4
Dí ꞌbɛpꞌaꞌi ja rá thandi Ajua̱ ne ja rá thandi ra Zidada Jesucristo, go gueꞌa̱ ma da hña̱ꞌmba nguɛnda gatho ya ja̱ꞌi núꞌʉ di te ne núꞌʉ ya hindi te nu stua yopa ehe pa da nda̱. Guehna dí ꞌbɛpꞌaꞌi gue gui ma̱mba rá noya Ajua̱, ne gui ja gui ꞌyøtꞌe nza̱ntho. Unga ra tsꞌofo, ntsʉte ne nzote con gatho ri hñoja̱ꞌi, ne gui ꞌñutuate. Ngueꞌa̱ ma da zø ya pa gue ya ja̱ꞌi hinda ne da ꞌyøde nura hoga ntꞌutuate. Nuꞌʉ́ maꞌna da ho da ꞌyøde núꞌa̱ hinxá hño, hangue ma da hyonga ꞌraya xahnate núꞌʉ di ma̱ ngu núꞌa̱ di ho da ꞌyødeꞌʉ. Nuꞌʉ́ ya hinda ne da ꞌyøde núꞌa̱ xi majua̱ni. Ma da ꞌuegueꞌʉ pa da yopa dɛna ya ꞌbede núꞌʉ xa zansɛ ya ja̱ꞌi. Pe nuꞌí, xi da su ri mfeni de gatho núꞌa̱ da ꞌñehe, ne gui tsɛta ya dumʉi. ꞌYøtꞌa ra tsꞌɛdi pa gui ma̱mba rá noya Ajua̱, ne gui pɛfi gatho núꞌa̱ ra ꞌbɛfi xa tꞌaꞌaꞌi.
Ngueꞌa̱ nugui ya bi zø ra ora pa ga unga ma te. Ya bi zø ra ora ga tsocua nuna ximhai. Ya stá øtꞌa ra tsꞌɛdi pa stá nta̱te ja ra hoga tuhni. Ya stá juata núꞌa̱ ra ꞌbɛfi bi tꞌaqui, ne stá su núꞌa ra jamfri bi tꞌutcagui. Hangue nubyá bí ꞌbɛscagui ꞌnara tha̱ha̱ núꞌa̱ ma da tꞌumba gatho núꞌʉ toꞌo ri hñoja̱ꞌi. Ha núꞌa̱ ra tha̱ha̱ꞌa̱ ma go da ꞌraca ra Zidada núꞌa̱ ra pa da yopa ꞌñehe. Núꞌá̱ go gueꞌa̱ ra hoga nzaya. Y hingo pa hønsɛgui nura tha̱ha̱ꞌa̱, nehe pa gatho núꞌʉ toꞌo tøꞌmbabi rá yoꞌeheꞌa̱.
Ra apostol Nsan Pablo xipa ra Timoteo te da ꞌyøtꞌe
Nde nubyá, ꞌyøtꞌa ra tsꞌɛdi gue ꞌnitho gui ꞌñe gui cꞌa̱scagui. 10 Ngueꞌa̱ ra cu Dema xa zogagui sɛhɛua ne bi ma pa Tesalonica, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ maꞌna bi ho nuna ra ximhai. Ha nura cu Crecente bi ma pa Galacia y nura cu Tito bi ma pa Dalmacia. 11 Hønsɛ ra cu Luca dí ꞌbʉꞌbeua. De má ꞌñu gui tsincabʉ ra cu Marco ngueꞌa̱ xi xá hñoꞌa̱ pa da maxcagui ja ra ꞌbɛfi. 12 Y nura cu Tiquico dá pɛnpʉ pa Efeso. 13 Nu xcrí ehe gui ha̱ncabʉ ma patꞌi duá tsopʉ Ntroa ja rá ngu ra cu Carpo. Ne gui ha̱ncabʉ ya libro. Nehe oxqui ma gui pumfri gui ha̱ncabʉ nuya libro dega xifri.
14 Ra Jandro núꞌa̱ ra huiti xi xa ꞌyøtca ndunthi ra ntsꞌoꞌmʉi. Ra Zidada go gueꞌa̱ ma da guꞌtuabi de núꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe. 15 Hangue neꞌi nsu ndunthi de gueꞌa̱, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ xi ri nøtꞌatho de núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ.
16 Nurá mʉdi bi zonca ra tsꞌʉtbi pa bi xʉga ra uɛnda, ni ꞌna hinto bi maxcagui, ngueꞌa̱ gatho bi hyɛgagui sɛhɛ. Ajua̱ da punduabiꞌʉ. 17 Pe ra Zidada himbi hyɛgagui sɛhɛ. Núꞌá̱ go bi ꞌraca ra tsꞌɛdi pa dá ma̱ xá hño gatho nurá noyaꞌa̱, ne pa bi ꞌyøde gatho núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingyá xodyo. Hangue njabʉ ra Zidada bi ña̱ngagui pa dá cꞌotꞌi de rá ne ra zate. 18 Nehe ma da ña̱ngagui de gatho núꞌa̱ xá ntsꞌo, ne ma da zixcagui pa ga ma ga ꞌbʉ nuni mahetsꞌi habʉ bí mandaꞌa̱. ¡Núꞌá̱ go gueꞌa̱ dra nsunda pa nza̱ntho! Njabʉ gueꞌa̱.
Rá nga̱tsꞌi rá carta ra apostol Nsan Pablo ri yopa zɛnjua ya gamfri ne apa Ajua̱ por gueꞌʉ
19 Fatꞌajua̱bʉ ra nju Prisca ne ra cu Aquila ne gatho ya mengu rá ngu ra cu Onesiforo. 20 Nura cu Rasto bá cohi nuni Corinto, y nura cu Trofimo dá tsogui nuni Mileto ngueꞌa̱ bi hñeni. 21 ꞌYøtꞌa ra tsꞌɛdi gui ja gui ꞌñehe ante da dagui ya tsɛ. Fatꞌajua̱ꞌi ra cu Eubulo, ra cu Pudente, ra cu Linu, ra nju Claudia ne gatho nuya cu ꞌbʉiua.
22 Ra Zidada Jesucristo da ꞌmʉi con gueꞌi. Ajua̱ da maxꞌaꞌihʉ. Njabʉ gueꞌa̱.