RA EFESIO
RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI YA GAMFRI ME EFESO
1
Ra apostol Pablo opabi ya gamfri me Efeso
Núgui drá Pablo rá apostolgui ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ajua̱ go rá pahaꞌa̱ pa bi hñuxcagui dega apostol. Dí opꞌahʉ núꞌahʉ zi cuhʉ guí ꞌbʉhʉbʉ Efeso guí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne yá mɛtiꞌihʉ Ajua̱. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌahʉ ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho.
Ajua̱ xa ja̱pi núꞌʉ toꞌo xa gamfri ra Zidada Jesucristo
Ga xøcambenihʉ Ajua̱ ma Dadahʉ núꞌa̱ to rá Dada nehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ xa ꞌracjʉ gatho núꞌʉ ya ja̱pi ja pa guecjʉ ngueꞌa̱ dí ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ja ra uɛnda ya dí ꞌbʉhʉ con gueꞌa̱ nuni mahetsꞌi. Ante da hyoca nuna ra ximhai, nuꞌá̱ ya xqui huancahʉ pa ga ꞌnathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, pa njabʉ strá ntꞌaxiguihʉ ne hingra pɛꞌtshʉ ni ꞌnara tsꞌoqui ja rá thandiꞌa̱. Ante da hyoca ra ximhai, nuꞌá̱ ya xqui hñuxcahʉ po rá da̱nga hma̱te pa bi jaba̱tsiguihʉꞌa̱. Hangue bá pɛhna ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo pa bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui hñuxcahʉ. Gueꞌa̱ rá pahaꞌa̱, hangue bi beni njabʉ da ꞌyøtꞌe. Núꞌá̱ po rá hñoja̱ꞌi bá pɛncahʉ rá hma̱ca Tꞌʉ pa bi jaba̱tsiguihʉ, pa njabʉ nujʉ xi ga eꞌtsuahʉ rá nsu po núꞌa̱ ra hñoja̱ꞌi pɛscaguihʉ. Ngueꞌa̱ po rá hñoja̱ꞌi bá pɛhna rá hma̱ca Tꞌʉ pa bi manga rá ji ja ra pontꞌi, y njabʉ bi gutca ma thaihʉꞌa̱, ne bi pungahʉ gatho ma tsꞌoquihʉ ngueꞌa̱ ya dí ꞌnathohʉ con gueꞌa̱. Nehe ngueꞌa̱ ra da̱ngui rá hñoja̱ꞌi pa guecaguihʉ hangue bi ꞌracjʉ ndunthi ra mfeni ne ra mfa̱di, pa bi za dá pa̱hʉ núꞌa̱ himi fa̱di maꞌmɛtꞌo núꞌa̱ xqui beni da ꞌyøtꞌeꞌa̱ de rá paha sɛhɛ. Y go bi hñuxa ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo pa go da ꞌyøtꞌe gatho ngu núꞌa̱ xqui beni mayaꞌbʉ. 10 Núꞌá̱ go gueꞌa̱ ma da nda̱ de gatho núꞌʉ bí ꞌbʉ mahetsꞌi ne núꞌʉ ꞌbʉcua ja ra ximhai. Go gueꞌa̱ xqui beni Ajua̱ da ꞌyøtꞌe. Y ma da njabʉ núꞌa̱ ra paꞌa̱ ngu xa beni Ajua̱ da nja.
11 Ajua̱ bi huancahʉ desde rá mʉdi pa dyá ba̱tsiguihʉꞌa̱ pa da ꞌracjʉ gatho ngu núꞌa̱ xqui beni da ꞌracjʉ ngueꞌa̱ dí ꞌnathohʉ co ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Gueꞌa̱ xqui beni da ꞌyøtꞌe Ajua̱, ne nuꞌá̱ øtꞌe ngu núꞌa̱ xa beni ne ngu núꞌa̱ ri hoꞌa̱ da ꞌyøtꞌe. 12 Ajua̱ bi ꞌyøtꞌa njabʉ pa núje dyá mʉdi gamfrihe de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ga eꞌtsuahe rá nsuꞌa̱, pa njabʉ maꞌra da nsundaꞌa̱ nehe. 13 Y nuꞌahʉ nehe ya xcá ꞌyøtuahʉ rá noyaꞌa̱ núꞌa̱ xicjʉ hanja da za grá mpøhøhʉ, ne xcá camfrihʉ. Hangue nubyá guí ꞌnathohʉ nehe co ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne guí eꞌtsuahʉ rá nsu Ajua̱ nehe. Ne ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi ja ri corasohʉ nehe, ngu núꞌa̱ xqui ña̱tcahʉ Ajua̱ da ꞌracjʉ. Y núꞌá̱ go gueꞌa̱ ꞌnara seña gue ya yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱ ngueꞌa̱ ꞌbʉi ja ma corasohʉ. 14 Nehe ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi con guecjʉ dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ma da ꞌracjʉ nehe gatho núꞌa̱ xa ña̱tcahʉ da ꞌracjʉ nu stí zixcahʉ de nuna ra tsꞌoximhai pa ma grá ꞌbʉhʉ ꞌnadbʉ con gueꞌa̱. Gatho gueꞌa̱ da ꞌyøtꞌa Ajua̱ pa maꞌna dra nsundaꞌa̱ ne da tꞌeꞌtsua rá nsu.
Ra apostol Pablo apa Ajua̱ pa da umba ra mfa̱di ya gamfri
15 Nuguí stá øde gue xcá camfrihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo, nehe stá øde de núꞌa̱ ra hma̱te guí pɛꞌtsuahʉ gatho núꞌʉ maꞌra yá ba̱tsi Ajua̱. 16 Hangue desde dá øde njabʉ, cada dí apa Ajua̱ por gueꞌahʉ, hindí tsaya ga umbabi njama̱diꞌa̱ por gueꞌahʉ. 17 Ajua̱ ma Dadahʉ go guesɛꞌa̱ xá nsunda ne go gueꞌa̱ bá pɛhna ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo pa bi ꞌñutcaguihʉ tengu rá ꞌmʉiꞌa̱, dí apabi gue da ꞌraꞌahʉ ra mfa̱di ne ra hoga mfeni co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, pa maꞌna da za gui pa̱hʉꞌa̱. 18 Nehe dí apabiꞌa̱ da xocꞌa ri mfenihʉ pa gui pa̱hʉ xá hño gue dí tøꞌmhʉ ga ꞌbʉhʉ con gueꞌa̱ ngueꞌa̱ bi zoncahʉ pa dyá mɛtiguihʉꞌa̱. Nehe dí apabi pa gui pa̱hʉ tengu yá nsunda nuya hño xa ña̱tcahʉ da ꞌracjʉ ngueꞌa̱ yá ba̱tsiguihʉꞌa̱. 19 Nehe dí apabiꞌa̱ pa gui pa̱hʉ hangu rá nda̱ngui rá tsꞌɛdiꞌa̱. Y nura tsꞌɛdiꞌa̱ gueꞌa̱ faxcahʉ nújʉ stá camfrihʉꞌa̱. 20 Y guetꞌa̱ rá da̱nga tsꞌɛdi Ajua̱ bi japi bi yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne bi japi bi nangui de habʉ xqui ntꞌagui. Nepʉ bá umba rá hudi ja rá ꞌñɛiꞌa̱ nuni mahetsꞌi. 21 Nehe bi hñutsꞌiꞌa̱ pa da nda̱ de gatho ya nda̱, ne de gatho núꞌʉ toꞌo ha̱ ra tsꞌʉtbi ne ra tsꞌɛdi ne ra hmanda nuua ja ra ximhai ne nuni mahetsꞌi. Nehe bi umba ꞌnara nsu núꞌa̱ xi ra da̱ngui de gatho maꞌra ya nsu núꞌʉ ja ne núꞌʉ ma da nja. 22 Nehe bi hñutsꞌi pa da nda̱ de gatho núꞌa̱ te ja ne núꞌʉ ꞌbʉi. Nehe bi thutsꞌiꞌa̱ pa go dra ña̱xu de ra nija̱, y nujʉ go guecjʉ rá nija̱guihʉꞌa̱. 23 Ha nújʉ rá nija̱guihʉꞌa̱ go guecjʉ rá ndoꞌyoguihʉ nehe, hangue con guecjʉ ri nxøgue rá ndoꞌyoꞌa̱, ne dí ohʉ ja rá ꞌyɛꞌa̱, ne o ja rá ꞌyɛ gatho núꞌa̱ te ja ne núꞌʉ ꞌbʉi.