2 TESALONICENSES
Ná yoho ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra dąhnini Tesalónica
1
Ran zɛngua
Nugä dra Pablo, nɛ ra Silvano nɛ ra Timoteo dí o't'ahʉ na ra søcuą gätho ahʉ gyʉ cuhʉ nangue ra Cristo guí 'bʉhmbʉ bʉ ra hnini Tesalónica, gue ahʉ guí 'bʉhmbʉ Oją ma Tahʉ nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nu'a Oją ma Tahʉ, nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo dí ndepe di 'da ahʉ rán jąpi nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ.
Di ʉnba ʉ yʉ ts'om'bäi 'bʉ bá peng ra Cristo
Ma zʉ cu ahʉ jatho ga xihmbe Oją jamadi nangue ahʉ. Nɛ xʉn ho ngue ngubʉ dím bɛ̨mhbe, nguetho thocua thoho man'da te ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, nɛ man'da man'da gnín huɛ̨ctahʉ n'da ngu n'da ahʉ. Janangue'a man'da jagähe ran johya nu'bʉ dí xihmbe mi'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bɛ'a guí øthʉ. Nguetho hin gadín xømbʉihʉ nangue ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, madague'a hangu nangu yʉn ʉnbi guín nuhʉ nɛ'ʉ 'bɛ'a gätho i t'øt'ahʉ ya nangue guí tɛnhdʉ ra Cristo. Nangue a guí häthʉ yʉn ʉnbi, guí uhmbʉ gue jatho di ʉnba Oją ʉ to di ʉn'nahʉ, pɛ nu ahʉ gám pomhbʉ a. Nɛ nu'ʉ yʉn ʉnbi guín nuhʉ ya, gue'a ní hoc'a ni mbʉihʉ Oją tengu rán säui bʉ di manda Oją. Nɛ xʉn ho da 'yøt' Oją 'bʉ bi un ran ʉnbi ʉ to di ʉn'nahʉ. Nɛ nu Oją di japi din säya nin ʉnbi guí nuhʉ ya, nɛ ngutho da 'yørcahe 'bʉ bá ɛ̨h mahøn'a mahɛ̨ts'i ma Hmuhʉ ra Jesús, din 'yohʉ yʉ́m 'bɛhni gue i ja yʉ́ ts'ɛdi, nɛ ban 'yohʉ ra sibi nts'utho. Nɛ nu'bʉ bá ɛ̨hɛ, di un ran ts'ɛmbi gätho to'o hingui pą Oją, nɛ gätho to'o him bi 'yørpamasu rán ho ma'da'yo ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ nu'ʉ to'o da nu ran ts'ɛmbi xmá mba da nu ran ʉnbi ngue njąm'bʉ da guadi, nɛ ma 'ueque tho bʉ 'bʉh ra Hmu mahɛ̨ts'i, nɛpʉ hapʉ ja rá ts'ɛdi nuįxte. 10 Pɛ nu'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi, gue'ʉ dí hnu a rá nuįxte a ra Hmu 'bʉ bi zøn ra pa ba ɛ̨hɛ. Nɛ gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi da 'yɛ̨spa a, nɛ ahʉ gan 'yohʉ ʉ, nguetho gá 'yɛ̨c'yɛihʉ ran ho ma'da'yo dá xi ahʉ. 11 Janangue a nząi dí yąhe Oją nangue ahʉ. Nɛ dí äfe di 'da'a ni mbʉihʉ ngue yʉ́n thɛhʉ ram 'bʉi bi zän'nahʉ. Nɛ nu'a Oją di 'da ahʉ rá ts'ɛdi gui 'yøthʉ ran ho guím bɛ̨ni gui 'yøthʉ. Nɛ nangue ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, Oją di zɛ ahʉ gui 'yøthʉ rá 'bɛfi. 12 Nɛ nangue'a 'bɛ'a gui 'yøthʉ bʉya, nu'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo da t'ɛ̨spi. Nɛ nu'a xin da 'yɛ̨s'ahʉ, nangue rá mate zɛhɛ a Oją nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo.