2
Ague ma̱ ba̱si̱'a̱hʉ, dí ot'a̱hʉ ya yø hya̱ jaua n'namhma̱ ngue hi̱ngui̱ 'yøthʉ ra̱ ts'oqui. Pɛ nu̱'mø to bi 'yøtra̱ ts'oqui, i 'bʉ'a̱ ma̱ hojpa̱tehʉ p'ʉ bí 'bʉhma̱ Papáhʉ. Nu̱na̱ guehna̱ ra̱ Jesucristo na̱, 'nɛ̱ guehna̱ hi̱n'yʉ rá̱ ts'oqui na̱. Nu̱na̱ ra̱ Jesucristo bi du̱ ngue bi hoga̱ ma̱ ts'oquihʉ, 'nɛ̱ hi̱nga̱ høngtho ga̱hʉ, sinoque bi du̱ ngue di hojpa̱bi̱ yø ts'oqui gätho yø ja̱'i̱ 'bʉ'a̱ nxi̱mhäi.
Nu̱'mø dí øthʉ te di̱ ma̱nda Oja̱, ya dí ha̱xhʉ njua̱ni̱ ngue dí pa̱hmʉ Oja̱ 'mø. Pɛ nu̱ te'o ngue ɛ̱na̱: “Nu̱gä dí pa̱cä Oja̱”, i ɛ̱na̱, pɛ hi̱ngui̱ øt'e te di̱ ma̱nda Oja̱, nu̱ná̱, guehna̱ ra̱ ja̱'i̱ fɛhni̱ na̱, hi̱mma̱ jua̱ni̱ ngue rá̱ mpa̱di̱ui Oja̱. Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ngue øt'e te di̱ ma̱nda Oja̱, guehna̱ ma̱jua̱ni̱ ngue pa̱di̱ xa̱nho ha di ma̱ Oja̱ na̱. Gue'a̱ gui̱ nɛ̱qui̱ ngue n'youi Oja̱ ra̱ ja̱'i̱'a̱. A nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ɛ̱na̱ ngue n'youi Oja̱, i ja ngue di̱ n'yo tengu̱tho i̱ n'yo ra̱ Jesucristo 'mø mi̱ m'mʉcua.
---------
Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, nu̱na̱ ra̱ hya̱ dá̱ ot'ä ua ja ra̱ carta da̱di 'bɛp'a̱hʉ gui 'yøthʉ ya, hi̱mma̱ 'da'yo na̱. Guehna̱ ra̱ hya̱ bi̱ m'mɛp'i gui 'yøthʉ 'mø ga̱mba̱ ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ ma̱ m'mɛt'o na̱. A nu̱yá, ɛ̱ntho ma̱'da'yo na̱ ra̱ hya̱ da̱di 'bɛp'i gui 'yøthʉ ya, porque ma̱jua̱ni̱ ngue nu̱na̱ ra̱ hya̱ na̱, ja di 'uecra̱ 'bɛxu̱i̱ yu̱cua ja ra̱ xi̱mhäi na̱. A nu̱ya ngue ndap'ʉ bi zä ma̱'yoni̱ ra̱ hya̱ ya, ɛ̱ntho di da̱yot'a̱ n'na ra̱ nyot'i p'ʉ ni̱ ma ra̱ hya̱. Nu̱na̱ ra̱ Jesucristo, nu̱ te gä mma̱nna̱ ra̱ hya̱ jaua, gä bi 'yøt'e. A nu̱yá, xquet'a̱ 'nɛ̱'a̱hʉ guí øthʉ'a̱ te mma̱nna̱ ra̱ hya̱ na̱ya̱.
Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ɛ̱na̱ ngue ya xa̱nho te ga̱ 'yo, pɛ nnu̱ ma̱n'ʉ drá̱ cu̱, guehna̱ ra̱ ja̱'i̱ di siguetho ngue xa̱nts'o ga̱ 'yo na̱. 10 Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ di̱ ma̱hrá̱ cu̱, ya xa̱nho te ga̱ 'yo. Hi̱n'yʉ p'ʉ di t'ɛ̱mbi̱ ngue go rá̱ ts'oqui p'ʉ øtra̱ ts'oqui mi̱'da yø ja̱'i̱. 11 Pɛ nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ngue nnu̱ ma̱n'ʉ drá̱ cu̱, ɛmma̱ 'bʉi, pɛ ra̱ nts'o ga̱ 'yo. Hi̱ngui̱ pa̱di̱ te da̱ n'yo, porque nu̱'a̱ ra̱ nts'o ja rá̱ mmʉi, gue'a̱ corpa̱ rá̱ n'yomfɛ̱ni̱'a̱.
12 Ague ma̱ ba̱si̱'a̱hʉ, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dí ot'a̱hʉ ua ja ra̱ carta jaua, porque ya bi pu̱nnga̱ ma̱ ts'oquihʉ Oja̱ ngue bi du̱ ra̱ Jesucristo conná̱ nguecjʉ. 13 A nu̱ yø da̱ja̱'i̱, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dí ot'a̱hʉ ua ja ra̱ carta, porque bi zøni̱ gá̱ pa̱hmʉ te'o na̱ ya mi̱ 'bʉi hante ngue di̱ nhohyø cosa i ja. A nu̱ yø ts'ʉnt'ʉ, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dí ot'a̱hʉ ua ja ra̱ carta, porque ya gá̱ ta̱phʉ ra̱ zithu̱.
Ague ma̱ ba̱si̱'a̱hʉ, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dí ot'a̱hʉ ua ja ra̱ carta, porque bi zøni̱ gá̱ pa̱hmʉ Oja̱ ma̱ Papáhʉ. 14 A nu̱ yø da̱ja̱'i̱, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dí ot'a̱hʉ ua ja ra̱ carta, porque bi zøni̱ gá̱ pa̱hmʉ te'o na̱ ya mi̱ 'bʉi hante ngue di̱ nhohyø cosa i ja. A nu̱ yø ts'ʉnt'ʉ, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dí ot'a̱hʉ ua ja ra̱ carta, porque guí dʉhʉ ngue gá̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ rá̱ hya̱ Oja̱ p'ʉ ja ni̱ mmʉihʉ. Ya gá̱ ta̱phʉ ra̱ zithu̱.
15 'Yo ga̱di hohʉ ra̱ nts'o jaua ja ra̱ xi̱mhäi. Nu̱ to di ho ra̱ nts'o jaua ja ra̱ xi̱mhäi, guehna̱ ra̱ ja̱'i̱ hi̱ngui̱ pa̱di̱ di̱ ma̱'a̱ ma̱ Papáhʉ na̱. 16 Porque nu̱'a̱ te gä ra̱ nts'o jaua ja ra̱ xi̱mhäi, hi̱ngrá̱ ts'änni̱ Oja̱, sinoque rá̱ ts'änni̱sɛ yø ja̱'i̱. Nu̱ yø ja̱'i̱ øt'a̱ te yø pähäsɛ. Nu̱ te gä hɛ̱ti̱, gä nne ngue dyø mmɛti, di 'yɛ̱ts'i̱ ngue'a̱ te ga̱ 'bʉi. 17 Pɛ yø ja̱'i̱ da̱ thogui, da̱ gue'a̱ te yø pähä yø ja̱'i̱ da̱ thogui. Pɛ nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ørpa̱bi̱ rá̱ pähä Oja̱ i 'bʉi para za̱ntho.
---------
18 Ague ma̱ ba̱si̱'a̱hʉ, ya ni̱ ma da̱ ga̱xra̱ pa ya. Nu̱'a̱hʉ, ya xcá̱ 'yøhmʉ ngue rá̱ nsʉiui ra̱ Cristo i ja ngue di̱ m'mʉi. A nu̱yá, ya 'bʉi xa̱ngu̱ yø ja̱'i̱ sʉ'a̱ ra̱ Cristo ya. Ja̱na̱ngue dí pa̱hmʉ ngue ya ni̱ ma da̱ ga̱xra̱ pa. 19 Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ngue rá̱ nsʉiui ra̱ Cristo, guehna̱ hi̱mma̱ jua̱ni̱ ngue ma̱ mmi̱'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ na̱, ja̱na̱ngue 'uegue. A nu̱'mø nma̱jua̱ni̱ ngue ma̱ mmi̱'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ, 'daua gdi̱ n'yohʉ 'mø. Pɛ i 'uegue para ngue di̱ nɛ̱qui̱ xa̱nho ngue hi̱mma̱ jua̱ni̱ ma̱ mmi̱'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ.
20 Pɛ nu̱'a̱hʉ, ya bá̱ pɛn'na̱hʉ ra̱ Espíritu Santo ra̱ Cristo. Guehna̱ ra̱ Espíritu Santo øt'e ngue guí pa̱hmʉ ndana̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱, ndana̱ hi̱mma̱ jua̱ni̱. 21 Hi̱ndá̱ ot'ä ua ja ra̱ carta 'da yø hya̱ hi̱nguí̱ pa̱hmʉ, sinoque ya guí pa̱hmʉ ngue ma̱jua̱ni̱ ya yø hya̱ dí xi'a̱hʉ. 'Nɛ̱ guí pa̱hmʉ ngue nu̱na̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱, hi̱n tema̱ fɛhni̱ n'youi.
22 Ma ga̱ pa̱hmʉ ndana̱ ra̱ ja̱'i̱ fɛhni̱ ya. Nu̱na̱ ra̱ fɛhni̱ ya, guehna̱ ra̱ ja̱'i̱ i̱ mma̱ ngue ra̱ Jesús hi̱nga̱ guehna̱ ra̱ Cristo bá̱ ɛ̱x Oja̱ ngue di̱ nda̱st'abi na̱. Nu̱na̱ p'ʉya, guehna̱ rá̱ nsʉiui ra̱ Cristo na̱, porque cøn'a̱ ra̱ Papá, 'nɛ̱ cønnba̱bi̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱. 23 Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ɛ̱mbi̱ ngue hi̱nga̱ guehna̱ ra̱ Jesús rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱, guehna̱ hi̱ngui̱ n'youi ra̱ Papá na̱. Pɛ nu̱ ra̱ ja̱'i̱ i̱ mma̱ ngue ra̱ Jesucristo, guehna̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ na̱, guehna̱ ra̱ ja̱'i̱ n'youi ra̱ Papá na̱.
24 Ja̱na̱ngue da̱mi̱ 'yɛ̱t'a̱mmʉihʉ na̱ ra̱ hya̱ rá̱ mʉdi gá̱ 'yøhmʉ. Nu̱'mø ngue guí ɛ̱t'a̱mmʉihʉ na̱ ra̱ hya̱ rá̱ mʉdi gá̱ 'yøhmʉ, ya guí̱ n'yohʉ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ 'mø, xquet'a̱ 'nɛ̱'a̱ ra̱ Papá guí̱ n'yohʉ p'ʉya. 25 'Nɛ̱ xquet'a̱ ra̱ Jesucristo bi ya̱t'i̱ ngue di 'dacjʉ ra̱ 'da'yo te para za̱ntho.
26 Dí ot'a̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱, n'namhma̱ guí pa̱hmʉ ngue 'yop'ʉ 'da ngue nne da̱ hyä'a̱hʉ. 27 Ra̱ Jesucristo bá̱ pɛnhna̱ Espíritu Santo da̱ mä'a̱hʉ. Ja̱na̱ngue nu̱yá, ya hi̱mma̱ hyoni̱ ngue to da̱ xän'na̱hʉ te'o ya yø fɛhni̱ dí xi'a̱hʉ ya. Porque guesɛ'a̱ ra̱ Espíritu Santo da̱ xän'na̱hʉ gätho, ndana̱ ma̱jua̱ni̱, ndana̱ hi̱mma̱ jua̱ni̱. A nu̱'a̱ te da̱ xän'na̱hʉ na̱ ra̱ Espíritu Santo, gä gue'a̱ ma̱jua̱ni̱, hi̱ngra̱ fɛhni̱. Ja̱na̱ngue nu̱yá, hønt'a̱ ra̱ Cristo da̱ 'yo ni̱ mmʉihʉ ya, porque gue'a̱ xän'na̱hʉ ra̱ Espíritu Santo'a̱.
28 Ague ma̱ ba̱si̱'a̱hʉ, hønt'a̱ ra̱ Cristo da̱ 'yo ma̱ mmʉihʉ ya, n'namhma̱ ga̱ ha̱hʉ nzammʉi 'mø dá̱ nu̱hʉ'a̱, ya hi̱nga̱ pɛs'ma̱ sähʉ 'mø bá̱ ɛ̱hɛ̱. 29 Ya guí pa̱hmʉ ngue ra̱ Jesucristo, gä ra̱ nho i̱ n'yo'a̱. Xquet'a̱ jatho ngue guí pa̱hmʉ ya ngue nu̱ to gä 'yo ma̱nho, gue'ʉ yø ba̱si̱ Oja̱'ʉ.
---------