NSAN MATEO
RA MA̱CA HOGA TꞌØDE NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO NSAN MATEO
1
Yá mʉdi ja̱ꞌi de ra Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
Nurá mʉdi nuna tꞌofona̱ ma da ma̱ toꞌo gueꞌʉ yá mbøxita ra Jesucristo. ꞌNa de gueꞌʉ ndu ra Davi ne ndu ra Abrá.
Ra Abrá bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Isaac, y ra Isaac bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Cobo, y ra Cobo bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Judá co maꞌra yá cu. Ra Judá co rá ꞌbɛhña̱ rá thuhu ra Tamar bi mɛꞌtsa yoho yá tꞌʉ yá thuhu ra Fare ne ra Sara. Y ra Fare bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Esrom, y ra Esrom bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Aram. Y ra Aram bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Aminadab, y ra Aminadab bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Naasón, y ra Naasón bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Salmón. Y ra Salmón co rá ꞌbɛhña̱ rá thuhu ra Raab bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Boos, y ra Boos co rá ꞌbɛhña̱ rá thuhu ra Rut bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Obed, y ra Obed bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Isaí. Y ra Isaí bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Davi núꞌa̱ bi nda̱ de ya me Israel. Y ra nda̱ Davi bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Salomó, y nurá na̱na̱ ra Salomó go gueꞌa̱ mrá ꞌbɛhña̱ hma̱ha̱ ndu ra Uría.
Y ra Salomó bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Roboam, y ra Roboam bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Abías, y ra Abías bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Asa. Y ra Asa bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Josafa, y ra Josafa bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Joram, y ra Joram bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Usía. Y ra Usía bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Jotam, y ra Jotam bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Acás, y ra Acás bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Esequía. 10 Y ra Esequía bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Manase, y ra Manase bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Amón, y ra Amón bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Josía. 11 Y ra Josía bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Jeconía co maꞌra yá cu. Y nuya paꞌʉ mi tsꞌixa ntsꞌa̱hni ya me Israel pa ja ra hnini Babilonia.
12 Ha nuya paꞌʉ ra Jeconía bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Salatiel, y ra Salatiel bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Sorobabel. 13 Y ra Sorobabel bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Abiu, y ra Abiu bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Eliaquim, y ra Eliaquim bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Asor. 14 Y ra Asor bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Sadoc, y ra Sadoc bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Aquim, y ra Aquim bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Eliud. 15 Y ra Eliud bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Eleasar, y ra Eleasar bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Matán, y ra Matán bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Cobo. 16 Y ra Cobo bi mɛꞌtsa ꞌnará tꞌʉ rá thuhu ra Jose núꞌa̱ toꞌo rá da̱me ra Maria. Y ra Maria go gueꞌa̱ rá na̱na̱ ra Jesu núꞌa̱ bi thuꞌmbabi nehe ra Cristo núꞌa̱ rá ꞌmɛhni Ajua̱ pa e da nda̱.
17 Y de gatho yá mbøxita, yá da̱nga xita ne yá xitaꞌa̱, desde ra Abrá asta ra Davi mi ꞌrɛtꞌamagohoꞌʉ. Nepʉ yá mbøxita, yá da̱nga xita ne yá xitaꞌa̱, desde ra Davi asta nu mi tsꞌixa ntsꞌa̱hni ya me Israel pa ja ra hnini Babilonia mi ꞌrɛtꞌamagoho ya xita. Y yá mbøxita, yá da̱nga xita ne yá xitaꞌa̱, desde mi tsꞌixa ntsꞌa̱hni asta bi ꞌmʉi ra Jesucristo mi ꞌrɛtꞌamagoho ya xita.
Rá ꞌbʉi ra Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18 Y nunabya go guehna ra ꞌbede de rá ꞌbʉi ra Jesucristo: Ra Maria xqui tꞌadi pa da ntha̱tui ra Jose, pe himbi ꞌmʉhui ꞌbestho. Nepʉ nuꞌá̱ bi ndaꞌthi co rá tsꞌɛdi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱. 19 Pe ra Jose mrá hoja̱ꞌi hangue himbi ne da ꞌbɛtua rá tsa ra Maria co ya ja̱ꞌi, mi ne da hyɛpʉ mantꞌa̱guitho pa ya hinxa ntha̱tuihma̱. 20 Nuꞌá̱ bi beni gue ya hinda ntha̱tui ngueꞌa̱ bi ba̱di gue ya mi daꞌthiꞌa̱. Pe Ajua̱ bi mɛhna ꞌnará ɛnxɛ pa bi zofo dega tꞌi ne bi ꞌñembabi:
―Nuꞌi nugue Jose rá tꞌʉꞌi ra nda̱ Davi, oguí beni gui hyɛpʉ. Oguí tsu gui ntha̱tui ra Maria, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ daꞌthi pe co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 21 Nuꞌá̱ ma da mɛꞌtsa ꞌnara zi ba̱tsi, y nura zi ba̱tsiꞌa̱ gui hñuꞌmbabi drá thuhu ra JESU, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ ma da pøhø yá ja̱ꞌi de yá tsꞌoqui.
22 Bi njabʉ pa bi nja ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga ꞌna de nuyá ꞌmɛhni Ajua̱ mayaꞌbʉ gue bi ꞌñena:
23 ꞌNara nxutsi ma da ndaꞌthi da ꞌmʉ rá ba̱tsi
ne da thuꞌmbabi rá thuhu Emanuel.
Núꞌa̱ ra thuhuꞌa̱ rí bøni da ꞌñena, Ajua̱ ꞌbʉi con guecjʉ.
24 Nepʉ bi nuhu ra Jose, ne bi ntha̱tui ra Maria ngu núꞌa̱ xqui xipa rá ɛnxɛ Ajua̱. 25 Pe himbi hñuxui asta himbi ꞌmʉi rá mʉdi tꞌʉ, ne bi hñuꞌmbabi rá thuhu ra Jesu.