ÁR NDU̱I AR KORINTIO
Ar ꞌbe̱tꞌo he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Nkorinto
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, xi tsꞌonkagi ga po̱ta ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho njapꞌu̱ bi ne Jö. Nuga ne ar ku Sostene,
di pe̱ñꞌahe nunar he̱ꞌminu̱, nuꞌahu̱ ár nijöꞌihu̱ Jö gi ꞌbu̱hu̱nu̱ Nkorinto. Xi xu̱kꞌahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne xi ꞌwekꞌahu̱ go ár me̱tiꞌihu̱ Jö, mahye̱giwi nuꞌu̱ habu̱ gatho matꞌwa ár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, ár Hmuꞌu̱ ne ma Hmuhu̱ nꞌehe.
Jö ma tsi Dadahu̱ ne ar tsi Hmu Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Ar Pablo umba njamödi Jö xi hwëkwa yá ntꞌuni xi tꞌumba ya ku
Hindi tsa̱ya̱ di umba njamödi Jö, di beñꞌahu̱ ne ya ñho xi hwëkꞌahu̱ Jö, ngetho gi ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Ngetho gi ꞌbu̱hwihu̱, xa xi nhwëkꞌahu̱ nze̱ye̱ ya ñho, xa ja te gi möñhu̱, ne gi pe̱ꞌsu̱ ar mfödi xiñho.
Ne xi nheki xi mpe̱ ha ri mꞌu̱ihu̱ nunar mhö da xiꞌahu̱ ndi no̱nga ar tsi Hmu Hesukristo.
Xa gi pe̱ꞌsfu̱ gatho yá ntꞌuni Jö, hinte gi kꞌathu̱, gi to̱ꞌmthohu̱ da penga ar tsi Hmu Hesukristo.
Nöꞌö nꞌehe ma da ze̱tꞌa ri ñꞌemu̱ihu̱, ne njapꞌu̱ da za̱ gi tso̱ñhu̱ hár ngötsꞌi ar ꞌñu, ne hinte di ja te da thösꞌahu̱ majöni har ngöxapa da penkꞌö.
Jö o̱tꞌa nöꞌö mö, ne go gehnu̱ togo bi zoꞌahu̱ gi ntsixkwihu̱ ár Tꞌu̱, gehnu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
Ya ku me Nkorinto xi ñhege
10 Tsi kuhu̱, di a̱ꞌahu̱ ar möte hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, gi ñöhu̱ nꞌadar mhö, ne hinda nja ya ñhege. Mahyoni gi pe̱ꞌsu̱ nꞌadar mfeni ne nꞌatꞌwu̱ gi pe̱hu̱.
11 Tsi kuhu̱, xta o̱de xi mönga yá mëni ar Kloe, enö hingi beñhu̱ mahye̱gi ne gi ntsa̱hñökihu̱.
12 Gehnu̱ di ne ga beñꞌahu̱, ꞌra gi eñhu̱: Nuga ár me̱tigi ar Pablo. Maꞌra gi eñhu̱: Ár me̱tigi ar Apolo. Ha maꞌra: Ár me̱tigi ar Pedro. Ne maꞌra gi eñhu̱: Ár me̱tigi ar Kristo.
13 Hage xi nxe̱nga ar tsi Hmu Hesukristo ꞌmu̱. Hage bi tsꞌu̱ta har pontꞌi ar Pablo ne njapꞌu̱ xka mpo̱hu̱. Wa ga nxixthehu̱ hár thuhu ar Pablo.
14 Di umba njamödi Jö hinto xta xixtheꞌihu̱, ho̱nse̱ ar ku Krispo ne ar ku Gayo.
15 Njapꞌu̱ hinto da tsa̱ da ñꞌenö xi nxixthe ha ma thuhu.
16 Da xixthe yá mëni ar ku Estefana nꞌehe. Hindi beni ha xta xixthe maꞌra.
17 Ar tsi Hmu Hesukristo himbi me̱nkagi ga xixthe. Bi me̱nkagi ga mönga ar hoga mhö; hinge ngu ár mfödi ya meximha̱i, ne njapꞌu̱ da hñökwa ár tsꞌe̱di ár ndöte ar tsi Hmu Hesukristo har pontꞌi.
Ar tsi Hmu Hesukristo gehnu̱ ar tsꞌe̱di ne ar hoga mfödi xi unga Jö
18 Nunar mhö no̱nga ár ndöte ar tsi Hmu bi tsꞌu̱ta har pontꞌi, handa ngu nꞌar ꞌbe̱mfeni nuꞌu̱ togo xi mꞌe̱di. Ha nuju̱ togo xta mpo̱hu̱, gehnu̱ ár tsꞌe̱di Jö xi tꞌakagihu̱.
19 Ngetho njanu̱ enga hár Tꞌofo Jö:
Ma ga hwatwabi yá mfödi nuꞌu̱ togo ja yá mfödi,
ne ma ga e̱mba yá mfeni nuꞌu̱ togo xa ti yá mfeni.
20 Hinjoꞌo nꞌar nimfenipya. Hingi thinga nꞌar bötꞌofo. Habu̱ tsa̱ da thinga nꞌa togo thö xiñho nuya payu̱. Ngetho Jö handwa yá mfeni ya meximha̱i ngu nꞌar ꞌbe̱mfeni.
21 Jö xa döta ár mfödi, ne bi hñutsꞌi hinge nda bö ya jöꞌi togoꞌö di te̱nda yá mfödise̱. Jange bi beñꞌö mar ñho nda po̱ nuꞌu̱ nda ñꞌemu̱i ar hoga mhö xi tꞌenö, mödi handa ya jöꞌi ngu ar ꞌbe̱mfeni.
22 Nuya xodyo a̱di da hyanda ya ntꞌudi, ne nuꞌu̱ hingya xodyo a̱di da tꞌuta ar mfödi.
23 Ha nuju̱, di möñhu̱ ar hoga mhö no̱nga ar tsi Hmu Hesukristo bi tsꞌu̱ta har pontꞌi. Nunar mhönu̱ japi da mfeꞌsa nuya xodyo, ne handa ngu nꞌar ꞌbe̱mfeni nu maꞌra hingya xodyo.
24 Ha nuꞌu̱ togo xi zohna Jö, ngu ya xodyo wa hingya xodyo, nunar tsi Hmu Hesukristo gehnu̱ ár döta mfödi ne ár tsꞌe̱di Jö xi ñꞌudi.
25 Ngetho nöꞌö benga ya jöꞌi nꞌar ꞌbe̱mfeni pe̱ Jö, töpatho yá mfödi gatho ya jöꞌi. Ha nöꞌö hantꞌu̱ hinte ja ár tsꞌe̱di Jö, töpatho ár tsꞌe̱di gatho ar meximha̱i.
26 Hyanthu̱ xiñho tsi kuhu̱, tengu xi zoꞌahu̱ Jö. Hinge ngar nze̱ye̱hu̱ ngi pe̱ꞌsu̱ ar mfödi ngu benga ya meximha̱i, hinte mi ja ri tsꞌe̱dihu̱, hinte mi ja ri nsuhu̱.
27 Nöꞌö handa ya meximha̱i hinte pe̱ꞌsa ár mfödi, go xi hwahna Jö da ꞌbe̱twa yá tsa̱ ya nimfeni. Ne nöꞌö beñꞌu̱ hinte ja ár tsꞌe̱di, gehnu̱ xi hwahna Jö da ꞌbe̱twa yá tsa̱ nuꞌu̱ ja yá tsꞌe̱di empꞌö.
28 Ne nöꞌö xi ntꞌu̱tsa, xi tꞌe̱i, ne nöꞌö hinter me̱ꞌö, gehnu̱ xi hwahna Jö da hwata nöꞌö pe̱ꞌsa ár nsu.
29 Njapꞌu̱ hinto tsa̱ da ꞌñexa ár nsu hár nthandiꞌö.
30 Jö bi te̱tju̱ nga ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Ne njapꞌu̱ bi tꞌakagihu̱ ar hoga mfödi, bi tꞌengagihu̱ hinte ma tsꞌoki di tuhu̱, xi ntꞌaxkagihu̱, ne xi tsꞌimgagihu̱ har tsꞌoki ndi ꞌbu̱hu̱.
31 Bi tho njapꞌu̱ ngu enga har Tꞌofo: Nu togo exa ár nsu, dá ꞌñexa ár nsu ꞌbu̱hwi ar tsi Hmu.