23
Ra Jesu bi tsꞌixa habʉ mi ja rá tsꞌʉtbi ra Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Jn. 18:28-38)
Y de guehni gatho nuya nda̱ bi ꞌmaiꞌʉ bi zixa ra Jesu ja ra Pilato. Y nuni ja bi mʉdini bi ña̱pabiꞌʉ ne bi ꞌñena:
―Ya stá tsʉhe nuna ꞌñøhø mi ꞌyoni mi ʉꞌta ya ja̱ꞌi gue hinda gutꞌa yá njutꞌi ja ra nda̱ Cesa, nehe xa ꞌñensɛ gue go guehni ra Cristo xuá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, ꞌna̱.
Hangue nura Pilato bi ꞌñembabi:
―¿Ha go gueꞌi grá nda̱ de ya xodyo?
Ha nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Ha̱ha̱, go guequi, ngu gá ma̱.
Ha nura Pilato bi ꞌñembabi ya nda̱ gá macja̱ ne gatho ya ja̱ꞌi:
―Hinte ma tsꞌoqui dí tsʉtuabi nuna ra ꞌñøhø.
Pe nuꞌʉ́ maꞌna mi ña̱te ntsꞌɛdi, ne bi ꞌñena:
―Nuni go guehni xa ꞌño xa ꞌyʉꞌta ya ja̱ꞌi habʉraza de ra hai Judea, bá fʉdi desde Galilea asta bi zøhø de guecua Jerusale.
Ra Jesu ja rá thandi ra Erode
Nu mi ꞌyøde njabʉ ra Pilato bi ꞌyambabi ya ja̱ꞌi ua mrá me Galilea ra Jesu. Y nuꞌʉ́ bi ꞌñena gue ja mrá menguniꞌa̱, hangue nura Pilato bi mɛhni ꞌbesthoꞌa̱ ja ra Erode, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ mrá nda̱ de ja ra hai Galilea, pe núꞌʉ ya paꞌʉ xqui zøhø ra Erode ne ja mi ꞌbʉhni Jerusale. Nu mi hyanda ra Jesu ra nda̱ Erode, xi bi johyaꞌa̱ ngueꞌa̱ ya mi pɛꞌtsa ndunthi ya pa xi mi ne da hyandiꞌa̱ ngueꞌa̱ xqui ꞌyøde xqui hma̱ ndunthi de gueꞌa̱. Ne mi ne da hyandi da ꞌyøtꞌa ꞌnara milagro. Y nuꞌá̱ bi ꞌyamba ndunthi ya ntꞌani, pe ra Jesu hinte bi da̱di. 10 Ja mi ꞌbʉhni nehe ya nda̱ gá macja̱ ne ya xahnate de ra ley, y maꞌna xi mi ña̱teꞌʉ. 11 Nepʉ nura Erode co yá soldado bi nthedetho de gueꞌa̱. Nepʉ bi ꞌyøꞌtua ra ntꞌeni bi hyete ngu ꞌñena ꞌnara nda̱ co ꞌnara hoga he mahotho. Nepʉ nura Erode bi yopa mɛhna ra Jesu maꞌnaꞌqui pa ja ra Pilato. 12 Ra Pilato ne ra Erode mri ꞌñʉtsahma̱ꞌʉ, pe núꞌa̱ ra paꞌa̱ bi má̱diꞌʉ.
Ra Jesu bri dapa ya ja̱ꞌi pa da hyo
(Mt. 27:15-26; Mr. 15:6-15; Jn. 18:39-19:16)
13 Nepʉ nura Pilato bi zohna gatho ya nda̱ gá macja̱ ne gatho ya nda̱ de ra hnini, ne gatho maꞌra ya ja̱ꞌi, 14 ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌahʉ go uá tsincahʉua nuna ra ꞌñøhø guí eñhʉ gue ʉꞌta ya ja̱ꞌi, pe nugui stá øꞌtua ya ntꞌani ja ri thandihʉ, y xcá ꞌyøhʉ gue hinstá tsʉtua ni ꞌnara tsꞌoqui de núꞌa̱ guí ma̱ñhʉ xa ꞌyøtꞌe. 15 Nixi ra nda̱ Erode himbá tsʉtuabi ni ꞌnara tsꞌoqui, hangue bá yopa pɛhna maꞌnaꞌqui pa guecua. Ya nubyá gá pa̱hʉ gue nuní hinte ma tsꞌoqui xa ꞌyøtꞌe pa gui ña̱phʉ gue rí ꞌñepi da tho. 16 Hangue nugui, hønsɛ ma ga manda dra fɛtꞌi, nepʉ ga hɛgui.
17 Ra Pilato mi pɛꞌtsi da hyɛgui ꞌnara ꞌyofadi cada ra ngo de ra pascua, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ myá nza̱i nuya gobierhnu de Judea. 18 Pe gatho núꞌʉ ya ja̱ꞌi mi ꞌbʉhni bi mʉdi bi dø ya hmafi ne bi ꞌñena:
―Hindí nehe gui thøgue ra Jesu, go da thøgue ra Barraba.
19 Nura Barraba xqui jotꞌa fadi ngueꞌa̱ xqui gʉxa ya ja̱ꞌi pa da ꞌñøtꞌatuhni ja ra hnini, ne ngueꞌa̱ xqui hñote. 20 Pe nura Pilato go mi ne da hyɛgui ra Jesu, hangue bi yopa zofo ya ja̱ꞌi maꞌnaꞌqui. 21 Pe nuꞌʉ́ bi mafi maꞌna ntsꞌɛdi ne bi ꞌñena:
―¡Nuꞌa̱ dí xiꞌahe, gue gui pontꞌi, gui pontꞌi!
22 Nurá hñuꞌqui bi ꞌñembabiꞌʉ ra Pilato:
―¿Hanja? ¿Te ma tsꞌoqui xa ꞌyøtꞌni? Nugui hindí tsʉtua ni ꞌnara tsꞌoqui núꞌa̱ rí ꞌñepi da tho. Dí xiꞌahʉ gue ma ga manda dra fɛtꞌi, nepʉ ga hɛgui.
23 Pe nuꞌʉ́ bi dø ya hmafi maꞌnaꞌqui, ne bi ja bi ꞌyadi gue dra pontꞌiꞌa̱. Ne co yá hmafi núꞌʉ ya nda̱ gá macja̱ ne maꞌra ya ja̱ꞌi, bi zʉ yá tsꞌɛdi ngu mi neꞌʉ. 24 Hangue nura Pilato bi ꞌyøꞌtua núꞌa̱ myá hneꞌʉ. 25 Hangue go bi hyɛgui núꞌa̱ ra ꞌñøhø xqui ꞌyadi ya ja̱ꞌi, núꞌa̱ mrá thuhu Barraba xqui jotꞌa fadi ngueꞌa̱ mrá da̱ga ꞌyøtꞌatuhni ne mrá hyote. Ha nura Jesu bi tꞌɛntꞌua yá ꞌyɛ ya ja̱ꞌi pa da hyo.
Bi tsꞌixa ra Jesu pa dra pontꞌi
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Jn. 19:17-27)
26 Y de bi tsꞌixa ra Jesu pa dra pontꞌi, de má ꞌñu bi nthɛui ꞌnara ꞌñøhø mrá me Cirene mrá thuhu ra Simu xqui menga ja ra mbonthi, go gueꞌa̱ bri japi bi duxa ra pontꞌi ne bi ꞌmɛfa de ja ra Jesu.
27 Ne mri dɛni ndunthi ya ja̱ꞌi, y ndunthi ya ꞌbɛhña̱ xi mi zoni ne mri manthoꞌʉ por gueꞌa̱. 28 Pe ra Jesu bi hyandiꞌʉ ne bi ꞌñembi:
―Nuꞌahʉ ꞌbɛhña̱hʉ me Jerusale, oguí zoñhʉ por guequi, nzonihʉ de gueꞌasɛhʉ ne por gatho ri ba̱tsihʉ, 29 ngueꞌa̱ ma da zø ra pa da ꞌñena ya ja̱ꞌi: “Rá matꞌa Ajua̱ núꞌʉ toꞌo hinxa mɛꞌtsa ni ꞌnara ba̱tsi nixi xa nzʉ.” 30 Y nuya paꞌʉ ya ja̱ꞌi ma da mafi ne da ꞌñembabi ya da̱nga tꞌøhø ne ya tꞌʉca tꞌøhø: “Yøtꞌe pa gui cobgahe pa hinda zʉcaguihe rá cuɛ Ajua̱.” 31 Xi majua̱ni ma da thoguiꞌʉ ya tsꞌothogui, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ nugui dí sufri ha hinte ma tsꞌoqui dí tu, xihma̱ núꞌʉ tu ya tsꞌoqui.
32 Nehe bi tsꞌixa má yoho ya ꞌñøhø núꞌʉ xqui tꞌɛꞌmbi da tho nehe ngueꞌa̱ ꞌnamyá ndutsꞌoqui. Bi tsꞌitsꞌi pa da tho mahyɛgui co ra Jesu. 33 Ha nu mi zønga ja ꞌnara zi tꞌøhø rá thuhu Ña̱xmadu, ja bri pontꞌini ra Jesu co núꞌʉ má yoho ya ꞌñøhø, ꞌna bri ꞌbaꞌma ja rá ꞌñɛi, ha nuꞌa̱ maꞌna ja rá nga̱ha̱. 34 Y nu de mi zʉhni ra Jesu ja ra pontꞌi, nuꞌá̱ bi ꞌñena:
―Ma Dadaꞌi, pumbabi gatho nuyʉ ya ja̱ꞌi bi ꞌyøtca njaua, ngueꞌa̱ nuyʉ́ hingui pa̱di núꞌa̱ øtꞌe.
Ha núꞌʉ ya soldado mi ꞌbʉhni bi ma ra ta̱ha̱ꞌʉ pa da nu toꞌo gueꞌa̱ da da̱ha̱ ꞌna de nuyá he ra Jesu. 35 Y ndunthi ya ja̱ꞌi mi ꞌbahni bi hyandi bri pontꞌa ra Jesu, ne asta ya nda̱ gá xodyo mi øtbuhlatho de gueꞌa̱ ne mi ena:
―Maꞌra ha̱, bi pøhø, pe nuꞌbʉ xi majua̱ni go guehni ra Cristo xuá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, dí ne ga hanthʉbya da mpøhøsɛ.
36 Nehe nuya soldado mi øtbuhlatho de gueꞌa̱, mi umbabi ra juꞌtsa vinu pa da zi, 37 ne mi embabiꞌʉ:
―ꞌBʉ xi majua̱ni go gueꞌi grá Nda̱ de ya xodyo, mpøhøsɛ núbya xa̱.
38 Ne xqui thøtua ja rá ña̱ ra pontꞌi ꞌnara tꞌofo xqui tꞌofo dega griego, ne dega lati, ne dega ebreo, mi ena njaua: “Go guehna ra Nda̱ de ya xodyo.”
39 Nepʉ ꞌna de gue núꞌʉ ya ndutsꞌoqui xqui ꞌbontꞌi nehe mahyɛgui, bi ña̱maꞌñʉ de gueꞌa̱ ne bi ꞌñembabi:
―ꞌBʉ xi majua̱ni go gueꞌi grá Cristo xuá mɛhnꞌaꞌi Ajua̱ pa gui nda̱, mpøhøsɛ ne pøhøguihe.
40 Pe núꞌa̱ maꞌna ra ndutsꞌoqui xqui ꞌbontꞌi nehe, bi zʉi núꞌa̱ bi ña̱maꞌñʉ, ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha hinguí tsu Ajua̱ pa gá ma̱nga njabʉ? 41 Guí nu gue dí sufrihʉua mahyɛgui, pe nujʉ́ rí ꞌñepi ga sufrihʉ pa ga juthʉ núꞌa̱ stá øthʉ, pe nuni ra ꞌñøhø hinxa ꞌyøtꞌa ni ꞌnara tsꞌoqui.
42 Nepʉ nuꞌá̱ bi ꞌñembabi ra Jesu:
―Gui bengagui nu xcrí hudi ja ri hudi dega hmanda.
43 Ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Nugui dí xiꞌaꞌi gue núbya ꞌbestho ma gui ꞌbʉi con guecagui nuni mahetsꞌi.
Ra Jesu bi du
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Jn. 19:28-30)
44 Y ngu mi nde ma pa bi ꞌmɛxuui maxøgue ra ximhai, pa asta ngu nzʉnga hñu nde, 45 ngueꞌa̱ nura hyadi himbi yotꞌi, ha nura da̱nga xʉni dutu mi naxa mbo ra nda̱nija̱ pa mi cotꞌa habʉ maꞌna xmá nsunda, bi xøgue desde maña̱ asta rí gaꞌti. 46 Nepʉ ra Jesu bi ña̱ ntsꞌɛdi ne bi ꞌñena:
―Ma Dadaꞌi, nubyá dí ɛntꞌaꞌi ma te ja ri ꞌyɛ.
Ne mi uadi bi ma̱nga njabʉ, ꞌbestho bi du.
47 Ha nu mi hyanda njabʉ ra nda̱ gá soldado bi xøcambeni Ajua̱ ne bi ꞌñena:
―Xi majua̱ni nuna ꞌñøhøni hinte ma tsꞌoqui mi tu.
48 Gatho núꞌʉ ya ja̱ꞌi mi ꞌbʉhni de mi uadi mi hyanda gatho núꞌa̱ xqui nja, bi ma de guehni co ndunthi ra dumʉi. 49 Pe gatho núꞌʉ ya ja̱ꞌi myá mpa̱di ra Jesu, ne ꞌraya ꞌbɛhña̱ xqui dɛni desde Galilea, bi gohi zi yabʉtho mi handa gatho núꞌa̱ bi nja.
Ra Jesu bi tꞌagui
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Jn. 19:38-42)
50 Mi ꞌbʉ ꞌnara ꞌñøhø xi mrá hoja̱ꞌi mrá thuhu ra Jose, mrá mengu de ra hnini Arimatea de ra hai Judea. Nuꞌá̱ mrá nda̱ nehe de ra hmuntsꞌa nda̱ gá xodyo. 51 Pe nuꞌá̱ mi tøꞌmi da hyandua rá hmanda Ajua̱, hangue nuꞌá̱ himbi ne bi mfaxui yá minda̱ui ngu núꞌa̱ xqui ncohiꞌʉ ja yá hmuntsꞌi. 52 Hangue nuꞌá̱ bi ma bá cꞌa̱ꞌtsa ra Pilato pa bá apabi ra nsɛqui da ꞌyacua rá ndoꞌyo ra Jesu. 53 Nepʉ bi ca̱ꞌma ja ra pontꞌi, bi mantꞌa co ꞌnara hoga dutu, ne bá pɛgui ja ꞌnara ꞌraꞌyo ntꞌagui núꞌa̱ xqui thoca ja ꞌnara medo, y ja núꞌa̱ ra ntꞌaguiꞌa̱ hinxqui ntꞌaguini ni ꞌnara ja̱ꞌi. 54 Y nura paꞌa̱ go mrá pa dega nthoqui, ne ya mi ma da mʉdi ra pa dega tsaya.
55 Ha nuya ꞌbɛhña̱ núꞌʉ xqui dɛna ra Jesu desde Galilea bi ma pa bá handa habʉ xqui tꞌagui ra Jesu ne hanja xqui ꞌbɛcuabi rá ndoꞌyo. 56 Ha nu mi menga ja yá nguꞌʉ, bi hyoca ꞌraya hoga ñʉni ne ꞌraya njotsꞌi. Y bi ntsayaꞌʉ núꞌa̱ nsabdo ngu mi ma̱nga ra ley.