^
HEBREOS
Bin 'yusɛ Oją nangue'a rá Ts'ʉnt'ʉ
Man'da i ja rá ts'ɛdi rá Ts'ʉnt'ʉ Oją xinda gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i
Jatho ga ʉrpahʉ ra güɛnda a ní yąnjʉ Oją
Nu ra Jesús njuąntho bin ja tengu thohogahʉ
Nu ra Jesús man'da sä da t'ɛ̨spi xinda gue'a ra Moisés
Da zin yʉ́ t'ʉhni Oją da hyurpa yʉ́ mbʉi
Nu ra Jesús ma hmumbäjąhʉ xʉn ndoho rá ts'ɛdi
Nts'utho 'bʉ ga penjʉ
Bi ząngba ma mbʉihʉ a ra Jesús, dí tømhbʉ a ran ho ya
Bim mbäją ra Jesús tengu ra hmɛpya bi 'yøt'a ra Melquisedec
Nu ra Jesús bin hocpate nangue ra 'da'yon hogui
Nɛcua ja ra häi mí ja rá ngu Oją, nɛpʉ mahɛ̨ts'i
Í 'uec yʉ ts'oqui a ím 'bøts'e ra Cristo
Da zä ga sømhbʉ bʉ 'bʉ Oją
Nɛ gue'a ná ɛ̨c'yɛihʉ majuąni a Oją
Thocpa thoho ga tɛnhdʉ a ma ngʉrpihʉ ra Jesús
Nts'utho 'bʉ ga hɛhmbʉ rá nde Oją
Ga øthʉ a dí numanhojʉ Oją
I äp rán jąpi Oją ʉ yʉ́ cu