌʉ hingui pa̱di ua ra hño øtꞌe ua ra ꞌñʉ. Xi ya cꞌatꞌaboja̱. Pe hinda ma da mpontꞌui rá cuɛ Ajua̱. 15 Núꞌʉ́ xa ꞌuegue de rá ꞌñu Ajua̱, ne xa dɛnba rá ntsꞌoꞌmʉi ra Balaam núꞌa̱ mrá tꞌʉ ra Beor. Nura Balaam xi mi nehma̱ da da̱hma̱ ra boja̱ co yá tsꞌoꞌbɛfi. 16 Hangue Ajua̱ bi zʉiꞌa̱ po núꞌa̱ mi beni da ꞌyøthma̱. ꞌNara pa Ajua̱ bi japi bi ña̱ nurá burru ngu ña̱ ꞌnara ja̱ꞌi, ne bi zofo ra Balaam. Hangue njabʉ ra Balaam bri japi bi pumfri núꞌa̱ ra tsꞌomfeni mi beniꞌa̱.
17 Nuya hyate ja̱ꞌiꞌʉ nja ngu ꞌnara pøthe núꞌa̱ xa xa. Nehe nja ngu ya guui ri du ra bʉnthi. Ya xa tꞌequeꞌʉ pa da ma da ꞌmʉ ja ra nidu habʉ bí ja ꞌnara da̱nga ꞌbɛxuui pa nza̱ntho. 18 Núꞌʉ́ ma̱nga ya da̱nga noya, pe hinte ri muui núꞌa̱ ma̱ñꞌʉ. Y co yá tsꞌotꞌøtꞌe cadi núꞌʉ ya ꞌraꞌyo gamfri ya xqui ꞌueguehma̱ de ja ya tsꞌoqui, cadi pa da ꞌyøtꞌe ngu núꞌa̱ øtꞌeꞌʉ. 19 Nehe xipabi gue da za da ꞌyøtꞌa gatho núꞌa̱ go da neꞌʉ, ngueꞌa̱ ya hinto ri mandaꞌʉ. Pe go guesɛꞌʉ ya ꞌbɛgo de ra tsꞌoqui, hangue hingui mandasɛꞌʉ, ngueꞌa̱ ꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi da ꞌbɛdi, go gueꞌa̱ da ꞌmɛgo de núꞌa̱ toꞌo da da̱pabi. 20 Xi majua̱ni, ꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi xa ba̱di ma Zidadahʉ ra Jesucristo núꞌa̱ toꞌo bi pøhøguihʉ, ne xa ꞌuegue de ya tsꞌoqui, pe ꞌmɛfa da yopa mengui da ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui pa go da nta̱te ra tsꞌoqui, nuꞌbʉ́ nura ja̱ꞌiꞌa̱ ya maꞌna strá ntsꞌo pa gueꞌa̱ que rá mʉdi ante da gamfri. 21 Maꞌna xá hño hinxa ba̱tuahma̱ rá ꞌñu Ajua̱, que núꞌa̱ bi ba̱di ne bi yopa menga maꞌnaꞌqui ja ra tsꞌoqui ne bi ꞌuegue de rá ma̱ca noya Ajua̱ núꞌa̱ xqui sipabi. 22 Nura ja̱ꞌiꞌa̱ bi nja ngu ra tsatꞌyo ne ra tsꞌʉdi hma̱ ne tꞌena: “Ra tsatꞌyo bi yopa zi núꞌa̱ xqui zogui, y nura tsꞌʉdi xmá ntꞌaxihma̱, pe bi yopa nxa ja ra bøhai.”