EFESIOS
Nu ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ra dąhnini Éfeso
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pablogä, nangue rá pähä Oją ma 'bäigä'be ra Jesucristo. Nu'ahʉ gyʉ́ 'yɛ̨c'yɛihʉ bʉ ja ra hnini Éfeso, dí ot'ahʉ na ra søcuą. Nɛ gätho gyʉ mbɛti ahʉ Oją nangue guí ɛ̨c'yɛihʉ ra Cristo Jesús. Dí äp Oją ma Tahʉ di 'da ahʉ rán jąpi, nɛ rán johya da hyut'a ni mbʉihʉ, nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo.
Oją di jącuahʉ nangue dín 'yohʉ ra Cristo
Dí ɛ̨spahʉ Oją, nu'a rá Ta ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ nangue a dín 'yohʉ ra Cristo, nu'a Oją bi jącuahʉ nangue gätho yʉ́n jąpi i ja bʉ mahɛ̨ts'i. Nu Oją bi huangahʉ nangue ra Cristo nu'bʉ ma hin'yʉ ra ximhäi, nguetho in ndejʉ hin din ja ma ts'oquihʉ, nɛ xtán hotho ma mbʉihʉ bʉ na nu Oją. Nɛ nangue rá pähä Oją ya xʉ huangahʉ, nɛ nangue ra Jesucristo bi jajʉ ngue dyʉ́ t'ʉhnigahʉ Oją. Nɛ gue'a bi 'yøt'e nguetho bi huɛ̨gahʉ. Janangue'a ząi dí ɛ̨spahʉ Oją, nguetho ɛ̨mmɛ xʉn ngu rán huɛ̨ cate bi 'yørcahʉ 'darbʉ dí ' bʉhmbʉ a rá Ts'ʉnt'ʉ di huɛ̨qui. Nɛ gue'a rán jąpi bi 'dajʉ 'bʉ má däh ma mbʉihʉ a rá Ts'ʉnt'ʉ. Ngue ɛ̨mmɛ bi huɛ̨gahʉ Oją, nɛ gue'a í du a rá Ts'ʉnt'ʉ bi pøjʉ, bi nde bi punga ma ts'oquihʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu rán huɛ̨cate Oją, ngue bi jajʉ dá pąhmbʉ a rá 'yu, nɛ bi 'dajʉ rán 'yomfɛ̨ni xʉn ho. Pɛ bi jajʉ Oją dá pąhmbʉ 'bɛ'a mán t'ągui, ngue 'bɛ'a mím bɛ̨nsɛ da 'yøt'e ngue da 'yøt'a ra Cristo. 10 Nguetho da zøn ra pa di jua'a 'bɛ'a mim bɛ̨n Oją da 'yøt'e, ngue di jap ra Cristo di manda gätho ja ua ja ra häi nɛpʉ mahɛ̨ts'i. 11 Nu'a Oją i øt'e 'bɛ'a gätho mim bɛ̨ni da 'yøt'e, nɛ bi huangahʉ maya'bʉ ngue dan 'yohʉ ra Cristo. Nɛ nangue'a dín 'yohʉ ra Cristo, sä ga hąmhbʉ yʉ́n jąpi di 'dajʉ a. 12 Gue'a bi zän Oją nanguejʉ, janangue'a da t'ɛ̨spa Oją 'bʉ bi hnu a ran ho da 'yørcahʉ. Nɛ guecähe yʉ́ mbʉdigähe dá ɛ̨c'yɛihe ra Cristo, nɛ yʉ́ mbʉdigähe bi 'yørcahe a. 13 Nɛ ahʉ, nu'bʉ gmí 'yøhmbʉ rán ho ma'da'yo ra Cristo di pøjʉ, gue ram hma majuąni a, gá 'yɛ̨c'yɛihʉ a. Nɛ nu'bʉ gmí 'yɛ̨c'yɛihʉ, nɛ ahʉ gá hyąmhbʉ rá Hogandąhi Oją, ra hmɛpya ngue yʉ́ mbɛti ahʉ Oją, tengu xí ma. 14 Nu rá Hogandąhi i udi ngue majuąni ga hąmhbʉ rán t'unni di 'dajʉ Oją 'bʉ bi zøn ra pa da zixcahʉ bʉ mahɛ̨ts'i, gätho gahʉ ngue yʉ́ mbɛtigahʉ a. Gue'a ná ɛ̨spahʉ nuįxte thoho a.
Nu ra Pablo i äp Oją di un ran 'yomfɛ̨ni xʉn ho yʉ 'yɛ̨c'yɛi
15 Nɛ nu'bʉ má øcä ngue guí ɛ̨c'yɛihʉ a ra Hmu Jesús, nɛ i ja ahʉ ran huɛ̨cate nangue ni mi'yɛ̨c'yɛihʉ, dán yą'be Oją, 16 nɛ ząi dí xi Oją i hu ma mbʉi ngue di huɛ̨c'ahʉ, nɛ ząi dí äpä rám fäts'i nangue ahʉ. 17 Nɛ nu'a ra Ta nuįxte thoho, gue'a rá Oją ma Hmuhʉ ra Jesucristo, dí äp'ahʉ ran 'yomfɛ̨ni man'da gui pąhmbʉ xʉn ho a. 18 Nɛ dí äp'a Oją ngue man'da da xoc'a nin 'yomfɛ̨nihʉ, ngue gui pąhmbʉ a ran ho nuįxte guí tøhmbʉ, ngue gue'a í zon'nahʉ gui comhbʉ a. Nɛ gui pąhmbʉ ngue ɛ̨mmɛ nuįxte thoho di muui 'bɛ'a di 'da ahʉ Oją gätho ʉ to'o yʉ́ mbɛti a. 19 Nɛ dí äp Oją gui pąhmbʉ ɛ̨mmɛ xʉn ndoho rá ts'ɛdi rá Hogandąhi hin hapʉ nín zɛgui, ngue dim pɛpʉ mbo ma mbʉihʉ, gätho gahʉ dí ɛ̨c'yɛihʉ. 20 Nɛ n'dat'a rá ts'ɛdi ngue ɛ̨mmɛ sɛ a dim pɛpʉ mbo ma mbʉihʉ, gue'a bá xox'a ra Cristo bʉ 'bʉ ʉ xʉn du, nɛ bi japi ngue da hyupʉ ja rán 'yɛi Oją bʉ mahɛ̨ts'i. 21 Nɛ nu'a ra Cristo bin t'un man'da ra ts'ɛdi xinda gue'ʉ to'o gätho ja yʉ́ ts'ɛdi bʉ mahɛ̨ts'i nɛcua ja ra häi, o gue yʉ ts'ʉt'abi, o gue yʉ ngʉrbi, o gue'ʉ mi'da di manda. Nɛ hingui sä n'da da ndønba n'da ra thuhu da t'ɛ̨mbi i ja man'da rá ts'ɛdi gue i 'bʉhya o gue yʉ pa dí 'yɛ̨pʉ. 22 Nɛ gätho 'bɛ'a i ja Oją bi jap'a ra Cristo ngue gätho di manda. Nɛ bi jap'a ra Cristo ngue di manda gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi, nguetho tengu 'bʉ ma yąhʉ a di mandagahʉ. 23 Nɛ nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi i 'bʉi tengu 'bʉ rá ją'i ra Cristo. Nɛ dí comhbʉ 'bɛ'a gätho i ja ra Cristo. Nɛ nu rá ts'ɛdi í yu'a 'bɛ'a gä øzɛhɛ ua ja ra häi, nɛpʉ mahɛ̨ts'i.