FILEMÓN
Ra søcuą bi 'yo't'a ra Pablo bi mbɛnpa a ra Filemón
1
Ra Pablo bi 'yorba ra søcuą ra Filemón
Nguä drá Pablogä dí ofädigä nangue ra Cristo Jesús. Dí ot'ä'be ra søcuą ra Timoteo, nɛ ga pɛn'na'be ma amigo'a'be grá Filemón, man 'yohʉ i nangue rá 'bɛfi Oją. Nɛ dadí zɛngua'be yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i ngue ząi dim pɛti bʉ ni ngu, nɛ ma cuhʉ ra Apia. Nɛ dadí zɛngua ra Arquipo man 'yohʉhʉ dín yąmhbe rá 'bɛfi Oją. Nu Oją ma Tahʉ nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo di 'da'ahʉ rá mate nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ.
Rán huɛ̨cate nɛ rá t'ɛ̨c'yɛi ra Filemón
Nɛ nu'i ma zʉ cu mahuɛ̨qui i, nu'i grá Filemón, dadí undä ra jamadi nangue'e nu'bʉ dí yą'be Oją. Nguetho dá øde 'bɛ'a guí ørpʉ guí 'bʉhmbʉ, ɛ̨mmɛ i ja nin huɛ̨cate nangue yʉ́ t'ʉhni Oją bʉ. Nɛ dí øde ngue i ja ni t'ɛ̨c'yɛi xʉn ho nangue ra Jesús ra Hmu. Nɛ dí äcä rá ts'ɛdi Oją ngue xʉn ngu yʉ ją'i da 'yɛ̨c'yɛ̨i ra Jesús nangue nim hma, nɛ da hyąni 'bɛ'a gätho ran ho di 'dajʉ ra Cristo Jesús. Gueczɛhɛgä ɛ̨mmɛ dadí johya, nɛ i hu ma mbʉi nangue nin huɛ̨cate, ma zʉ cu i grá Filemón. Nguetho xʉn ngu gá hyurpa yʉ́ mbʉi yʉ́ t'ʉhni Oją.
Bi t'äp ra mate ra Filemón nangue rá 'yɛ̨hɛ̨ ra Onésimo
Nuya madague a i ja man t'ɛ̨digä nangue ra Cristo ngue xcá manda i, pɛ man'da xʉn ho ga ä'a n'da ra mate tho gui 'yøt'e nangue ran huɛ̨cate tho, ngue gui simanho mahøn'a na ni 'yɛ̨hɛ̨ ra Onésimo. Nugä drá Pablogä, ya xtán dąc'yɛ̨igä, nɛ dí ofädigä nangue rá 'bɛfi ra Cristo Jesús. 10 Dí ä'a ra mate nangue ra Onésimo, nu'a tengu'bʉ ma t'ʉhnigä nangue ra Cristo, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛ̨i ra Cristo nangue dá xicä ua ja ra fädi. 11 Nu'ʉ 'da yʉ pa xʉ thogui, hin te madí muui ni 'yɛ̨hɛ̨ ra Onésimo. Pɛ nuya xʉn ho da 'yørcaui. 12 Nuya ga pɛn'nahʉ ra Onésimo bʉ guí 'bʉi. Nɛ nu'bʉ bi mba a, da du ma mbʉi, nguetho ɛ̨mmɛ dím bɛ̨n a. 13 Nɛ dín ndepe xtán gocua ra Onésimo, sä xtí zɛqui ts'ʉ, nguetho dí ofädigä, ngue dím mangä ran ho ma'da'yo, ngue tengu'bʉ da gue'a zɛhɛ xquí zɛqui. 14 Pɛ hin dín nde gam ma ngue da gocua 'bʉ nte guím ma, nguetho nu'a ran huɛ̨cate jatho da bɛ̨nsɛ n'da, hin da t'ørba ts'ɛdi n'da a. 15 Pɛ nu'a bi 'yøt'na bi 'dapʉ guí 'bʉi 'da yʉ pa, pɛ bi bømanho, nguetho bi hocpa rá mbʉi Oją ya. Nɛ nuya gadín cuui maząi na ya. 16 Hin gui sini nangue ni 'yɛ̨hɛ̨ thoho pɛ gui sini nangue ni zʉ cu nangue ra Cristo, nguetho nuna ma zʉ cuhʉ mahuɛ̨qui. Nuya man'da di nuui ya, nguetho hinga hønt'a ni 'yɛ̨hɛ̨, pɛ ni zʉ cu nangue ra Cristo ma Hmuhʉ ya. 17 Nu'bʉ majuąni dadín amigoui xʉn ho, dami sin na ra Onésimo, tengu tho 'bʉ xquí sin zɛhɛgä 'bʉ xcá mbasɛgä bʉ. 18 Nu'bʉ ja 'bɛ'a bi 'yøt'e'e, uague i ja 'bɛ'a i tu'a'i, pɛ 'yo ma güɛnda ga juzɛhɛgä. 19 Nugä ga firmagä, drá Pablogä, janangue da fądi majuąni ga ju't'ä a rá güɛnda na. Janangue'a hingui hɛ̨i gui sin ya nɛ gadín cuui. Pɛ nde'bʉ guin 'yomfɛ̨ni ts'ʉ, nguetho guengä dá ja'a'i gá tįn a ra temaząi 'bʉ gmí 'yɛ̨c'yɛ̨i ram hma dá xi'i. 20 Nuya ma zʉ cu, 'yørqui ts'ʉ ra mate 'bɛ'a dí ä'a'i, nangue guín 'youi ra Hmu. Nu'bʉ gui 'yut nin huɛ̨cate nangue ra Onésimo, da hyu ma mbʉi 'bʉ. 21 Nugä dá o't'ä a ra søcuą i ja ua ya, nguetho dí ɛ̨c'yɛ̨i ngue gui 'yøt'e 'bɛ'a dí xi'a'i. Nɛ dím bɛ̨ni hinga hønt'a dí xi'a'i pɛ man'da ran ho guim bɛ̨nsɛ 'bɛ'a gui 'yøt'e. 22 Dami hoqui ts'ʉ hapʉ sä dan säyagä bʉ, nɛ dami 'yäfʉ Oją nanguecä, nɛ Oją da 'yøt'e da xogagui, da zä ga mbagä bʉ, gan nu'ahʉ bʉya.
Yʉ́n zɛngua ra Pablo, nɛ bi ma da nu ran jąpi a ra Filemón
23 Nuya dí ofädi'be ra Epafras, nɛ'a di zɛngua i. Nɛ nu'a i ofädi nangue bi mamp'a rán ho ma'da'yo ra Cristo Jesús. 24 Nu ra Marcos nɛ ra Aristarco nɛ ra Demas nɛ ra Lucas, nuya ma mimbɛfihe nangue rá 'bɛfi Oją di zɛngua i. 25 Nɛ nu'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo di 'da'ahʉ rán jąpi a, gätho ahʉ. Nɛ hønt'a dí xi a ya.