ROMANOS
Ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra ngʉrpa dąhnini Roma
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pablogä, drá 'yɛ̨hɛgä ra Jesucristo. Nɛ bi xic Oją ma 'bäigä'be ra Cristo, nɛ bi huangui gam mangä rán ho ma'da'yo Oją. Nɛ guet'a ram hma mi man Oją bʉ ja rá hoga t'ohni bi 'yo't'ʉ yʉ́ pøngahyą maya'bʉ. Nɛ n'dat'a ram hma im ma nangue ra Jesucristo rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a, nɛ nangue'a bim 'bʉcua ja ra ximhäi, rám bom'bɛto ra David a. Pɛ nu'bʉ mi dąmbɛ̨ni bʉ 'bʉ ʉ xʉn du, ja bi 'yu Oją xʉn ho gue rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a bʉya nte hɛ̨mbi nangue rá Hogandąhi in 'youi. Gue'a ma Hmuhʉ a. Nɛ rá mate zɛhɛ bi xiqui ma 'bäigä'be ra Cristo, ga japi da'yɛ̨c' yɛi yʉ ją'i gätho yʉ hnini, nɛ gue'a dí hnumanho ra Cristo a bʉya. Janangue'a in ndec Oją ga mba ga fäx'a ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, nguetho bi zon'nahʉ Oją bi ja'ahʉ yʉ́ mbɛti ahʉ ra Jesucristo. Guehna dí ot'ahʉ na ya gätho ahʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra dąhnini Roma, ngue bi huɛ̨c'ahʉ Oją nɛ bi zon'nahʉ, nɛ bi 'uec'a ni mbʉihʉ in nde ahʉ hønt'a guim bɛ̨mhbʉ a. Dí äp Oją ma Tahʉ nɛ ra Jesucristo ma Hmuhʉ da hyut'a ni mbʉihʉ nangue rá mate zɛhɛ.
Ɛ̨mmɛ in nde da zøm bʉ Roma a ra Pablo
M'bɛt'o thoho dí xi ahʉ ɛ̨mmɛ dadí johyagä, nguetho dí ø'a man yʉ ją'i hønbʉ go hapʉ dí 'yo ngue guí ɛ̨c'yɛihʉ xʉn ho. Janangue'a dí xi Oją jamadi nangue gätho ahʉ. Nɛ di thocpa ra jamadi ma Ojąhʉ ra Jesucristo. Nɛ i pą Oją hin dí ɛ'ts'a ná yą'be nangue ahʉ. Nɛ dí hąh ma mbʉi dí ørpa rá 'bɛfi 'bʉ dím man a ran ho ma'da'yo nangue rá Ts'ʉnt'ʉ. 10 Nɛ dí äp rá mate Oją ngue hin da ya'a ga mbagä bʉ guí 'bʉhmbʉ. Nɛ hin dí pądi 'bɛ'a da zä dá søm bʉ, pɛ go pą Oją, nɛ xømhma thoho da nde Oją ga mba bʉ. 11 Nguetho ɛ̨mmɛ dín nde gan nu ahʉ, ga fäx ahʉ din ja ahʉ man'da xʉn ngu rá ts'ɛdi Oją, nɛ man'da gam 'bähmbʉ xʉn ho bʉya. 12 Nɛcä da zä gui fäxcahʉ, janangue'a da zä 'da xtám fäxtahʉ nangue ma t'ɛ̨c'yɛihʉ dí comhbʉ. 13 Ma zi cu ahʉ dín nde gui pąhmbʉ ngue xʉn ngu yʉ nidį mí ɛ̨na xcá mba bʉ, pɛ hinga na sä. Pɛ guehma dín nde ga mbagä bʉ nɛ da hnurca ma 'bɛfi bʉ guí 'bʉhmbʉ, tengu bʉ mi'da yʉ hnini xtá mba. 14 Nguetho i 'yo ma güɛnda ga xänba yʉ ją'i, nɛ ʉ 'bʉpʉ ja yʉ hnini nɛ ʉ yʉm 'bʉndąpo ją'i, nɛ'ʉ pąh ra søcuą nɛ ʉ hingui pądi, gätho ga xänbi. 15 Janangue'a nɛ ahʉ ɛ̨mmɛ jag ra pähä ga xän'nahʉ rán ho ma'da'yo ra Cristo, gätho ahʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra dąhnini Roma.
Nu ran ho ma'da'yo ní yąn ʉ to'o gätho da hyąn a
16 Nɛ hin dí pɛs' ma sä gam mangä ran ho ma'da'yo, nguetho gue'a ram hma rá ts'ɛdi Oją a dí yąn ʉ to'o gätho da hyąn a. Nɛ mbʉdi bi sije dyʉ israelgähe, nɛ xø bi si ʉ mi'da bʉya. 17 Nguetho nu ran ho ma'da'yo i xijʉ 'bɛ'a ní hogahʉ, gue ga hąnthohʉ rá mate, nɛ hin'yʉ 'bɛ'a man'da dí zinjʉ Oją a. Tengu mán t'o't'i: “To'o bi 'yɛ̨c'yɛi rá mate Oją, bi hocpa yʉ́ ts'oqui, bin t'un ra 'da'yote bʉya.”
Gätho yʉ ją'i in dupate yʉ ts'oqui
18 Nguetho nu'bʉ hin da yąn Oją yʉ ją'i i jatho di ʉnbi, nangue'a 'dan'yo thoho i thąnde, nɛ i øt'e 'bɛ'a gä má ts'oqui. Nɛ nu'a majuąni nde di bɛ̨nba Oją ʉ, pɛ di hɛcpada ʉ, nguetho man'da in numanhosɛ yʉ́ ts'oqui. 19 Pɛ i pąhma 'bɛ'a sä da fądi nangue Oją, nguetho guesɛ Oją di bɛ̨nbi. 20 Nɛ madague'bʉ hin di nɛqui Oją, pɛ da zä da bąh yʉ ją'i gue maguesɛ Oją nɛ i ja rá ts'ɛdi maząi a, nguetho in nu 'bɛ'a gätho bi 'yøt'ua ja ra häi. Nɛ gue'bʉ go rá mbʉdi ra ximhäi mi sä xtá fądi xʉn ho. Nɛ mi sä xtám bąh yʉ ją'i xtá numansu Oją. Janangue'a njon da zä da xi Oją nte in dupate. 21 Nɛ mi sähma xtám bą Oją, pɛ him mi nde xtá numansu a nɛ him bi xifi jamadi 'bɛ'a gätho bin t'un'dʉ. Pɛ bi dʉ'mi bi bɛ̨n a n'da ran 'yomfɛ̨ni nte ní mba tho. Janangue'a bi 'bɛh ra hogan'yomfɛ̨ni. Nɛ njąm'bʉ bi zä da bɛ̨ni 'bɛ'a xʉn ho da 'yør pʉya. 22 Sä ɛ̨na pąsɛ ʉ, nɛ guepʉ í 'bɛpʉ ra hogan 'yomfɛ̨ni bʉya. 23 Nu Oją tąte xʉn ho a, gue i 'bʉi maząi. Pɛ nu'ʉ bi 'yøzɛhɛ yʉ ją'i bi bøni tengu yʉ́ pøte yʉ ją'i dim 'bɛdi, nɛ yʉ doja nɛ yʉ zate nɛ yʉ pozʉ, man'da bi 'yɛ̨mbi oją ʉ. 24 Janangue'a bi hyɛ Oją ʉ. Nɛ man'da bi 'yøzɛhɛ 'bɛ'a gätho bi numanhosɛ bʉya gue ran 'yomt'ɛ̨ni. Nɛ bi ts'onsɛ yʉ́ ją'i n'da ngu n'da ʉ. 25 Bi hyɛ a majuąni Oją nɛ go bi 'yɛ̨c'yɛi ʉ him majuąni Oją. Bi dąnde gätho bi 'yøt' Oją ua ja ra ximhäi xinda gue'a Oją gue bi 'yøt'ʉ. Pɛ hønt'a Oją mixte xʉn ho a gätho yʉ pa maząi. Janangue'a hønt'a ga ɛ̨spahʉ a. 26 Nɛ gue'a í hyɛ Oją ʉ. Nɛ nubʉya bi zä bi 'yøt' ran ts'o, gue'bʉ go mí 'yøt' man'da xʉn ts'o, nɛ yʉ xisu bi pä a bi zänba Oją xtá 'yøt'e, gue bi 'yąsäba yʉ́ mixisuhʉ tengu'bʉ ran 'yohʉ zɛhɛ. 27 Nɛ yʉn 'yohʉ bi hyɛh yʉ́n t'ɛ̨di mi sän Oją xtín thąt'ʉ yʉ xisu ngue xtí manda, nguetho ɛ̨mmɛ in nde di 'yąsäba yʉ́ min'yohʉhʉ, nu'a him mi sä xtá 'yøt'e. Pɛ bi hyonsɛ ran ʉnbi gue yʉ́ ją'i zɛhɛ ʉ 'bʉ mí 'uegue. 28 Nɛ nu'bʉ him mi numanho a ran 'yomfɛ̨ni majuąni nangue Oją, ngutho bi hyɛ Oją ʉ, nɛ man'da bi bɛ̨n ʉ yʉ́ ts'on 'yomfɛ̨ni nɛ bi 'yøt' yʉn ts'o him mi sä xtá 'yøt'e. 29 Nɛ ɛ̨mmɛ di yus' yʉ́ mbʉi gätho yʉ ts'oqui, ran 'yomt'ɛ̨ni, ra ts'om'bäi, ran ts'iyate, ra nɛxmate, ran ts'ɛya, ran thote, ran sʉi, ran thäte, ran ʉcpate, ran c'ąte. 30 Nɛ yʉ zänfɛhni ʉ, nɛ i san Oją, nɛ hingui su n'da ra ją'i, nɛ din 'yɛ̨x'ʉ, nɛ ma maguesɛ ʉ, thocpa thoho i honsɛ mi'da yʉ ts'oqui hingui pądi da 'yøt'e, nɛ i fɛsta'a 'bɛ'a man yʉ́ ta nɛ yʉ́ mbe. 31 Nɛ hingui nde din 'yomfɛ̨ni ʉ, nɛ hin di ją'ts'a man ʉ, nɛ hin'yʉ yʉ́n huɛ̨cate, nɛ hin'yʉ yʉ́ yembʉi. 32 I pąhma di ʉnba Oją ʉ gätho yʉ pa maząi, gue'a yʉ́n sähʉ a nguetho i øt' ya i hmangua. Pɛ man'da guexta'a i øt'e nɛ man'da di johya 'bʉ xʉn ngu ʉ 'da'angu øthʉ ʉ.