ÁR ÑOHO AR PEDRO
Ár ñoho ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pedro
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Simu, tꞌengagi ar Pedro, ár ꞌbe̱gogi ne ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo. Di otꞌahu̱ nunar he̱ꞌminu̱ nuꞌahu̱ xka tsu̱hu̱ nꞌar nza̱tho jamfi ngu nöꞌö di pe̱ꞌsje. Xka tsu̱hu̱ nunar jamfinu̱, ngetho xa ar hogajöꞌi ma Jöhu̱ ne ma Po̱ho̱tehu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
Dá hñuxa ar nhwëki ne ar hogamꞌu̱i gi höñhu̱, ngetho gi pöhu̱ Jö ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
Nuya ku di hñöxa ár mꞌu̱i Jö
Jö xa pe̱ꞌsa ár tsꞌe̱di, ne xi ꞌrakagihu̱ gatho nöꞌö di hoñhu̱ ga ꞌbu̱hu̱ ne ga pe̱fu̱ xiñho, ngetho nöꞌö togo bi zokagihu̱ xa döta ár nsunda, gese̱ꞌö bi ñꞌudi ga pötwabihu̱.
Ne xi ꞌraju̱ ya nza̱tho ñhötꞌi thota ár mhödi ne xa döta. Njapꞌu̱ da tsa̱ di hñöxꞌahu̱ ár mꞌu̱i Jö, ngetho xka hye̱hu̱pꞌu̱ ar tsꞌoki jawa har ximha̱i, tꞌo̱tꞌe te̱nga yá tsꞌonhe ya jöꞌi.
Jange nuꞌahu̱ xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi te̱twabihu̱ da me̱wi ri jamfihu̱ ar hogamꞌu̱i, ha nunar hogamꞌu̱i di pe̱wi ar hoga mfödi.
Nunar hoga mfödi di pe̱wi ar ntsꞌuni, ha nunar ntsꞌuni di pe̱wi ar tsꞌe̱ti, ha nunar tsꞌe̱ti di pe̱wi ar nhwëki.
Ha nunar nhwëki di pe̱wi ar mhöte nꞌa ngu nꞌa, ne nöꞌö gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, di pe̱wi gi möhu̱ gatho nu maꞌra.
Ngetho nuꞌmu̱ xa gi pe̱ꞌsu̱yu̱, ne gi jafu̱ da xu, hinda ma da mꞌe̱pꞌu̱ xka pöhu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, hingi ꞌbu̱hu̱ njapꞌu̱tho hinter mꞌe̱fi ri tehu̱.
Ha nuꞌu̱ togo hingi pe̱ꞌsa nuya ñhoyu̱ pe̱wi yá jamfi, o̱tꞌa ngoda̱, hingi honga nöꞌö bi e mhetsꞌi, ne xi pumhni xi nsu̱kwa yá tsꞌoki xki ꞌyo̱tꞌa mamꞌe̱tꞌo.
10 Jange tsi kuhu̱, xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi ñꞌuhu̱ xi tsꞌoñꞌahu̱ ne xi thañꞌahu̱, ngetho nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱ njapꞌu̱, xi ñhembi gi ta̱hu̱.
11 Ne njapꞌu̱ ma da sokꞌahu̱ nꞌar döta ne nza̱tho goxthi, ne gi ku̱thu̱ har tsꞌu̱tꞌwi hiñhamꞌu̱ da thege, ár me̱ti ma Po̱ho̱tehu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
12 Nuga hinga ma ga tsa̱ya̱ ga beñꞌahu̱ gathoyu̱, mödi xka pöhu̱ ne xi ze̱tꞌa ri jamfihu̱ gi te̱ñhu̱ nöꞌö majöni xi nsiꞌahu̱.
13 Di beni nupya di ꞌbu̱tho, gehnu̱ ma ꞌbe̱fi ga bempꞌahu̱ gi ꞌyo̱thu̱yu̱.
14 Ngetho di pödi ngutꞌa ma ga he̱kwa nunar ndoꞌyonu̱, ngu xi xikagi ar tsi Hmu Hesukristo.
15 Ma ga umba ma mu̱i nꞌehe, núꞌmu̱ xka ñꞌeꞌbe nunar ha̱inu̱, nuꞌahu̱ hyaxꞌmu̱ gi benthu̱ nuya xta utꞌahu̱.
Da̱majöni nuꞌu̱ togo bi hyandwase̱ ár nsunda ar tsi Hmu Hesukristo
16 Nuje xta utꞌahe ngu da handwase̱he ár tsꞌe̱di ne ár ꞌñehe ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, hinge ngu enga ya ꞌbede xi bense̱ ya jöꞌi.
17 Da hanthe núꞌmu̱ Jö ar Dada bi ꞌñeꞌspa ár nsu ne bi umba ar nsunda, núnu̱ habu̱ bi nheki nunar mhö ndi ꞌñe har nsunda mhetsꞌi, mi enö: Gehnu̱ ma hmöka Tꞌu̱, jakagi ga njohya.
18 Ne nuje da o̱he nunar mhönu̱ ndi ꞌñe mhetsꞌi núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱ꞌbehe har jöpa tꞌo̱ho̱.
19 Gatho nuya thogiyu̱ xi ñꞌudi majöni nöꞌö xki mönga yá mꞌe̱hni Jö. Jange xiñho gi jafu̱masu nuya mhöyu̱, ngu nꞌar ñotꞌi yotꞌahu̱ madeda ar ꞌbe̱xui, gi to̱ꞌmhu̱ da hatsꞌi ne da yotꞌahu̱ ar njötso̱ po̱xa ꞌbu̱ xudi.
20 Ho̱nse̱ beñhu̱ mꞌe̱tꞌo, gatho nöꞌö xi ꞌyotꞌa yá mꞌe̱hni Jö har Tꞌofo, hinda tsa̱ ga bense̱hu̱ nöꞌö tema ne da mö, go utkagihu̱ Jö.
21 Ngetho nuya te bi mönga nuya mꞌe̱hniꞌu̱, hingar mfenise̱ nꞌar jöꞌi. Bi tꞌumbabi nuꞌu̱ yá ꞌbe̱go Jö mi ꞌbu̱ nꞌar mꞌu̱i xintꞌaxi, mi möñꞌu̱ ngu mi xipa ár Hñö Jö nda mö.