2
Ma da hnequi ra ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌi
Núbya zi cuhʉ dí ne ga xiꞌahe de rá yoꞌehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo nu xcrá muntshʉ con gueꞌa̱. Dí ba̱nteꞌihe zi cuhʉ gue hingui ntsuhʉ nixi to gui hophʉ da ꞌuecꞌaꞌihʉ de ri hoga mfenihʉ ne da ꞌñeñꞌahʉ gue ra Zidada ya bá yopa pengui, nixi dega thedi, nixi dega noya, nixi dega hɛꞌmi núꞌa̱ di ma̱ gue go stá pɛnhe, ne núꞌʉ di ma̱ gue rá pa de rá yoꞌehe ra Zidada ya bi zøhø. Oxqui hophʉ ni ꞌna tʉi to da hyaꞌahʉ ne da ꞌñeñꞌahʉ gue nura pa ya bi zøhø. ꞌMɛtꞌo ma da nanga ndunthi toꞌo da ña̱ ncontra de Ajua̱, ne da hnequi núꞌa̱ ra ꞌñøhø dega ꞌyøtꞌatsꞌoqui ma da ma ja ra nidu. Nepʉ ꞌmɛfa de gueꞌa̱ ma da zøhø ra Zidada. Nura ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌiꞌa̱ ma da ma ncontra de Ajua̱ ne da ꞌñexa sɛhɛ, ne da ne da hña̱mba yá luga gatho núꞌʉ tꞌembi gue go gueꞌʉ Ajua̱, núꞌʉ ri nsunda ya ja̱ꞌi, asta hinda hñudi ja rá nda̱nija̱ Ajua̱, ne da ma̱ñꞌa̱ gue go gueꞌa̱ Ajua̱.
¿Ha gue hinguí beñhʉ gue núꞌbʉ ndí ꞌbʉi con gueꞌahʉ dá xiꞌaꞌihʉ de guehna? Nuꞌahʉ guí pa̱hʉ te rá ꞌbɛꞌa̱ hinxa hopi da hnequitho nura ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌiꞌa̱. Ma da hnequi asta núꞌa̱ ra pa da zø rá ora. Nura tsꞌoqui ya ri mpɛfi mantꞌa̱gui, hønsɛ tøꞌmabya da tha̱ca núꞌa̱ toꞌo hingui hopi da hnequi. Nuꞌbʉ́ gueꞌbʉ da hnequi núꞌa̱ ra tsꞌoja̱ꞌi, ne ra Zidada ma da hyoꞌa̱ co ꞌnara noya da ma̱, ne da ma da huati co rá nsunda nu sta ꞌñeheꞌa̱. Nu sta hnequi nura tsꞌoja̱ꞌiꞌa̱ dri hña̱mpa rá tsꞌɛdi ra Satá ne ma da ꞌñudi ndunthi ya ntꞌudi ne da ꞌyøtꞌa ndunthi ya milagro dega nthate. 10 Ne ma da hyatꞌi co ya nthate xi xá ntsꞌo núꞌʉ toꞌo ma da ma ja ra nidu. Nuꞌʉ́ mi tsa da mpøhø hma̱ha̱ pe himbi ne bi gamfri núꞌa̱ xi majua̱ni hangue ma da ma ja ra nidu. 11 Hangue ringueꞌa̱ Ajua̱ da puꞌtua yá mfeniꞌʉ pa da gamfri nuna ra ncꞌuambana̱. 12 Pa njabʉ da duxa ra tsꞌoqui nuto gatho himbi ne bi gamfri núꞌa̱ majua̱ni, núꞌʉ toꞌo maꞌna bi ho ra tsꞌoqui que núꞌa̱ majua̱ni.
Ajua̱ xa huancahʉ pa ga mpøhøhʉ
13 Pe nuje rí ꞌñepcahe gue nza̱ntho ga umfe njama̱di Ajua̱ por gueꞌahʉ zi cuhʉ yá hma̱diꞌihʉ ra Zidada, nguetho Ajua̱ bi huahnꞌaꞌihʉ ante da hyoca ra ximhai pa gui mpøhøhʉ. Ne gá mpøhøhʉ ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Nda̱hi bi ꞌuecꞌaꞌihʉ de ya tsꞌoqui, ne xcá camfrihʉ núꞌa̱ majua̱ni. 14 Pa guehna bi zohnꞌaꞌihʉ Ajua̱ por nura ma̱ca noya stá xiꞌaꞌihe pa da hnequi rá nsunda ma Zidadahʉ ra Jesucristo ja ri ꞌmʉihʉ.
15 Hangue ringueꞌa̱ zi cuhʉ oxqui ꞌueguehʉ. Pɛꞌtshʉ xá hño ya ntꞌutuate núꞌʉ stá uꞌtꞌaꞌihe dega noya o núꞌa̱ stá opꞌahe. 16 Ajua̱ ma Dadahʉ bi ma̱caguihʉ ne bi huegaguihʉ hangue bi ꞌracjʉ ra humʉi pa nza̱ntho ne bi ꞌracjʉ ꞌnara hoga nthøꞌmate. 17 Núꞌá̱ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da nupꞌa ri mfenihʉ ne da jaꞌahʉ gui ꞌyohʉ xá hño de núꞌa̱ guí øthʉ ne núꞌa̱ guí ma̱ñhʉ.