MARCOS
Ran ho ma'da'yo bi 'yo't' ra Marcos
1
Nu ra Xuua Nxixyą bi ma mi ts'ʉtho da zøh ra Hmu
Ja ua rá mbʉdi ran ho ma'da'yo nangue'a ra Jesucristo, rá Ts'ʉnt'ʉ Oją. Bin ja a mán t'o't'i 'bʉ maya'bʉ bʉ ja rá søcuą Oją 'bʉ mí 'yɛ̨na:
Nugä ga pɛhn'na n'da mam 'bɛhni dim 'bɛt'o bʉ gni mba.
Nu'a da xih yʉ ją'i da døp'e'e,
bi 'yɛ̨mp'a rá Ts'ʉnt'ʉ.
Nɛ'a ra pøngahyą Isaías bi ma nguehna rám 'bɛhni 'bʉ mi 'yɛ̨na ngue:
N'da ra ja'i din yą nts'ɛdi bʉ ja ra dąpo ngue da 'yɛ̨na:
“Damin sähʉ ga simhbʉ ra hmu mi ts'ʉtho da zøcua,
Dami hoc ni mbʉihʉ ga tømhbʉ xʉn ho,” da 'yɛ̨n a mam 'bɛhni, i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Isaías.
Nɛ gue'a ra Xuua bi 'yøt' ran xixyą bʉ ja ra dąpo bi man Oją maya'bʉ. Nu ra Xuua bi xih yʉ ją'i din xixyą to'o di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nɛ da mba ma punbi yʉ́ ts'oqui bʉya. Gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ ra xɛqui Judea, nɛpʉ ra dąhnihni Jerusalén, bi zøm bʉ i øt' ran xixyą ra Xuua. Nɛ nu'ʉ 'da bi päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nɛ bi mam bʉya ngue hingui ho 'bɛ'a xí 'yøt'e. Nɛ bi mba ma xixyąba bʉ ja ra dąthe Jordán ʉ bʉya.
Nu ra Xuua mí he n'da ra mbapahni án t'øt'e ngue yʉ́ xingu yʉ camello nɛ mi ja rán gʉt'i ra xifani. Nɛ hønt'ʉ yʉ t'ąxi nán sihmɛ nɛ ra t'afi t'asa dąpo. Nɛ bi 'yɛ̨na:
―Ba ɛ̨pʉ n'da man'da ja rá ts'ɛdi xinda guecä, hin dí sʉcä tengu a. Nugä xtá xixyą ahʉ nangue ra dehe thoho, pɛ nu'a di 'da'ahʉ rá Hogandąhi Oją, bi 'yɛ̨mb yʉ ją'i a ra Xuua.
Bi mba ma xixyąbi ra Jesús
Nɛ nu yʉ pa bi 'yøt' ran xixyą ra Xuua, bi nɛxpʉ ra hnini Nazaret ra Jesús, ngue ra xɛqui Galilea. Nɛ bi zøm bʉ ra Jesús bin xixyą'a bʉya bʉ ja ra dąthe Jordán. Gue'a ra Xuua bi 'yøt' ran xixyą. 10 Nɛ nu'bʉ mí bøxpʉ ja ra dehe bʉya 'bex bi nu bi xoh mahɛ̨ts'i nɛ bá cąh rá Hogandąhi Oją, tengu n'da ra t'azʉ, bi zøpʉ 'bäh ra Jesús. 11 Nɛ bi t'ø a n'da ra nde mahɛ̨ts'i bi 'yɛ̨na:
―Ma Ts'ʉnt'ʉ i, dadí huɛ̨c'i i nɛ dín numanho i, bi 'yɛ̨n a ra nde.
Nu ra Jesús bi ts'äp rá mbʉi bʉ ma'ueni
12 Nɛ nubʉya nu rá Hogandąhi Oją 'bex bi bɛ̨nbi da mba bʉ ma'ueni a ra Jesús. 13 Nɛ nyote pa bim 'bʉpʉ nɛ nyote xui. Nɛ nu ra zįthu ra Satanás bi zäp rá mbʉi a ra Jesús gätho yʉ pa bim 'bʉpʉ, nɛ mí 'bʉhmbʉ bʉ yʉ zate. Pɛ bi mbäx'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i a ra Jesús 'bɛ'a gä bi nu bʉ.
Nu ra Jesús bi dʉ'mi bi man a rám hma bʉ ja yʉ hnini
14 Ya xí jot'a fädi ra Xuua Nxixyą 'bʉ mi bøm bʉ ra Jesús bʉ ra xɛqui Judea, bi mba bʉ Galilea. Nɛ bi mam bʉ ran ho ma'da'yo ngue 'bɛpʉ dí manda rá ts'ɛdi Oją n'da. 15 Nɛ bi 'yɛ̨mb yʉ ją'i:
―Mi ts'ʉtho da zøn ra pa di manda ua rá ts'ɛdi Oją, dami päh nin 'yomfɛ̨nihʉ, damin unsɛhʉ di manda ahʉ Oją 'dahma din ja ahʉ ra te ma'da'yo. Gue'a bi man a ra Jesús 'bʉ mí 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i.
Ra Jesús bi zohni goho yʉ mbahuą
16 N'da ra pa mi 'yo bʉ a ra Jesús bʉ ndendądehe t'ɛ̨mbi Galilea. Nɛ nubʉya bi nu a ra Simón n'youi rán 'yohʉ i Andrés a, mi ɛnxit'ą bʉ ja ra dądehe ʉ, ngue yʉ́ 'bɛfi yʉ mbahuą ʉ. 17 Ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Ba tɛngaui ga ja aui gui xihmi yʉ ją'i da 'yɛ̨c'yɛigui tengu thoho bʉ gní thɛui yʉ huą ngubʉ guí øt'ui, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
18 'Bex bi hyɛpʉ yʉ́ xit'ą bʉya nɛ bi dɛnni.
19 Nɛ xø bi thogui bin 'yo mi ts'ʉ nɛ bi nu a ra Jacobo n'youi rán 'yohʉ i Xuua a, gätho ʉ yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Zebedeo ʉ. Mi hubʉ ja yʉ́ mbosa ʉ, midi hoc yʉ́ xit'ą. 20 Nɛ xø bi xifi da dɛn'dʉ. 'Bex bi dɛn'dʉ bʉya bi zopʉ rá ta bʉ ja ra mbosa ʉ bʉya nɛ yʉ́ mbɛfi.
Ra Jesús bi hoc'a n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu
21 Nɛ nubʉya nu ra Jesús bi yʉthʉ bʉ ja ra hnini Capernaum ʉ xí tɛnni. Nu ra pa ran säya mí cʉrpʉ ja ra niją nɛ mi xänba bʉ yʉ ją'i. 22 Nɛ nu'ʉ bʉya, ɛ̨mmɛ bi hyonya thoho 'bʉ mí 'yø a bi man ra Jesús, nguetho bi xänbi xʉn ho nɛ hinga ngubʉ mí man ʉ ma xänbate sɛhe ngue dyʉ israelhe, dyʉ́ judíohe. 'Bex gue bi bądi ja rán t'ɛ̨di ra Jesús. 23 Nɛ mi 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ n'youi ra zįthu nɛ nts'ɛdi bi mbah pʉya, bi 'yɛ̨na:
24 ―'Bɛ'a guí nde gui 'yørcahe grá Jesús, grá mɛngu Nazaret. Ha gui juaje ya. Dí pądi gue'e rá Thahni i Oją gue xʉn hotho, bi 'yɛ̨na.
25 Pɛ nu ra Jesús bi dąmhyą ra zįthu, bi 'yɛ̨mbi:
―Daman hɛ̨, dami pøm bʉ ja rá mbʉi na ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨mbi.
26 Nu ra zįthu bʉya nts'ɛdi bi huą'ts'a ran 'yohʉ, nts'ɛdi bi mbafi, nɛ bi bøm bʉya. 27 Gätho bi hyonya thoho ʉ 'bʉpʉ nɛ bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ:
―'Bɛ'a nam bøn'a dí nuhʉ ya. 'Bɛ'a ni 'da'yonxädi na, nguetho i ja rán t'ɛ̨di na i sʉh yʉ zįthu nɛ i su ʉ, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
28 Nɛ 'bexque 'dahmantho bi hmam bʉ gätho ra häi Galilea 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús.
Bi hoc'a rá suto ra Simón a ra Jesús
29 Nu'bʉ mi bøm bʉ ja ra niją a ra Jesús bi mbähä ra Simón, nɛ ra Andrés, nɛ ra Jacobo, nɛ ra Xuua. Bi zømhbʉ bʉ rá ngu ra Simón. 30 Nɛ nu'a rá suto ra Simón 'bɛm bʉ rá oi, i hɛ̨mb ra pa. Nɛ bi si a ra Jesús. 31 Nɛ bi nu bʉ i 'bɛn'a ra xisu bʉya, bi bɛnba rá 'yɛ nɛ bi xots'i. 'Bex bi bøn a ra pa, hin hapʉ xʉn'ʉ, nɛ 'bex bi zä bi hoc yʉ́n sihmɛ bʉya.
Ra Jesús bi hoqui xʉn ngu yʉ hyɛ̨nni
32 Nɛ nu'bʉ mí yʉh ra hyadi gätho ʉ mi ʉ bá ts'inba a ra Jesús bʉ mi 'bʉi, nɛ ʉ min 'yohʉ ra zįthu bá ts'inbi. 33 Bim pɛti bʉ ja ra goxthi gätho yʉ ją'i 'bʉpʉ ja ra hnini. 34 Gätho na ngu yʉ hyɛ̨nni bi hoqui, nɛ bi hyønba thi yʉ zįthu min 'yohʉ ʉ 'da. Nɛ nu yʉ zįthu, ɛ̨mmɛ mi ndehma da ma to'o a ra Jesús, pɛ nu ra Jesús him bi japi din yą ʉ.
Nu ra Jesús bi xänba yʉ ją'i bʉ ra xɛqui Galilea
35 Nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da hyax bʉya, bi ndants'a ra Jesús bi bøm bʉ ja ra hnini, bi mba bʉ ma'ueni bin yąui Oją. 36 Nɛ nu'bʉ mi hyats'i xʉn ho bʉya, bi mba ra Simón da hyoni, nɛ'ʉ mi'da mi 'bʉhmbʉ bi mbähä da hyomhbʉ ra Jesús. 37 Pɛ nu'bʉ mí dįm bʉya, bi 'yɛ̨mbi:
―Mbähä bʉ ja ra ngu nguetho gätho yʉ ją'i hon'a bʉ mahøn'a, bi 'yɛ̨mbi.
38 ―Hin'na, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ ga mbähä bʉ ja mi'da yʉ hnini, nɛpʉ ga mangä bʉ mam hmam bʉ, nguetho gue'a bá ɛ̨cä ua a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
39 'Bex bi mbähä bʉya, bin 'yo gätho ra häi Galilea, bi man rám hman Oją bʉ ja yʉ niją nɛ bi hyøn'a thi yʉ zįthu mín 'yohʉ 'da yʉ ją'i bʉ bi thogui.
Bi hoc'a n'da ran 'yohʉ mi hɛ̨mb ra t'axca'ya
40 Nɛ bi zøm bʉ n'da ran 'yohʉ bʉ 'bäh ra Jesús, i hɛ̨mb ra t'axca'ya. Bin dąnyahmu, bi 'yäp ra mate, bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ ni pähä da zä gui hogui ts'ʉ, bi 'yɛ̨mbi.
41 Bin yeh rá mbʉi ra Jesús, bi dä'a ra hyɛ̨nni, nɛ bi 'yɛ̨mb bʉya:
―I jagä ra pähä da yąn'a ya, bi 'yɛ̨mbi.
42 'Bex bim 'bɛ'ʉ yʉ 'ya mi hɛ̨mbi. 43-44 Nu ra Jesús bʉya, nts'ɛdi bi hɛcpi nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nuya, njon gui xifi 'bɛ'a dá øt'e'e. Ni mba, bán 'yupʉ 'bʉh ra mbäją, gui un bʉ n'da ra 'bøts'e i man rán t'ɛ̨di ra Moisés da hyąxpʉ n'da 'bʉ ya bi yąn ra t'axca'ya, nɛ da fąh bʉya ngue bi zä i, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ bi xifi da mba bʉya. 45 Pɛ nu ran 'yohʉ 'bʉ mi bøm bʉ bi mbʉdi ɛ̨mmɛ mma. Nɛ bi xih yʉ ją'i 'bɛ'a xí t'ørpe. Jannangue'a nu ra Jesús ya him bi zä da yʉrpʉ ja yʉ hnini nɛ 'yotho bʉ ma'ueni nguetho ɛ̨mmɛ bi muns yʉ ją'i 'bʉ i cʉrpʉ ja ra hnini. Pɛ guehma xʉn ngu yʉ ją'i mi zøm bʉ hapʉ mi 'yo ngue høn bʉ go hapʉ ní nɛts'i.