13
Hanja da za ga øthʉ núꞌa̱ ne Ajua̱
Siguihʉ gui mpɛꞌtsua hma̱tehʉ ꞌna ngu maꞌna. Ne oxqui pumfrihʉ gui umfʉ ntsaya núꞌʉ tsøñꞌahʉ ja ri nguhʉ, ngueꞌa̱ bi njabʉ ꞌra bi umba ntsaya ꞌraya ɛnxɛ masque himi pa̱diꞌʉ ua myá ɛnxɛ.
Ne oxqui pumfrihʉ ya ꞌyofadi, ꞌyøthʉ ra uɛnda gue go guí ohʉ fadi. Nehe oxqui pumfrihʉ núꞌʉ thogui ya ntꞌʉtsate, ngueꞌa̱ neꞌahʉ guí ꞌyothʉua ja ra ximhai.
Gathoꞌihʉ cumplihʉ nura cohi gá pɛꞌtshʉ nu ngá ntha̱tihʉ. Xi da nsuhʉ pa hingui tsꞌoca ri ntha̱tihʉ, ngueꞌa̱ Ajua̱ ma da hña̱ꞌmba nguɛnda núꞌʉ ya zinga medintha̱ti ne núꞌʉ ya ꞌñeꞌbɛhña̱.
Odi oda ri mfenihʉ ra boja̱. Dá hñu ri mʉihʉ co núꞌa̱ ya guí pɛꞌtshʉ. Ngueꞌa̱ Ajua̱ ena: “Hinhyaꞌmʉ ga tsocꞌathohʉ, nixi ga hɛcꞌathohʉ.” Hangue co ma jamfrihʉ da za ga eñhʉ:
Ajua̱ go gueꞌa̱ faxcagui;
hangue hinga tsu ni ꞌnara ja̱ꞌi de núꞌa̱ beni te da ꞌyøtcagui.
Oxqui pumfrihʉ núꞌʉ ri maꞌyohʉ bi zoꞌahʉ de rá noya Ajua̱. Pa̱hʉ xá hño de yá teꞌʉ ne de yá hoga ꞌbɛfi. Tɛnhʉ núꞌa̱ ra jamfri xa mɛꞌtsʉ.
Ra Zidada Jesucristo go guetꞌa̱ de mande, de nubya, ne pa nza̱ntho. Hangue oxqui hophʉ to da zixꞌaꞌihʉ pa gui tɛnhʉ maꞌra ya ntꞌutuate núꞌʉ ꞌnaꞌño. Maꞌna xá hño ga hoñhʉ rá mfatsꞌi Ajua̱ que ga tɛnhʉ ya nza̱i dega hñuni núꞌʉ tꞌøtꞌe pa Ajua̱, ngueꞌa̱ nuya hñuniꞌʉ hingui faxa núꞌʉ toꞌo ri dɛniꞌʉ pa da za da ꞌmʉi xá hño co Ajua̱.
10 Ya macja̱ de ya xodyo núꞌʉ pɛpabi Ajua̱ ja yá nija̱ꞌʉ, ho ya mboꞌoni pa umbabi Ajua̱ dega hña̱ꞌti, nepʉ nura ngø go tsiꞌʉ. Pe nura hña̱ꞌti bi tꞌøtꞌe por guecjʉ, ꞌnaꞌño. Y nuya macja̱ꞌʉ, pa gueꞌʉ hinte ri muui núꞌa̱ ra hña̱ꞌti bi tꞌøtꞌe por guecjʉ ꞌbʉ siguiꞌʉ ho ya mboꞌoni dega hña̱ꞌti. 11 Nuyá ji nuya mboꞌoni tho, ha̱xa ya nda̱ gá macja̱ pa mbo ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda pa da hña̱ca ya tsꞌoqui. Y nuyá ngø nuya mboꞌoniꞌʉ tsꞌa̱tꞌa møte ra hnini. 12 Hangue nehe ra Zidada Jesu bi du møte ra hnini pa bi xʉgaguihʉ co rá ma̱ca jiꞌa̱. 13 Hangue ma ga tɛnhʉ ra Zidada Jesu, ne ga tsohʉ gatho ma nda̱xjua jamfrihʉ, ga øthʉ ra uɛnda gue necjʉ ya stá pøñhʉ de ra hnini pa ga sufrihʉ ra ntꞌʉtsate mahyɛgui co ra Zidada Jesu. 14 Ngueꞌa̱ nujʉ́ hindí pɛꞌtshʉ ꞌnara hnini de guecua ja ra ximhai habʉ ga ꞌbʉhʉ pa nza̱ntho. Nujʉ́ dí hoñhʉ ꞌnara hnini núꞌa̱ ma da hnequi ꞌmɛfa. 15 Hangue po rá thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ma ga xøcambenihʉ Ajua̱ nza̱ntho. Nuna søcambenina̱ guehna ngu ꞌnara hña̱ꞌti pa Ajua̱ núꞌa̱ rí ꞌñepi ga umfʉ co ma nehʉ. 16 Nehe oxqui pumfrihʉ gui ꞌyøꞌtuahʉ ra hño maꞌra, ne gui faxhʉ núꞌʉ toꞌo hinte pɛꞌtsi. Nuꞌbʉ gui ꞌyøthʉ njabʉ, gueꞌa̱ ngu ꞌnara hña̱ꞌti guí umfʉ Ajua̱, y núꞌá̱ gueꞌa̱ ri hoꞌa̱.
17 ꞌYøte ri maꞌyohʉ. ꞌYøthʉ núꞌa̱ da xiꞌaꞌihʉꞌʉ, ngueꞌa̱ go gueꞌʉ ri suꞌaꞌihʉ ne go gueꞌʉ pɛꞌtsi ma da dapa nguɛnda Ajua̱. ꞌYøtehʉꞌʉ pa da za da mpɛfi co ra johya, hingue co ra dumʉi. Nuꞌbʉ co ra dumʉi ri mpɛfiꞌʉ, nuꞌbʉ́ hinte ma gui ha̱ñhʉ.
18 ꞌYaphʉ Ajua̱ por guecje. Nuje dí camfrihe gue dí ꞌbʉhe xá hño, ne dí nehe gue nza̱ntho ga ꞌyohe xá hño de gatho núꞌa̱ dí øthe. 19 Y nehe xi dí ba̱nteꞌihʉ gui ꞌyaphʉ Ajua̱ pa ꞌnihi ga pengui ga tsøñꞌahʉ.
Rá nga̱tsꞌi ra carta habʉ ꞌbɛnpabi ra nzɛngua ya gamfri ne tꞌapa Ajua̱ por gueꞌʉ
20 Ajua̱ núꞌa̱ unga ra hogaꞌmʉi bi japi bi yopa nte de ja ya du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, núꞌá̱ go gueꞌa̱ ma da̱nga Maꞌyohʉ, y po rá jiꞌa̱ bi nja núꞌa̱ ra cohi pa nza̱ntho. 21 Ajua̱ da ꞌraꞌahʉ ra tsꞌɛdi pa gui ꞌbʉhʉ xá hño pa da za gui ꞌyøꞌtuahʉ rá pahaꞌa̱, ne pa njabʉ co rá mfatsꞌi ma Zidadahʉ ra Jesucristo gui ꞌbʉhʉ ngu núꞌa̱ neꞌa̱. ¡Drá nsunda ra Zidada Jesucristo pa nza̱ntho! Njabʉ gueꞌa̱.
22 Dí ba̱nteꞌihʉ zi cuhʉ, gue osti tsabiꞌihʉ gui ꞌyødehʉ xá hño nuna ra tsꞌofo dí ꞌraꞌahʉ, ngueꞌa̱ himbi za dá xiꞌahʉ gatho núꞌa̱ ndí ne ga xiꞌahʉ. 23 Ne dí ne ga xiꞌahʉ gue ma zi cuhʉ ra Timu ya bi bøni de ja ra fadi. ꞌBʉ ꞌnihi da zøhø de guecuaꞌa̱ ga mɛꞌbebʉ pa ma ga cꞌa̱ꞌtsꞌaꞌihe.
24 Fatꞌajua̱hʉbʉ gatho núꞌʉ toꞌo suꞌaꞌihʉ, ne gatho núꞌʉ ma cuhʉ de ra jamfri. Ne ri fatꞌajua̱ꞌihʉ ya cu me Italia.
25 Ajua̱ da maxꞌaꞌihʉ guí gathohʉ. Njabʉ gueꞌa̱.