28
Ra apostol Pablo bi ꞌño ja ra xɛca hai rá thuhu Malta núꞌa̱ o madetho ra ndehe
Nu ndá pøñhe gatho de ja ra dehe, ni ꞌna de guecje hindá ja̱the. Nepʉ ja dá pa̱he te rá hu núꞌa̱ ra hai habʉ dá tsøñhe. Gueꞌa̱ ꞌnara xɛca hai rá thuhu Malta o ja ra ndehe. Nepʉ nuya mengu de guehni xi bi ꞌyøtcahe ndunthi ra hñoja̱ꞌi. Ne bi ꞌñutcahe ꞌnara da̱nga faspi pa dá mpaꞌthe, ngueꞌa̱ xi xmá tsɛ ꞌnara ꞌye mi ꞌua̱i. Nepʉ ra cu Pablo bi xʉ ꞌraya za pa mi ʉꞌtsa ja ra tsibi. Y nura oraꞌa̱ co ra pa bi bønga ꞌnara zatequꞌeña̱ habʉ xqui tꞌu ra tsibi, ne bi ꞌmatꞌa ja rá ꞌyɛ ra cu Pablo. Y nu mi hyanda njabʉ núꞌʉ ya mengu de núꞌa̱ ra haiꞌa̱ gue ra quꞌeña̱ mi zʉdi ja rá ꞌyɛ ra cu Pablo, mri ꞌñémbiꞌʉ ꞌna ngu ꞌna:
―Nuna ꞌñøhøni pøde xa hñote. Nuní masque bi cꞌothma̱ rá du de ja ra ndehe, pe nura tsꞌʉtbi xa zʉdi de guecua, ya hinda hopi da nte.
Pe nura cu Pablo bi hua̱tꞌa rá ꞌyɛ ja ra tsibi pa bi dagui núꞌa̱ ra zatequꞌeña̱, y hinte bi ja ra cu Pablo. Gatho ya mengu de núꞌa̱ ra haiꞌa̱ mi tøꞌmi gue xa hyandi xa nenga rá ꞌyɛ, o xa datho xa du. Mi tøꞌmthoꞌʉ te xa thogui hma̱ha̱ꞌa̱, pe nu mi hyandi gue ya hinte bi ja, nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi pata yá mfeni. Nepʉ nuꞌa̱ bi beñꞌʉ, gue nura cu Pablo mi gueꞌa̱ ꞌnara zidada.
Guetbʉ de guehni ja mi jani yá hai ꞌnara ꞌñøhø mrá thuhu ra Publio núꞌa̱ mrá nda̱ de maxøgue núꞌa̱ ra haiꞌa̱. Nuꞌá̱ xi bi ꞌyøtcahe ndunthi ra hñoja̱ꞌi ne bi ꞌracje ntsaya hñu pa ja rá ngu. Y nurá dadaꞌa̱ mi ꞌbɛnga ja ra mfidi mri hñeni mri umba ra nzø ne ra na̱stꞌi. Y nura cu Pablo bi ma bá cꞌa̱ꞌtsi pa bá apabi Ajua̱ por gueꞌa̱ ne bi hñuꞌtsua rá ꞌyɛ. Nepʉ ꞌbestho bi ña̱niꞌa̱. Y nu mi fa̱di njabʉ, bi zøhø ndunthi ya daꞌthi núꞌʉ myá mengu de núꞌa̱ ra haiꞌa̱, ne gatho bi ña̱ni. 10 Ne xi bi numansuguihe, y nu ndá pøñhe de guehni bi ꞌracje gatho núꞌa̱ mi pa̱diꞌʉ gue da ꞌyøtcahe ra ꞌbɛdi má ꞌñu.
Ra apostol Pablo bi zønga Nroma
11 Dá ꞌbʉheni hñu nza̱na̱ con gueꞌʉ. Nepʉ ja dá jʉheni ꞌnara motsa núꞌa̱ xqui gohni nehe núꞌʉ ya pa dega tsɛ. Núꞌa̱ ra motsaꞌa̱ mrá me Alejandría ꞌnara hnini de ra hai Egipto. Ne de mbo ra motsa xqui thøteni ꞌraya cꞌoi de ꞌra núꞌʉ tꞌembi ya ajua̱, ꞌna de gueꞌʉ rá thuhu ra Casto, ha nu maꞌna rá thuhu ra Polu. 12 Nepʉ dá tsøñhe ja ꞌnara hnini rá thuhu Siracusa, ja dá ꞌbʉheni hñu pa. 13 De guehni dá thoguihe mahuifi dá mahe ja rá hyo ra ndehe pa dá tsøñhe asta ja ra hnini Regio. Nepʉ rá hyaxꞌa̱ bi ꞌño ra nda̱hi mri ꞌñehe macꞌangui, nepʉ rá yopa dá tsøñhe ja ra hnini Puteoli de ra hai Italia. 14 Ne de guehni ja dá nthɛheni ꞌraya cu núꞌʉ bi zixcahe pa ja yá ngu pa dá ꞌbʉheni con gueꞌʉ hña̱to ma pa. Nepʉ de ya dá pøñhe de ra hnini Puteoli dá ma dí mahe ja ra hnini Nroma. 15 Y nuya cu de guehni Nroma ya mi pa̱di gue ma ga tsøñhe, hangue nuꞌʉ́ xqui bøni e da da̱cje ja ra da̱ꞌñu núꞌa̱ mri ma Nroma, gueta ra tai de ra tꞌʉca hnini rá thuhu Foro de Apio ne ra hnini rá thuhu Hñu Ngu. Ha nu mi hyanda ra cu Pablo núꞌʉ ya cu, nuꞌá̱ bi umba njama̱di Ajua̱ ne bi hñu rá mʉi ne xi bi johyaꞌa̱. 16 Nepʉ de dá tsøñhe Nroma, ra nda̱ gá soldado bi ꞌyɛntꞌua ja rá ꞌyɛ ra nda̱ gá nsufadi núꞌʉ ya ꞌyofadi mri ziꞌa̱. Pe nura cu Pablo bi umba nsɛqui pa bi tsꞌixa ꞌnambʉ bá ꞌbʉi, ne bá ꞌbʉhuiniꞌa̱ ꞌnara soldado pa bi su.
Ra apostol Pablo bi ma̱mba rá noya Ajua̱ nuni Nroma
17 Ne rá hñupa de xqui zønga ra cu Pablo nuni Nroma, bi zohna gatho ya nda̱ gá xodyo núꞌʉ mi ꞌbʉhni. Nepʉ de ya xqui muntsꞌi bi ꞌñembabi:
―Ma cuꞌihʉ, masque núga hinte stá øꞌtua ma mixodyohʉ, nixi stá øtꞌa ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi co núꞌʉ yá nza̱i ndu ma dadahʉ, pe masque hinte stá øtꞌe, nuga bri jʉgagui ntsꞌa̱hni nuni Jerusale ne bi tꞌɛntcꞌa ja yá ꞌyɛ ya me Nroma. 18 Pe nu ndá nhyanthya̱he, himbi tsꞌʉtcagui ni ꞌnara tsꞌoqui te stí øtꞌe pa xa hyocjhma̱ꞌʉ, hangue nuꞌʉ́ mi ne da hyɛgagui. 19 Pe numa mixodyohʉ de guehni himbi neꞌʉ gue da thɛgagui, hangue maꞌna xá hño dá adi ga ehe pa guecua pa go da hña̱mga nguɛnda ma nda̱hʉ ra Augusto Cesa, pe hingue pa e ga ña̱pabi ma mixodyohʉ. 20 Hangue stá zonꞌahʉ pa ga ña̱hʉ. Nuga dí ꞌbacua ja ri thandihʉ dí tha̱tꞌi co ya cadena ngueꞌa̱ dí tøꞌmi núꞌa̱ ra hña̱ꞌti xa ña̱tcaguihʉ Ajua̱ nújʉ dyá me Israelhʉ.
21 Nuꞌbʉ́ nuya nda̱ gá xodyo bi ꞌñemba ra cu Pablo:
―Nuje ni ꞌnara hɛꞌmi hinte stá ha̱ñhe de guehni Judea de gueꞌaꞌi, ne ni ꞌna de gue núꞌʉ ma mixodyohʉ xqui ꞌñehe de guehni hinte xa xicje de gueꞌaꞌi, nixi xa ña̱pꞌaꞌi. 22 Dí ne ga øhe núꞌa̱ guí ma̱ de núꞌa̱ guí camfri, ngueꞌa̱ dí pa̱he gue habʉraza ña̱maꞌñʉ ya ja̱ꞌi de nuna ra ꞌraꞌyo jamfri.
23 Nepʉ bi má̱mbiꞌʉ te ra pa mi ma da yopa ña̱ꞌʉ maꞌnaꞌqui. Y nu mi datꞌa núꞌa̱ ra paꞌa̱ xqui ma̱ñꞌʉ, ndunthi de gueꞌʉ bi zønga habʉ mi ꞌbʉ ra cu Pablo. Desde mi xudi bi mʉdi bi ña̱ꞌa̱ asta mi nde tobya mi zofo ya ja̱ꞌi de hanja ri manda Ajua̱. Núꞌá̱ mi ma̱ de rá ley ra Moise ne gatho núꞌa̱ xqui ꞌyofo maꞌra yá ꞌmɛhni Ajua̱, pa nuꞌʉ́ da gamfri nehe gue ra Jesu go gueꞌa̱ ra Cristo núꞌa̱ toꞌo bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 24 Nepʉ ꞌra de gueꞌʉ bi gamfri núꞌa̱ mi ma̱nga ra cu Pablo, pe nu maꞌra himbi gamfri. 25 Ne ꞌra de gueꞌʉ bi ntsanoyasɛ ne bi mʉdi bi maꞌʉ. Pe ante da maꞌʉ ra cu Pablo bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Go gueꞌa̱ majua̱ni bi ma̱nga ra ba̱di Isaía po rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ bi xipa ndu ma dadahʉ, ne bi ꞌñena njaua:
26 Rí ma ua xipa nuya ja̱ꞌi:
Ma gui ꞌyødehʉ, pe hinda zo ri mfenihʉ,
ma gui hyanthʉ, pe hingui ma gui pa̱hʉ te rí bøni núꞌa̱ gui hyanthʉ.
27 Ngueꞌa̱ xi xa megui ri mfenihʉ,
ne hinguí ne gui hñuxhʉ ntꞌøde núꞌa̱ guí ødehʉ,
ne hinguí ne gui pa̱hʉ núꞌa̱ guí hanthʉ.
Nuꞌahʉ hinguí ne gui hanthʉ,
nixi gui ꞌyødehʉ,
nixi gui pa̱hʉ,
ngueꞌa̱ hinguí ne gui ntsøꞌmhʉ pa ga punꞌa ri tsꞌoquihʉ.
Guehna ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo. 28 Hangue pa̱hʉ xá hño gue desde nubya ma da tꞌumbabi ra noya dega mpøhø núꞌʉ hingyá xodyo. Nuga dí camfri gue nuꞌʉ́ ha̱, ma da ꞌyøde ne da gamfri.
29 Ne nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra cu Pablo, ya xodyo bi ma ne mri ntsanoya sɛhɛꞌʉ.
30 Ha nura cu Pablo bi ꞌmʉhni maxøgue yo njɛya ja ꞌnara ngu dega njutꞌi, ne mi umba ntsaya gatho núꞌʉ mi tsøni pa da ña̱ui. 31 Ne mi zofo ya ja̱ꞌi hanja go ri manda Ajua̱, ne mi xipabiꞌʉ de ra Zidada Jesucristo. Himi tsu da ña̱, ne hinto mi ha̱cuabiꞌa̱.