2
Hinga xʉ́cjʉ núꞌʉ toꞌo ga numansuhʉ
Ma zi cuꞌihʉ, ꞌbʉ majua̱ni guí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo xá nsunda, oguí xʉ́cjʉ ꞌmɛtꞌo núꞌʉ toꞌo gui numansuhʉ. Nuꞌbʉ da yʉtꞌi habʉ guí øtꞌa ri hmuntsꞌihʉ ꞌnara ja̱ꞌi xi dri hñe xá hño y dri hña̱ ya mfoꞌyɛ dega oro, ha nehe da yʉtꞌa ꞌnara hyoya di he ya zi zɛdutu, y núꞌa̱ toꞌo dri hñe xá hño go gui umfʉ ntsaya co ra tꞌequꞌei ne gui ꞌñembabihʉ: “ꞌYøtcahe ra ma̱te grí ꞌñecua gui hñudi”, ha nura zi hyoya gui ꞌñemfʉ: “Nuꞌí ja da ꞌbahma̱bʉ”, o gui ꞌñemfʉ, “Ja da hñupʉ ja ra hai.” ¿Hanja guí øthʉ njabʉ gue guí ha̱ꞌmdahʉ núꞌʉ toꞌo guí numansuhʉ? Hingui ho núꞌa̱ ri mfeni gue guí xʉ́ctahʉ ya ja̱ꞌi.
Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, ꞌyødehʉ: ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue go Ajua̱ xa huahna ya hyoya nuua ja ra ximhai pa go gueꞌʉ da hña̱ni ya ja̱pi de mahetsꞌi po yá jamfri? Nehe go gueꞌʉ xa huahna Ajua̱ pa da ma dí ꞌmʉhuini habʉ bí mandaꞌa̱, nehe xa hña̱ꞌtuabi gue da ꞌmʉhuini gatho núꞌʉ toꞌo ri ma̱diꞌa̱. Pe nuꞌahʉ́ guí numaꞌñʉhʉ ya hyoya, ha nuya rico go guí numansuhʉ. Pe ¿ha gue hinguí pa̱hʉ gue go ya rico haꞌaꞌihʉ ne tsixꞌahʉ ja ra tsꞌʉtbi? ¿Ha hingo gueꞌʉ tsani nurá hoga thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ toꞌo po rá thuhuꞌa̱ xa thumpꞌaꞌihʉ gyá gamfrihʉ?
Ra Ma̱ca Tꞌofo ena njaua: “Ma̱di ri miquꞌeiui ne gui su ngu grí nsu sɛhɛ.” Nuꞌbʉ xi majua̱ni guí øthʉ nuna ra ma̱ca hmanda, nuꞌbʉ́ ha̱, guí øthʉ xá hño. Pe nuꞌbʉ guí xʉ́ctahʉ hønsɛ núꞌʉ toꞌo guí ma̱dihʉ, nuꞌbʉ́ guí øthʉ ꞌnara tsꞌoqui, y nurá nda̱xjua ley ra Moise ma̱ gue guí tuxhʉ ra tsꞌoqui ngueꞌa̱ hingá øthʉ nuna ra ma̱ca hmandana̱. 10 Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo øtꞌa gatho núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley, pe ꞌbʉ da ꞌmɛdi ꞌnara hmanda hinda ꞌyøtꞌe, nuꞌbʉ́ nura ja̱ꞌiꞌa̱ ya bi duxa ra tsꞌoqui de gatho núꞌa̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. 11 Ngueꞌa̱ Ajua̱ bi ma̱nga ja ra nda̱xjua ley ne bi ꞌñena: “Oxqui nzinga medintha̱ti”, nehe bi ꞌñena: “Oxqui hote.” Ndeꞌbʉ, ꞌbʉ hingrá zinga medintha̱ti pe ꞌbʉ grá hyote, njabʉ ya hinxcá øtꞌe ngu núꞌa̱ ma̱nga gatho ra nda̱xjua ley. 12 Pe nujʉ́ dí camfrihʉ ra ꞌraꞌyo ley núꞌa̱ dí øthʉ co ma pahahʉ, hangue ga ña̱hʉ ngu rí ꞌñehe ne ga øthʉ gatho núꞌa̱ xá hño, ngueꞌa̱ Ajua̱ ma da hña̱bgahʉ nguɛnda ua stá øthʉ núꞌa̱ ma̱nga nuna ra ꞌraꞌyo ley ua hina. 13 Núꞌa̱ ra pa Ajua̱ ma da hña̱ꞌmba nguɛnda ya ja̱ꞌi hinda ma da huequi núꞌʉ toꞌo himbi hueca yá miquꞌeiui. Pe nuꞌʉ tóꞌo ri hueca yá miquꞌeiui, Ajua̱ ma da huequiꞌʉ núꞌa̱ ra paꞌa̱.
ꞌBʉ da nja ra hoga jamfri da nja ya hoga ꞌbɛfi
14 Ma zi cuꞌihʉ, ¿te di muui ꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi da ꞌñena gue camfri, pe hingui øtꞌe núꞌa̱ xá hño? ¿Ha gue núꞌa̱ rá jamfriꞌa̱ tsa da pøhøꞌa̱? Hina, hinda za. 15 ꞌBʉ ꞌnara cu o ꞌnara nju otho te da hye ni te da zi, 16 y ꞌna de gueꞌahʉ gui ꞌñemfʉ: “Nde, ga nzɛnguathohʉ, rí ma te rá ꞌñentho y Ajua̱ da maxꞌaꞌi”, pe nuꞌbʉ hingui umfʉ núꞌa̱ honi nura cuꞌa̱, nuꞌbʉ́ hinte bi muui núꞌa̱ gá xiphʉꞌa̱. 17 Nehe njabʉ ma jamfrihʉ. Nuꞌbʉ hønsɛ ra jamfri dí pɛꞌtshʉ ne hindí øthʉ xá hño, nuꞌbʉ́ hinte di muui núꞌa̱ ra jamfri dí pɛꞌtshʉ.
18 Da za njaua ga xiphʉ ꞌnara cu: “Nuꞌí hønsɛ guí camfri, y nugá go dí øtꞌa núꞌa̱ xá hño. Guí nehma̱ gui ꞌñutca ri jamfri pe hinguí øtꞌa núꞌa̱ xá hño, ha nugá ga uꞌtꞌaꞌi ma jamfri ngueꞌa̱ dí øtꞌa núꞌa̱ xá hño. 19 Nuꞌí guí camfri gue ꞌnatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi, y xá hño guí camfri njabʉ. Nehe ya tsꞌonda̱hi camfri gue ꞌnatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi, pe nuꞌʉ́ di hua̱tꞌi co ra ntsu. 20 Nuꞌí grá ꞌbɛmfeni. ¿Ha hinguí pa̱di gue hinte di muui ri jamfri ꞌbʉ nehe hinguí øtꞌe xá hño?” 21 Ndu ma dadahʉ ra Abrá bi zixa rá tꞌʉ mrá thuhu ra Isaac pa xa hyohma̱ ja ra ata, hangue Ajua̱ bi ma̱ gue hinte ma tsꞌoqui mi tu ra Abrá ngueꞌa̱ nuꞌá̱ bi ꞌyøtꞌa núꞌa̱ bi xipabi Ajua̱. 22 Hangue njabʉ ya dí pa̱hʉ gue rá jamfri ra Abrá mi pɛui mahyɛgui núꞌa̱ ra hoga ꞌbɛfi bi ꞌyøtꞌe nehe. Y co núꞌa̱ ra hoga ꞌbɛfi bi ꞌyøtꞌe bi ꞌñudi gue xi mi ja rá jamfri. 23 Hangue bi njabʉ ngu núꞌa̱ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo, ne ena: “Ra Abrá bi gamfri Ajua̱, hangue Ajua̱ bi ma̱ gue ra Abrá ya hinte ma tsꞌoqui mi tu.” Nehe Ajua̱ bi ma̱ gue mrá amigoꞌa̱.
24 Hangue dí pa̱hʉ xá hño gue Ajua̱ ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui dí tuhʉ ngueꞌa̱ hingue hønsɛ dí camfrithohʉ, pe nehe dí øthʉ núꞌa̱ xá hño. 25 Nehe ra Raab masque mi ꞌnara tsꞌoꞌbɛhña̱ꞌa̱, pe Ajua̱ bi ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui mi tuꞌa̱ ngueꞌa̱ xqui ꞌyøtꞌe xá hño nu mi umba ntsaya yá ꞌmɛhni ra Josue, nehe bi matsꞌiꞌʉ pa bi bøni pa maꞌna ra ꞌñu pa bi menguiꞌʉ habʉ xqui ꞌñehe. 26 Hangue njabʉ numa jamfrihʉ, ꞌbʉ hindí øthʉ núꞌa̱ xá hño, hinte di muui, nja ngu ma ndoꞌyohʉ, ꞌbʉ ya xa du, ya hinte di muui.