1 TESALONICENSES
Ná n'da ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra dąhnini Tesalónica
1
Ran zɛngua
Nugä dra Pablogä nɛ ra Silvano nɛ ra Timoteo dí ot'ähe na ra søcuą, nɛ dí pɛnh'nahe ran zɛngua gätho ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue dim pɛti bʉ ja ra hnini Tesalónica, gätho yʉ ją'i ngue in 'yohʉ Oją ma Tahʉ nɛ ra Jesucristo ma Hmuhʉ. Nɛ nu ahʉ nɛ dín ndehe din ja ahʉ rán jąpi Oją, nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ Oją ma Tahʉ nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo.
Bi t'ut'ʉ 'bɛpʉ dí 'yɛ̨c'yɛi ʉ 'bʉpʉ mi'da yʉ häi
Nɛ ząi dí xihmbe jamadi Oją nangue ahʉ. Nɛ ząi dím bɛ̨n ahʉ 'bʉ dí yąhe Oją. Nɛ dím bɛ̨n ahʉ 'bʉ dí yąhe Oją ma Tahʉ, nangue ni t'ɛ̨c'yɛihʉ gní'yøthʉ rá 'bɛfi Oją nɛ nangue nin huɛ̨catehʉ ɛ̨mmɛ guí humbi gam pɛhmbʉ, nɛ nangue a guí tømdahʉ ngue ba ɛ̨h mahøn'a ra Jesucristo, nɛ gue'a gní hyät'i gní sɛthʉ 'bɛ'a gätho guín nuhʉ. Ma zʉ cu ahʉ dí pąhmbe ngue ɛ̨mmɛ di huɛ̨c'ahʉ Oją, nɛ bi huan'nahʉ ngue gyʉ mbɛti ahʉ a. Nɛ nu'bʉ rá mbʉdi dá mangähe bʉ a rán ho ma'da'yo ra Cristo, gá pąhmbʉ him mam hmansɛgä, pɛ nangue rá ts'ɛdi a rá Hogandąhi Oją guí hyąmhbʉ a ram hma bi bɛ̨n'nahʉ gue majuąni a. Nɛ guí pąhmbʉ mam 'bʉihe nu'bʉ mám 'bʉcähe bʉ, nguetho dá ut'ahʉ 'bɛ'a dám 'bʉ a n'da. Nɛ nu ahʉ gá tɛnhdʉ a ram 'bʉi dá ut'ahe ngue tengu bi 'yøt' ra Hmu mahɛ̨ts'i. Nɛ madague'a xʉn ngu ran ʉnbi gá nuhʉ, pɛ guehma gá hyąmhbʉ a ram hma nɛ gán johyahʉ nangue rá Hogandąhi Oją. Pɛ nangue mpähä thoho gá hyąmhbʉ ram hma nɛ gám 'bʉmanhohʉ, gätho gá 'yuthʉ 'bɛpʉ dí 'yɛ̨c'yɛi ʉ 'bʉpʉ ra häi Macedonia nɛpʉ ra häi Acaya. Nɛ nangue ahʉ gá jafʉ bi fą a rán ho ma'da'yo ra Cristo, janangue'a hinga hønbʉ ra häi Macedonia nɛ ra häi Acaya, pɛ hønbʉ go hapʉ i fądi gue ɛ̨mmɛ i ja ni t'ɛ̨c'yɛihʉ nangue Oją. Nɛ him mahyoni ga xihmbe a ram hman ya. Nɛ nu'ʉ gätho yʉ ją'i i ma ngue ɛ̨mmɛ gá simanhoje 'bʉ má mbähmbe bʉ ni hninihʉ. Nɛ i ma nangue gá sohmbʉ ni nyoguihʉ, nɛ nuya guí thąndehʉ Oją i 'bʉi ngue majuąni a. 10 Nɛ i ma gue guí tøhmbʉ ba ɛ̨h mahøn'a mahɛ̨ts'i ra Jesús, rá Ts'ʉnt'ʉ Oją. Gue'a bá xox'a Oją bʉ 'bʉ ʉ xʉn du, nɛ gue'a ra Jesús da yąnjʉ nangue rán ts'ɛmbi Oją xʉn ʉ tho ngue ba ɛ̨hɛ.