TITO
Ra søcuą bi 'yo't'a ra Pablo bi mbɛnpa a ra Tito
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pablogä, dí pɛn'na ra søcuą i ja ua grá Tito. Nugä rá 'yɛ̨hɛgä Oją, nɛ ma 'bäigä'be ra Jesucristo. Ga zɛdi da 'yɛ̨c'yɛi ʉ bi huan Oją, nɛ da bą a ram hma majuąni, janangue'a da 'yøt' ran hocją'i nangue Oją. Guehna dí øt'ä nguetho dín ndep ʉ ga comhbʉ ra temaząi ngue bi ma majuąni Oją 'bʉ rá mbʉdi ra ximhäi. Nɛ nu Oją hingui sä da man ra fɛhni a. Nɛ nuya bi zøn ra pa ngue bi ts'änni da hman ran ho ma'da'yo, nɛ bi 'dac man t'ɛ̨di gam mangä, ngue guesɛ Oją ma yąntehʉ. Nɛ nu'i Tito, tengu'bʉ majuąni ma ts'ʉnt'ʉ i, ngue dá ja i gá 'yɛ̨c'yɛ̨i. Nɛ dí äp Oją ma Tahʉ di 'da'a rán jąpi nɛ rán huɛ̨cate, nɛ da hyut'a ni mbʉi, nɛ ra Jesucristo ma Yąntehʉ.
I pa nsifi ra Tito 'bɛ'a da 'yørpʉ Creta
Janangue'a dá soc'a bʉ ja ra häi Creta, ngue gui juadi hapʉ di 'bɛ'a ra 'bɛfi. Ngue gui huan'ndʉ yʉ ngʉrbi n'da ngu n'da yʉ hnini bʉ guí 'bʉi, ngue nu yʉ ngʉrbi nangue yʉ 'yɛ̨c'yɛi, tengu dá xi'a mam'bɛt'o. Gui huan'ndʉ to'o nte ma ts'oqui i thįnbi, nu'a n'datho rá xisu i si, nɛ nu yʉ́ t'ʉhni bi däp yʉ́ mbʉi Oją, nɛ hingui øt'a n'da ran tonto, xinga gue ram fɛ'ts'i i øt'ʉ yʉ́ t'ʉhni, janangue'a njon di yąpi. Nguetho nu yʉ ngʉrbi i 'yo yʉ́ güɛnda a rá 'bɛfi Oją. Janangue'a da thahni to'o hingui øt' ran ts'o, nu'a hin din 'yɛ̨zɛhɛ, nɛ hin din cuɛ, nɛ xín dim mihni, xín din ndesʉi, xín din siyate ngue ra mbɛti. Nɛ da thahni to'o di säyaba yʉ́ miją'ihʉ bʉ ja rá ngu, nɛ di ho 'bɛ'a gätho xʉn ho. Nɛ din 'yomfɛ̨ni ts'ʉ, nɛ 'da ni huɛ̨cthoho gätho, nɛ da numansu Oją nangue n'da ra hogambʉi, nɛ i sąmzɛhɛ rá mbʉi hin din tonto. Nɛ din ząm bʉ ja ram hma majuąni, nangue ram hma dadín xähmbʉ, janangue'a da zä da xänba ʉ bí 'bʉpʉ, da mbäts'i. Nɛ nu mi'da bí 'bʉpʉ, ngue'ʉ di ʉcpa rám hman Oją, di bɛ̨nbi hapʉ di 'bɛ'ʉ, janangue'a da 'yɛ̨c'yɛi. 10 Nguetho nu'ʉ to'o im ma da 'yøthoho yʉn t'øt'e mi xi Oją yʉ judío maya'bʉ, i jatho da mba ma hɛcpi ʉ. Nguetho nte ní mbat'ʉ yʉ́m hma ʉ, nɛ i häte ʉ, nɛ i øt' yʉ́ pähä zɛhɛ. 11 Nɛ hønbʉ go hapʉ i cʉrpʉ ja yʉ ngu, i ʉ't'ʉ gätho i 'bʉpʉ, nangue yʉ́m hmansɛ yʉ hyäte, ngue hingui sä da hma. Nɛ hønt'a ra mbɛti in nde. 12 Nɛ i øt'e tengu mi man'a n'da yʉ́ mɛngu zɛhɛhʉ bʉ ra häi Creta, ngue n'da ra bąsøcuą, bi ma: “Ząi yʉ ndøbɛthąni ʉ ma mɛnguhe ua, nɛ tengu yʉ zate ngue xʉn ts'o øt'ʉ, nɛ hønt'a da zi i honi, nɛ ɛ̨mmɛ i dąnhyɛ̨i,” bi 'yɛ̨na. 13 Nɛ majuąni bi man'a n'da yʉ́ mɛnguhʉ. Janangue'a gui hɛcpa ʉ, n'damhma da bømanho yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi ʉ i 'bʉpʉ. 14 Nɛ gui xifi hin da 'yɛ̨c'yɛ̨ibi yʉ́m hman sɛ ʉ yʉ judío, nɛ xín da numansup yʉ́ t'ɛ̨c'yɛ̨i sɛ yʉ ją'i, gue'ʉ hinguin nde da 'yøt'a majuąni. 15 Nu'ʉ to'o xʉn ho yʉ́ mbʉi, hønt'a xʉn ho im bɛ̨ni, pɛ nu'ʉ to'o hin bi däp yʉ́ mbʉi Oją nɛ xʉn ts'o yʉ́ mbʉi, nu'ʉ, hin'yʉ 'bɛ'a numanho ʉ. Nguetho bin ts'on yʉ́n 'yomfɛ̨ni, nɛ him bi zä bi 'yø'a bi xi Oją 'bʉ mi zop yʉ́ mbʉi. 16 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i tengu ʉ, ɛ̨na ngue i ɛ̨c'yɛi Oją, pɛ n'dan'yo thoho yʉ́n t'øt'e, guepʉ ní fądi hingui ɛ̨c'yɛi ʉ. Nɛ xʉn ts'o yʉ́ mbʉi nangue'a fɛsthoho 'bɛ'a sifi, hingui sä da 'yøt' ran ho.