5
Ra tsꞌofo pa ya rico
¡Núꞌahʉ ricohʉ ꞌyødehʉ! Mamtsꞌonihʉ ngueꞌa̱ ma gui thohʉ ya da̱nga ʉgui. Ma da ꞌya gatho núꞌa̱ te guí pɛꞌtshʉ, ne ma da zipꞌahʉ ra zuꞌue gatho ri hoga hehʉ. Ma da boxcua gatho ri boja̱hʉ ngu ra tꞌaxi ne ra oro núꞌa̱ xcá muntshʉ ne xcá pɛꞌtsthohʉ, ne ja da hnequini gue hinxá hño núꞌa̱ xcá øthʉ gue xcá pɛꞌtsthohʉ. Neꞌahʉ ma gui njahʉbʉ ngu ri boja̱hʉ gue ma gui juadihʉ, y nuri tsꞌoncꞌatꞌihʉ pa xcá pɛꞌtshʉ ri boja̱hʉ, gueꞌa̱ ngu ꞌnara tsibi ma da juatꞌahʉ. Ja nuya ya paya xcá muntshʉ ndunthi ri boja̱hʉ, y ya yá ga̱tsꞌi ya pa. Ya xa ntꞌøde yá tsꞌoni ri mɛfihʉ núꞌʉ toꞌo xa xopꞌahʉ ri hua̱hihʉ. Nuꞌʉ́ zoni ngueꞌa̱ xcá hyathʉ ne hinxcá juꞌtuahʉ ngu rí ꞌñepabiꞌʉ. Pe ma Zidadahʉ núꞌa̱ toꞌo ra nda̱ de gatho ya ɛnxɛ mahetsꞌi, ya xa ꞌyøtuabi yá tsꞌoni núꞌʉ ri mɛfihʉ. Nuua ja ra ximhai guí øthʉ núꞌa̱ go ri pahasɛhʉ, ne hinte grí ꞌbɛhʉ, pe guí njahʉ ngu ꞌnara mboꞌoni núꞌa̱ xa hnoqui pa da tho. Nuꞌahʉ́ guí høxhʉ ra thai núꞌʉ hinte ma thai tu, ne guí hohʉꞌʉ masque hinte xa ꞌyøtꞌe, y nuꞌʉ́ hingui nøꞌtꞌahʉ.
Rí ꞌñepi ga tsɛthʉ gatho ya tsꞌothogui ne ga aphʉ Ajua̱ da maxcahʉ
Pe nuꞌahʉ ma zi cuꞌihʉ, tsɛthʉ gatho núꞌa̱ da ꞌñepꞌahʉ mientra da zøhø ma Zidadahʉ. Njahʉ ngu ra motꞌi núꞌa̱ tøꞌma ra mʉdi ꞌye ne ra ꞌbɛfa ꞌye pa njabʉ da za da gʉxa ꞌnara hoga sofo. Neꞌahʉ ndøꞌmhʉ, ne zɛdihʉ ri jamfrihʉ ngueꞌa̱ ya ꞌnitho ma da zøhø ma Zidadahʉ. Ma zi cuꞌihʉ, ogrí hñøxa thaihʉ ꞌna ngu maꞌna pa hingui tuxhʉ ya tsꞌoqui. Beñhʉ gue ma Zidadahʉ toꞌo ra nzaya, ya tsꞌʉtho ya pa di ꞌbɛdi pa da zøhøꞌa̱. 10 Ma zi cuꞌihʉ, tsɛthʉ gatho núꞌa̱ te guí thohʉ, ngu bi zɛta yá ꞌmɛhni Ajua̱ núꞌʉ bi ꞌmʉ mayaꞌbʉ ne bi ma̱mba rá noyaꞌa̱. 11 Dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ja̱pi núꞌʉ toꞌo tsɛta gatho ya thogui núꞌʉ thoguiꞌʉ. Stá øhʉ de ra Job, hangu ya thogui himbi zɛthma̱ꞌa̱. Pe ꞌmɛfa Ajua̱ xi bi ja̱piꞌa̱ ngueꞌa̱ Ajua̱ xi ja ndunthi rá huecate ne ja ndunthi rá hma̱te.
12 Ma zi cuꞌihʉ, jamasuhʉ oxqui jurahʉ, nixi por mahetsꞌi, nixi po ra ximhai, nixi por maꞌra ya tꞌøtꞌe. Ma̱ñhʉ núꞌa̱ majua̱ni; nuꞌbʉ ha̱, gui ma̱ñhʉ “Ha̱”, y nuꞌbʉ hina, “Hina”, pa njabʉ Ajua̱ hinda castigaꞌihʉ.
13 ꞌBʉ ꞌna de gueꞌahʉ grí sufrihʉ, ꞌyaphʉ Ajua̱ pa da maxꞌahʉ. O ꞌbʉ grí johyahʉ, tuthʉ ya ja̱hña̱. 14 ꞌBʉ ꞌna de gueꞌahʉ grí hñenihʉ, zoñhʉ ya nda̱ de ra nija̱ pa da ꞌyapa Ajua̱ por gueꞌahʉ, ne da goxꞌahʉ ra aceite de rá thuhu ma Zidadahʉ. 15 Y ꞌbʉ gui ꞌyadihʉ con gatho ri jamfrihʉ, nuꞌbʉ́ gui ña̱nihʉ y ra Zidada da ꞌraꞌahʉ ra nzaqui, y ꞌbʉ xcá ꞌyøthʉ ꞌnara tsꞌoqui, nuꞌá̱ da puñꞌahʉ. 16 Hangue njuá̱nihʉ de ri tsꞌoquihʉ ꞌna ngu maꞌna, ne mfaxhʉ ꞌna ngu maꞌna gui ꞌyaphʉ Ajua̱ da puñꞌaꞌihʉ, y pa njabʉ nuꞌá̱ da ꞌyøtheꞌihʉ nehe. Ajua̱ øtuabi rá ntꞌadi núꞌa̱ toꞌo ꞌbʉi xá hño con gueꞌa̱ ne apabi con gatho rá mʉi. 17 Nura ba̱di Elía ꞌnamrá ja̱ꞌi nehe ngujʉ, y núꞌá̱ xi bi ꞌyapa Ajua̱ pa hinda ꞌua̱i, hangue himbi ꞌua̱i hñu njɛya made. 18 Nepʉ maꞌnaꞌqui bi yopa ꞌyapabi Ajua̱ pa da ꞌua̱i y bi ꞌua̱i, y nuꞌbʉ́ xi bi hogui ndunthi ra sofo maꞌnaꞌqui.
19 Ma zi cuꞌihʉ, ꞌbʉ ꞌnara cu da ꞌuegue de rá noya Ajua̱, nepʉ ꞌna de gueꞌahʉ gui zofohʉꞌa̱ pa da yopa mengui, y nuꞌá̱ da mengui, 20 nuꞌbʉ́ pa̱dihʉ gue nuꞌa̱ tóꞌo da coꞌtsa ꞌnara ꞌyøtꞌatsꞌoqui de ja rá tsꞌoꞌñu, nuꞌá̱ bi ña̱nga ꞌnara ꞌyøtꞌatsꞌoqui pa hinda ma ja ra nidu, y Ajua̱ go gueꞌa̱ bi pumbabi yá tsꞌoqui núꞌa̱ ra ꞌyøtꞌatsꞌoquiꞌa̱ masque xi ndunthi yá tsꞌoqui.