SANTIAGO
Ra søcuą bi 'yo't'a ra Jacobo Santiago
1
Ran zɛngua
Nugä drá Jacobogä, rá 'yɛ̨hɛ̨gä Oją nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ hønbʉ go hapʉ gá mbähä n'da ngu n'da ahʉ, dí zɛngua ahʉ ma mɛni ahʉ, ngue n'dat'ʉ mam bombøtahʉ ʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Israel.
Di 'dajʉ ran 'yomfɛ̨ni Oją
Ma zi cu ahʉ, nde'bʉ dan johyahʉ 'bʉ dí sähʉ yʉn ʉnbi, hønt'a go man ʉnbi dín nuhʉ. Nguetho dí pąhmbʉ nu'bʉ da ts'äc ma t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ, gue'a ní jajʉ ga häthʉ xʉn ho a. Pɛ i jatho ga häthʉ xʉn ho nɛ hin gan suhʉ, nɛ gue'a dín te ma mbʉihʉ a, nɛ di hąjʉ xʉn ho ra ts'ɛdi, nɛ nte ga 'bɛhmbʉ bʉya. Pɛ nu'bʉ hin dí pąhmbʉ nda'a xʉn ho ga øthʉ, ga äfʉ Oją ran 'yomfɛ̨ni nɛ di 'dajʉ a. Nguetho di unni xʉn ho to'o da 'yäpi, nɛ hin di japi da mbɛ'ts' rá sä n'da. Pɛ jatho n'dat'a gam bɛ̨mhbʉ 'bʉ ja 'bɛ'a dí äfʉ, nɛ hinga 'dahma'dan'yo gam bɛ̨mhbʉ. Hin ga øthʉ tengu ra t'øthe bʉ ja ra dądądehe, hønbʉ go hapʉ ní 'yɛn ran dąhi. Nu ra ją'i i øt'e tengu a, sä im bɛ̨ni di un'na i äp a Oją, pɛ nte di unni. Nguetho 'dahma'dan'yo im bɛ̨nsɛ, nɛ hingui sä n'dat'a da 'yøt'e. Pɛ ɛ̨mmɛ di johya n'da zi hyoya 'yɛ̨c'yɛ̨i, nguetho i pądi ɛ̨mmɛ xʉn ngu di muui bʉ nan nu Oją. 10 Nɛ'a ra mɛmbɛti 'yɛ̨c'yɛ̨i, ɛ̨mmɛ di johya 'bʉ mi bądi hinga gue'a rá mbɛti ní numanho Oją a, ngue nu rá mbɛti tengu yʉ́ døni ʉ yʉ paxi i høe. 11 Ngue nu'bʉ xpám bøx ra hyadi ɛ̨mmɛ xʉm pa, di hmang yʉ paxi nɛ i høh yʉ́ døni bʉya, nɛ him man di nɛcmanho. Din jabʉ n'da ra mɛmbɛti 'bʉ hønt'a ra mbɛti in numanho, madague'bʉ di thoqui dim pɛfi, pɛ di 'bɛdi 'bɛ'a gätho i pɛ'ts'i.
Ga häthʉ 'bʉ bi ts'äjʉ
12 Nu'bʉ ga häthʉ yʉn ʉnbi, dan johyahʉ bʉya. Nguetho nu'bʉ mi ts'äjʉ nɛ dá häthʉ, ya din 'dajʉ ra temaząi, tengu bi man Oją di 'dajʉ 'bʉ hønt'a gam bɛ̨mhbʉ a.
Dím bɛ̨nsɛhʉ yʉ ts'oqui
13 Nu'bʉ 'bʉ'a n'da da bɛ̨ni da 'yøt'a n'da ra ts'oqui, pɛ hin da 'yɛ̨na Oją bi bɛ̨nbi. Nguetho xʉn ho Oją nɛ hingui xifi da 'yøt' ra ts'oqui n'da ra ją'i, nɛ xín da zä da si Oją da 'yøt' ra ts'oqui. 14 Pɛ n'da ngu n'da yʉ ją'i 'bʉ im bɛ̨ni da 'yøt' yʉ ts'oqui, pɛ bin 'yørpazɛhɛ nangue rán 'yomfɛ̨ni sɛ. 15 Nɛ nu'a 'bɛ'a bi numanho sɛ, nɛ nu'bʉ mi bɛ̨ni da 'yøt'e, nɛ gue'a dí mbʉxca yʉ ts'oqui rá mbʉi a. Nɛ nu'bʉ mi 'yøt'ʉ yʉ ts'oqui mi bɛ̨ni, nɛ man'da bi thoqui bi 'yør bʉya, nɛ gue'a dí nu ran ʉnbi maząi a bʉya. 16 Ma zi cu ahʉ, hin dan hyäzɛhɛhʉ 'bʉ dí øthʉ yʉ ts'oqui, gue'a hin gam bɛ̨mhbʉ Oją di 'bɛcpahʉ. 17 Nguetho xʉn hotho 'bɛ'a gätho di 'dajʉ Oją, nɛ hønt'ʉ gätho xʉn ho bí nɛxpʉ bí 'bʉ Oją, ngue bi zän yʉ nyot'i ua ja ra häi. Nu'ʉ ja'bʉ di 'bɛh yʉ́n nɛqui 'bʉ xʉ 'bät'ʉ, pɛ nu Oją njąm'bʉ di 'bɛh ran ho. 18 Rá pähä zɛhɛ Oją bi xąndgahʉ 'bʉ má hąmhbʉ rám hma majuąni, nɛ yʉ́ t'ʉhni gahʉ a bʉya. Janangue'a man'da xʉn hojʉ xinda gue'ʉ mi'da gätho bi 'yøt'e.
Dan xähmbʉ ram hma nɛ ga øthʉ yʉ́n thɛhʉ
19 Gue'a dí pąhmbʉ a, ma zi cu ahʉ. Janangue'a dan ɛ̨hya dan xähmbʉ a rám hma, xinda gue'bʉ go dan yąsɛhʉ, ogue ga ɛ̨mhbʉ go dí pąsɛhʉ ngue dan junthʉ. 20 Nguetho nu'bʉ dadín junthʉ, hingui sä ga øthʉ 'bɛ'a nde Oją. 21 Pɛ ga ɛshʉ a ná øthʉ yʉ ts'oqui, nɛ ran ts'o ząi dá bɛ̨mhbʉ. Nɛ hin dan 'yɛ̨zɛhɛhʉ. Janangue'a da zä ga cʉ't' ma mbʉihʉ a ram hma, tengu'bʉ n'da ra hmudä da thupʉ, nɛ din te bʉ. Nɛ gue'a dí pøcpa ma mbʉihʉ a bʉya. 22 Pɛ hinga høntho dan xäthohʉ ram hma. Nguetho dán hyäzɛhɛhʉ 'bʉ dím bɛ̨mhbʉ hin'yʉ man'da ga øthʉ. Pɛ i jatho thocpa thoho ga øthʉ yʉ́n thɛhʉ a ram hma dadín xähmbʉ. 23 Nguetho nu'bʉ dí ɛ̨mhbʉ dadín xähmbʉ ram hma, nɛ hin dí øthʉ yʉ́n thɛhʉ, dadí pumbɛ̨ni thohʉ a dán xähmbʉ 'bʉ. Tengu'bʉ dí hɛ̨thʉ ran hyɛ̨dä ma hmihʉ, nɛ hin dí ząmhbʉ bʉ. 24 Dá nuhma a ma hmihʉ, pɛ 'bex dá pumbɛ̨nihʉ 'bʉ má 'uehmbʉ. 25 Pɛ nu'bʉ dan ząmhbʉ a ra 'da'yomhma, gue'a di zɛjʉ ga øthʉ yʉ́n thɛhʉ a. Nɛ nu'bʉ ząi dí øthʉ a, nɛ hin dí pumbɛ̨nihʉ a, di jącpahʉ Oją bʉya nangue 'bɛ'a gätho dí øthʉ. 26 Nu'bʉ sä ɛ̨na ørpa rá 'bɛfi Oją n'da, nɛ hin di jamansu 'bɛ'a ma, din hyäzɛhɛ 'bʉ, nɛ nte ní mbat'a ní 'yørpa rá 'bɛfi Oją 'bʉ. 27 Pɛ nuna majuąni rá 'bɛfi Oją ma Tahʉ da numanho 'bʉ ga fäxhʉ yʉ hyoya t'ʉhni, nɛ yʉ xisu xʉn du yʉ́ ndø, ngue in nu ran ʉnbi. Nɛ nde'bʉ dam fäsɛhʉ hin di ts'onga man 'yomfɛ̨nihʉ rán t'øt'e ra ximhäi.