GÁLATAS
Ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra häi Galacia
1
Ran zɛngua
Nugä dra Pablogä, guecä him bi huangä yʉn 'yohʉ, pɛ guesɛ a ra Jesucristo, nɛ'a rá Ta, ngue bi xox'a rá Ts'ʉnt'ʉ 'bʉ mi du. Nugä nɛ gätho ya ma cuhʉ nangue Oją ngue i 'bʉcua dí pɛn'nahʉ ran zɛngua. Guehna ra søcuą dí ot'ahʉ, nangue gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi i 'bʉpʉ ra häi Galacia. Dí äp Oją ra Ta nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo di 'da ahʉ rán jąpi nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ. Nu'a ra Jesús bin däsɛ bi gurca ma ts'oquihʉ. Nɛ nangue'bʉ mí du a, bi zä da yąnjʉ nangue ran ts'o i jaua ja ra ximhäi. Nɛ guehna rá pähä ma Tahʉ Oją bi 'yørcahʉ. Janangue'a dí ɛ̨spahʉ Oją nɛ i ja rá nuįxte gätho yʉ pa maząi.
Hin'yʉ man'da ram hma ngue dím pø a n'da
Nugä xøgue dadí hyonya thoho hanja 'bexque gá hyɛhmbʉ Oją ngue bi zon'nahʉ xquí pąhmbʉ rá mate ra Cristo, nɛ gá hyąxhʉ n'dan'yo ra 'yu t'ɛ̨mbi ní zin ahʉ Oją. Pɛ hin'yʉ man'da ra 'yu ní zinjʉ Oją, hinda hønt'a rán ho ma'da'yo ra Cristo. Pɛ i 'bʉ'i 'da'ʉ in nde da hyä ahʉ, ngue nde di pät'ahʉ ra 'yu nangue ra Cristo. Pɛ ya xtá xi ahʉ ra 'yu ngue majuąni dí yąnjʉ Oją a. Nu'bʉ 'bo'o da xi ahʉ nɛ 'dahma 'dan'yotho da xi ahʉ, da nu rán ts'ɛmbi Oją a, madague'bʉ guecä o n'da rám 'bɛhni mahɛ̨ts'i. Ga xi ahʉ mahøn'a tengu ya xtá xi ahʉ, nu'bʉ 'bo'o xi ahʉ n'dan'yo n'da ra 'yu xinda gue'a gá hyąmhbʉ, Oją da zänba ran ʉnbi a. 10 Nuna ram hma dí xi ahʉ nts'ɛdi ts'ʉ. Mfądi hin dí honi guin numanhojʉ, pɛgue dí hongä Oją da numanhogui. Pɛ nu'bʉ xcá honi 'bɛ'a dí numanhog yʉ ją'i, hingui sä xcán 'yɛ̨hɛgä nangue ra Cristo 'bʉ.
Hønt'a Oją bi bɛ̨nba ram hma im man ra Pablo
11 Ma zʉ cu ahʉ, dín nde ahʉ gui pąhmbʉ hing rám hman yʉ ją'i a rán ho ma'da'yo ra Cristo dá xi ahʉ. 12 Nu ran ho ma'da'yo dím mangä, xínga n'da ran 'yohʉ bi xiqui, nɛ hín dá øcä bʉ ja man xädi a, pɛ guesɛ a ra Jesucristo bi jaqui dí pądi. 13 Nu ahʉ ya gá 'yøhmbʉ 'bɛ'a mí øt'ä nu'bʉ mi tɛndä yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi ʉ ma mijudíohe, ɛ̨mmɛ madí undä ran ʉnbi ʉ yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi ra Cristo, nɛ mim bɛ̨ngä xcá juadi gätho ʉ. 14 Nɛ mi øt'ä xʉn ho yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi ma mɛnguhe yʉ judío, ɛ̨mmɛ mi ɛ̨hya ga ją'ts'ä ʉ, nɛ xínda gue'ʉ mi'da 'da ingu yʉ jɛya mi pɛs'he. Nguetho ɛ̨mmɛ min nde xcá thocä yʉ́n t'øt'e ʉ ndu mam bombøtahe maya'bʉ. 15 Pɛ nu'bʉ hin nám 'bʉcä, Oją xí huangui, nɛ m'bɛjua bi zongui nangue rá mate. Nguetho bi ndesɛ Oją a. 16 Janangue'a bi jaqui dá pą'a rá Ts'ʉnt'ʉ ngue gue'a ra Cristo, guepʉ bi zä gam man rám hma bʉ 'bʉh yʉ ją'i hing yʉ judío. Nɛ nu'bʉ mi zoncä Oją, xínga n'da ra ją'i bi xängui. 17 Nɛ him 'bex dá mbagä bʉ ja ra hnini Jerusalén ngue xcán yą'be ʉ mi'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo ngue m'bɛt'o xinda guecä. Pɛ m'bɛt'o dá mbagä bʉ ja ra häi Arabia bʉ njongui 'bʉi, guepʉ dán yąsɛ'be Oją. M'bɛjua bʉya duá pengä bʉ ra hnini Damasco. 18 Pɛ xí tho'an hyu jɛya 'bʉ má mbagä bʉ ja ra dąhnini Jerusalén, ja dá pącä ra Pedro bʉya, nɛ 'dɛ'macʉt'a thoho dám 'bʉ'be bʉ ra Pedro. 19 Pɛ hin dá nugä mi'da yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, pɛ hønt'a ra Jacobo rán 'yohʉ ma Hmuhʉ dá nugä bʉ. 20 Pɛ majuąni na dí ot'ahʉ, nguetho i pą Oją hin dí mangä ra fɛhni. 21 M'bɛjua bʉya dá mbagä bʉ ja ra häi Siria nɛ ra häi Cilicia. 22 Nɛ nu'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi dim pɛti bʉ ja yʉ́m pɛti bʉ ra häi Judea, him mi pąqui nguetho njąm'bʉ min nugui. 23 Pɛgue mi øde ngue guecä drá Pablo mi ɛ̨na xcá juah yʉ 'yɛ̨c'yɛi, pɛ nuya dím mangä rám hman Oją. 24 Janangue'a bi un ra jamadi Oją ngue 'bɛ'a bin ja nanguecä.