2 PEDRO
Ná yoho ra søcuą bi 'yo't'a ra Pedro
1
Ran zɛngua
Nugä dra Simón Pedrogä, rá 'yɛ̨hɛ̨gä ra Jesucristo, nɛ ma 'bäigä'be a. Dí pɛnh'nahʉ ra søcuą ja ua, ngue gätho n'dat'a dí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ a bi zängahʉ Oją. Nɛ 'da nan zimanhogdahʉ Oją, nguetho 'da í hoga thohohʉ ra Jesucristo, nu'a ma Ojąhʉ a nɛ mam pørpatehʉ a. Dí äp Oją man'da gui pąhmbʉ a, nɛ ma Hmuhʉ ra Jesús. Nɛ man'da gui hyąmhbʉ rá mate, nɛ man'da da hyu ni mbʉihʉ bʉya.
Nu Oją i ørcahʉ dan jahʉ tengu a
Nu rá ts'ɛdi Oją bi 'dajʉ 'bɛ'a gätho ga homhbʉ ngue dam 'bʉhmbʉ ra 'da'yom'bʉi, janangue'a bi zä bʉ dá tɛnhdʉ Oją. Nguetho dá pąhmbʉ a bi zoncahʉ 'darbʉ dam 'bʉhmbʉ bʉ bí ja rá ts'ɛdi mixte. Nɛ nangue rá ts'ɛdi i ørcahʉ ran ho mixte thoho ngue mím ma, nguetho i ørcahʉ dan jahʉ tengu a, ngue in yąnjʉ bʉ ja rá ts'o'yu ra ximhäi i øt' ran ts'iyate. Nɛ nu'bʉ dí pąhmbʉ in yąnjʉ Oją nangue ra ts'o'yu, ɛ̨mmɛ ga hądumbʉihʉ ga øthʉ 'bɛ'a mangua 'bʉ. Ya dí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ rá mate bi hogahʉ. Pɛ hinga hønt'a, nuya ga øthʉ yʉ hogant'øt'e. Nɛ hinga hønt'a ga øthʉ yʉ hogan t'øt'e, pɛ man'da ga homhbʉ dan xähmbʉ ga pąhmbʉ rá 'yu Oją. Nɛ hinga hønt'a dan xähmbʉ rá 'yu Oją, pɛ man'da ga sąmzɛhɛ ma mbʉihʉ. Nɛ hinga hønt'a ga sąmzɛhɛ ma mbʉihʉ, nɛ man'da ga sɛthʉ. Nɛ hinga hønt'a ga sɛthʉ, nɛ man'da hønt'a Oją gam bɛ̨mhbʉ. Nɛ hinga hønt'a ga øthʉ ngue gam bɛ̨mhbʉ Oją, nɛ man'da ga fäx ma mi 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ. Nɛ hinga hønt'a ga fäx ma mi 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ, nɛ man'da ga huɛ̨jʉ gätho yʉ ją'i. Nɛ nu'bʉ ɛ̨mmɛ ga humbi ga øthʉ ʉ im mangua, dyʉ hoga mbɛfi gahʉ a ma Hmuhʉ 'bʉ, nɛ da zä ga fäx ma mi ją'ihʉ bʉya, nguetho dí pąh ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Pɛ nu'bʉ hin ga øthʉ ʉ im mangua, hin dí cʉthʉ xʉn ho ran nɛqui ma mbʉihʉ 'bʉ. Nguetho dí pumbɛ̨ni thohʉ ngue m'be't'e ma mbʉihʉ nangue yʉ ts'oqui mi øthʉ. 10 Pɛ ma zi cu'ahʉ, ɛ̨mmɛ ga hądumbʉihʉ ga uhmbʉ ngue yʉ́ thahni gahʉ Oją, ngue bi zoncahʉ a. Nɛ nu'bʉ din jabʉ ga øthʉ, hin hapʉ ga tąnjʉ 'bʉ. 11 Nɛ din johya Oją 'bʉ dá cʉthʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi maząi a ma Yąntehʉ ma Hmuhʉ ra Jesucristo bʉya. 12 Janangue'a thocpa thoho dín nde ga bɛ̨n'nahʉ na mangua, madague'bʉ guí pąhmahʉ a, nɛ guí ząnthʉ bʉ ja ram hma majuąni ngue bi si ahʉ. 13 Pɛ man'da xʉn ho 'bʉ ga thoqui ga 'yomfɛ̨ni ahʉ, ngue gätho yʉ pa dí 'bʉcä ua gätho ma ngøc'yɛ̨i, ga ja ahʉ guim bɛ̨mhhʉ a dá xi'ahʉ. 14 Nguetho mits'ʉtho da zøn ra pa ngue ga soh ma ngøc'yɛ̨i, ngubʉ bi xicä ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 15 Janangue ɛ̨mmɛ dí humbi dí xi'ahʉ, n'damhma thocpa thoho guim bɛ̨mhbʉ a 'bʉ dá mbagä.
Dá nuhe rá ts'ɛdi mixte ra Cristo ngue ma däsɛhe
16 Nugä xtá xi'ahʉ nangue rá ts'ɛdi ma Hmuhʉ ra Jesucristo, din ja 'bʉ bá ɛ̨cua mahøn'a a. Hinga ngu mi'da yʉ ją'i im bɛ̨nsɛ 'da yʉ cuento ngue ní hyät'a n'da. Pɛ nu'a dá nuhe, gue'a dím mamhbe a. Nɛ gue'a xtá xi'ahʉ a, nguetho dá nusɛhe rá ts'ɛdi mixte ra Cristo ngue ma däsɛhe. 17 Gue'bʉ má øhmbe n'dandį rá nde Oją bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i mixte thoho, nɛ gue'a í 'yɛ̨spa a rá Ts'ʉnt'ʉ 'bʉ mi 'yɛ̨na: “Guehna ma Ts'ʉnt'ʉgä na, ngue ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨cä na, nɛ ní hyu ma mbʉi na,” bi 'yɛ̨n Oją. Nɛ bi japi ɛ̨mmɛ bi nɛcthoho. 18 Nɛ majuąni dá øhmbe rá nde Oją bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i, nguetho 'darbʉ mi 'bʉhmbe ra Jesucristo bʉ ja ra t'øhø guepʉ bin yą. 19 Janangue'a man'da da zä ga pąhmbʉ majuąni a mi hmam bʉ ja yʉ́ søcuą yʉ pøngahyą maya'bʉ, ngue mi ma nangue ra Cristo ba ɛ̨hɛ̨, nɛ din ja rá ts'ɛdi mixte. Nɛ nu ram hma man t'o't'i, xʉn ho 'bʉ thocpa thoho ga honi ga pąhmbʉ, tengu'bʉ ra nyot'i di yot'ua ja ra 'bɛxui, gue'bʉ go bi zøn ra pa ngue da mbʉdi gan nuhʉ yʉ hmɛpya ngue udi ya ba ɛ̨pʉ ra Hmu, ga pąhmbʉ xʉn ho 'bɛ'a man t'o't'i bʉya. 20 Nɛ m'bɛt'o thoho ga pąhmbʉ ngue xínga n'da ra ją'i sä da bąsɛ n'da rá t'ohni Oją 'bʉ hin nangue a rá Hogandąhi di zɛdi. 21 Nguetho nu'ʉ yʉ́ pøngahyą Oją ma'ueque yʉ́ mbʉi, him bi bɛ̨nsɛ a ram hma bi 'yo't'ʉ, pɛ guesɛ a rá Hogandąhi Oją bi bɛ̨nbi 'bɛ'a bi 'yo't' 'bʉ mi 'yo't' rám hman Oją ʉ.