2 CORINTIOS
Ná yoho ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra dąhnini Corinto
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pablogä, nɛ nangue rá pähä Oją ma 'bäigä'be a ra Jesucristo. Dín 'yogä'be ma cuhʉ ra Timoteo. Nɛ dí pɛn'nahʉ bʉ ra søcuą gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ ngue dim pɛti bʉ ja rán ngu Oją bʉ ja ra hnini Corinto, nɛ gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi i 'bʉpʉ ja ra xɛqui Acaya. Nɛ nu'a Oją ma Tahʉ nɛ ra Jesucristo ma Hmuhʉ di 'da ahʉ rá mate a, nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ.
Yʉ́n ʉnbi ra Pablo
Jamadi Oją rá Ta ma Hmuhʉ ra Jesucristo, nguetho i ja rá yembʉi nanguejʉ. Nɛ guesɛ Oją thocua thoho i hurca ma mbʉihʉ. Nu'a Oją i hurca ma mbʉihʉ nangue gätho yʉn ʉnbi dín nuhʉ. Janangue'a da zä ga hurpahʉ yʉ́ mbʉi 'da to'o in nu ran ʉnbi, tengu tho bʉ í hyurcahʉ ma mbʉihʉ Oją. Nu'bʉ dí comhbʉ yʉ́n ʉnbi ra Cristo, nu'a di zɛrca ma mbʉihʉ, go din thɛui ran ʉnbi dín nuhʉ. Nɛ nangue ran ʉnbi dín nugä'be, gue'a dín te ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, nɛ di zɛt'a ni mbʉihʉ a. Nɛ nu'bʉ di zɛrca ma mbʉi'be Oją, nɛ ahʉ di zɛt'a ni mbʉihʉ. Nguetho nu'bʉ guím bɛ̨mhbʉ a ran ʉnbi dín nu'be, sä gui hyäthʉ nɛ hin gan xømbʉihʉ ran ʉnbi guín nuhʉ, tengu thohogä'be. Hin ts'ʉ dadí 'yon ma mbʉi'be nangue ni t'ɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ dí pą'be ngue guí comhbʉ man ʉnbi'be. Ngutho Oją da hyurca ma mbʉihʉ. Nugä'be dín nde ahʉ, ma cu ahʉ, gui pąhmbʉ ngue dán nu'be ran ʉnbi bʉ ja ra häi Asia. Nɛ hin'yʉ ma ts'ɛdi'be ngue xcá häzɛhɛ'be, nguetho ɛ̨mmɛ ts'ɛdi ran ʉnbi dá nu'be, nɛ mi ts'ʉtho xcá tu'be bʉ. Majuąni ɛ maguepʉ xcá tu'be, pɛ gätho ʉ bin ja n'damhma sä ga pą'be ngue hin'yʉ ma ts'ɛdi zɛhɛ'be, pɛ ga tøm'be 'bɛ'a da 'yøt' Oją, ngue man'da xʉn ndoho rá ts'ɛdi ngue da xox'ʉ xʉn du. 10 Nu'a Oją bi yąngä'be bʉ ja ran dąte ngue ɛ̨mmɛ nts'utho, nɛ dí pą'be ngue Oją da yąngä'be mahøn'a. Nɛ dí ɛ̨c'yɛi'be nɛ dí tøm'be ngue thocuą thoho da yąngä'be Oją. 11 Nɛ nu ahʉ sä gui zɛc'be ts'ʉ 'bʉ guín yąhʉ Oją nanguecä'be, nɛ m'bɛjua bʉya da zä gätho ahʉ n'dat'a ga xihmbʉ jamadi Oją nangue 'bɛ'a bi 'yørca'be.
Ra Pablo bi ma hanja him bi mba n'dihi bʉ ja ra hnini Corinto
12 I hu ma mbʉi'be nguetho di bɛ̨nga ma mbʉi'be ngue xʉn ho 'bɛ'a dí øt'be ua ja ra ximhäi, nɛ xʉn ho 'bɛ'a dí øt'be nangue ahʉ. Nɛ hin nangue man 'yomfɛ̨nisɛ'be, pɛ Oją i fäxca'be ngue dí øt'be ran ho. 13 Dín nde ahʉ gui pąhmbʉ xʉn ho 'bɛ'a dí øt'be, tengu dí ot'ahʉ ya. 14 Nɛ madague'bʉ hin guí pąhmbʉ gätho ya dí xi'ahʉ, pɛ nu'bʉ bi zøn ra pa ba ɛ̨h ra Hmu Jesús, gan johyahʉ nangue a ram hma dí ot'ahʉ. Nɛ ngutho ga'be da hyu ma mbʉi'be nangue ahʉ. 15 Majuąni min ndegä xcá mba bʉ, nɛ nu'bʉ xcá mba bʉ, mi sä nyondį xcá hut'a ni mbʉihʉ. 16 Mim bɛ̨ngä ngue xcá thocä bʉ guí 'bʉhmbʉ, gan nu ahʉ ts'ʉ nu'bʉ má mbagä bʉ ja ra häi Macedonia, nɛ dím bɛ̨ngä ga thopʉ mahøn'a 'bʉ dá pøngä ua ja ra häi Macedonia. Nɛ nu'bʉ dá mba bʉ, dím bɛ̨ngä ngue gui fäxcä bʉ ja ra 'yu Judea. 17 Pɛ hingui yoho man 'yomfɛ̨nigä, tengu guí ɛ̨njʉ dí øt'ä 'bʉ him má thocä bʉ. Hin dí øt'ä tengu øt'i 'da ʉ yʉn 'yohʉ ngue yoho im bɛ̨ni. 18 Nɛ majuąni dá bɛ̨ngä xcá mba bʉ 'bʉ má xi ahʉ. Nɛ i pą Oją majuąni dí xi ahʉ. 19 Nugä nɛ ra Timoteo nɛ ra Silvano ya dá xi ahe nangue ra Cristo Jesús, rá Ts'ʉnt'ʉ Oją. Nɛ nu'a ra Cristo hin di pä a im bɛ̨ni, pɛ hønt'a majuąni im man a. 20 Nɛ gue'a ra Cristo ní ją'ts'i 'bɛ'a gätho i sän Oją da 'yøt'e, nɛ nangue bi hogahʉ ra Cristo dí pąhmbʉ di 'dajʉ rá mate Oją 'bʉ dí äfʉ, nɛ gue'a ná ɛ̨spahʉ Oją a. 21 Guet'a Oją bi 'dajʉ ra ts'ɛdi ngue thocua thoho ga tɛnhdʉ ra Cristo, nɛ n'da ngu n'dajʉ bi 'dajʉ ra 'bɛfi. 22 Nɛ guet'a Oją bi 'yøt'e yʉ́ mbɛti gahʉ a, nɛ bi 'dajʉ rá Hogandąhi mbo ma mbʉihʉ, guepʉ na fądi majuąni di 'dajʉ 'bɛ'a gätho man'da. 23 Majuąni a dí xi ahʉ ngue hanja hin dá thocä bʉ guí 'bʉhmbʉ. Nu'bʉ xcá søngä bʉ a ra pa dá xi ahʉ, xcá dąmhyą ahʉ ts'ʉ 'bʉ, nguetho hinga nadí hojʉ 'bɛ'a guí øthʉ. Nɛ ndetho ɛ̨mmɛ xcá ʉn'na ni mbʉihʉ 'bɛ'a xcá xi ahʉ. Nɛ dí pądi majuąni a dí xi ahʉ ya, nɛ dí xi Oją di 'dac ran ʉnbi 'bʉ him majuąni a dím ma. 24 Pɛ dín nde ahʉ da hyu ni mbʉihʉ, nɛ hin da du ni mbʉihʉ 'bɛ'a ga xi ahʉ. Nɛ gue'a dín nde ga øt'ahʉ 'bʉ dá mbagä bʉ. Pɛ hin'yʉ man'da sä ga xi ahʉ gui 'yɛ̨c'yɛihʉ, nguetho i jua'a guí ɛ̨c'yɛihʉ ngue guí pąhmbʉ majuąni ra Cristo.