AR KOLOSENSE
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Kolosa
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo ngetho njapꞌu̱ xi ne Jö. Di ze̱ngwaꞌihe, nuga ne ar ku Timoteo.
Di pe̱ñꞌahe nunar he̱ꞌminu̱ nuꞌahu̱ gar gamfihu̱ me Kolosa, gi te̱ñhu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Ar Pablo a̱pa Jö da umba ya gamfi nꞌar hoga mfödi di ꞌñe mhetsꞌi
Hyaxꞌmu̱ di a̱fe da ma̱xꞌahu̱ Jö ár Dada ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ne hindi tsa̱ya̱he di umfe njamödi.
Xta o̱he tengu ri jamfihu̱ gi pe̱ꞌspabihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne ar mhöte gi pe̱ꞌsfu̱ nꞌa ngu nꞌa ya gamfi,
ngetho gi ndo̱ꞌmhu̱ ma gi hñöñhu̱ nöꞌö xi tꞌe̱kꞌahu̱nu̱ mhetsꞌi, habu̱ xpa hokꞌahu̱ Jö, gatho nuꞌahu̱ xka ꞌyo̱hu̱ no̱ngar hoga mhö majöni.
Nunar hoga mhö xka ꞌyo̱hu̱ xi nu̱nga gatho ár nxidi ar ximha̱i, ñhe̱hwi nꞌar ꞌba̱iza te ne unga ar sofo. Xka njahu̱pꞌu̱ núꞌmu̱ mi zo ri guhu̱ ne ga pötwabihu̱ nöꞌö majöni ár hoga nhwëki Jö,
ngu xi utꞌahu̱ ma hmöka kuhu̱ ar Epafra, ma miꞌbe̱gohe. Gehnu̱ nꞌár hoga ꞌbe̱go ar tsi Hmu Hesukristo ꞌbu̱i da ma̱xꞌahu̱.
Xi xikagihe nꞌehe, nuna ri döta mhöte gi pe̱ꞌsu̱ xi ꞌraꞌahu̱ ár Hñö Jö.
Nu nda jwadi da o̱he, hindi tsa̱ya̱he di a̱fe Jö da yotꞌa ri mfenihu̱ gi pöhu̱ te neꞌö, ne da ꞌraꞌahu̱ ar hoga mfeni ne ar hoga mfödi di ꞌñe mhetsꞌi.
10 Di a̱ꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ ngu di ꞌñepi da mꞌu̱ nꞌár bötsi Jö, ne xa da numañhoꞌihu̱. Da nheki ri hogamꞌu̱ihu̱, ne hyaxꞌmu̱ ꞌyo gi pöhu̱ togo Jö.
11 Ne di a̱pabihe Jö da ze̱tꞌa ri mu̱ihu̱ ngu ár ntꞌe̱ni bi e hár nsunda. Njapꞌu̱ gi tse̱thu̱ gatho nöꞌö gi thohu̱, ne gi pe̱ꞌsu̱ ar tsꞌe̱ti nꞌa ngu nꞌa.
12 Ga njohyahu̱ ga umfu̱ njamödi Jö, ngetho bi ꞌraju̱ ar se̱ki ne ar tsꞌe̱di ga höñhu̱ ya ñho ma da hyengagihu̱, nuju̱ ne gatho nu maꞌra yá bötsi.
13 Jö xi zimgagihu̱ hár tsꞌe̱di ar ꞌbe̱xui ndi ꞌbu̱hu̱, ne bi thógagihu̱ di ꞌbu̱hu̱pya hár tsꞌu̱tꞌwi ár hmöka Tꞌu̱.
14 Gehnu̱ bi nöꞌma ár ji bi zimgagihu̱ har tsꞌoki, ne bi pumgagihu̱.
Nunár ndöte ar tsi Hmu Hesukristo bi jakagihu̱ da ñhogamu̱iwihu̱ ar Dada
15 Ma tsi Hmuhu̱ Hesu togo di hñöxa Jö hingi nheki, mi ꞌbu̱ꞌö núꞌmu̱ hinxki thoktho gatho nöꞌö te japya, ne xa töpa ár nsu gathoyu̱.
16 Jö bi ꞌye̱ntꞌwa hár ꞌye̱ bi hyoka gatho nöꞌö te janu̱ mañö mhetsꞌi, gatho nöꞌö te jawa har ximha̱i, gatho nöꞌö nheki ne nöꞌö hingi nheki, gatho nuꞌu̱ ya ndö, nuya tsꞌu̱tꞌwi, nuꞌu̱ ja yá tsꞌe̱di ne nuꞌu̱ ja yá nsu. Gatho go bi hyokꞌö nda nsundabi.
17 Núꞌmu̱ hinxki thoktho gatho nöꞌö teme japya, mi ꞌbu̱ꞌö, ne gatho o hár ꞌye̱ꞌö.
18 Gehnu̱ ár ñöxhmu ar nijö, togo ár ndu̱i gatho te ja, ne ar ꞌbe̱tꞌo gatho nöꞌö te ꞌbu̱i. Mꞌe̱tꞌo bi mengi bi nteꞌö xki du, ne njapꞌu̱ gatho di ꞌbe̱tꞌoꞌö.
19 Jö ar Dada go bi neꞌö nda hñömpa ár Tꞌu̱ gatho ár nsunda.
20 Ne nunár ndöte ár Tꞌu̱ꞌö, bi japi bi ñhogamu̱iwi gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱hnu̱ mhetsꞌi ne nuꞌu̱ ꞌbu̱kwa har ximha̱i. Ne núꞌmu̱ mi nöꞌma ár ji ár Tꞌu̱ har pontꞌi, bi jakagihu̱ da ntsixkwihu̱.
21 Nuꞌahu̱ mamꞌe̱tꞌo ngi ꞌbu̱hu̱ yapꞌu̱, hinge ngi mpöhwihu̱ Jö. Ngi u̱tsahu̱ ha ri mfenihu̱, ngi o̱thu̱ nöꞌö hingi ho. Ha nupya ár Tꞌu̱ꞌö xi jaꞌahu̱ xka ñhogamu̱iwihu̱.
22 Bi njapꞌu̱ núꞌmu̱ mi njöꞌi ne bi unga ár te har pontꞌi. Njapꞌu̱ nda tsa̱ nda ꞌba̱pꞌahu̱ xintꞌaxi hár nthandi Jö, hinte ma tsꞌoki ngi pe̱ꞌsu̱ ne hinto nda kꞌasꞌahu̱.
23 Jange mahyoni hingi hye̱hu̱ ar ñꞌemu̱i, ne xa gi ze̱ta ri mu̱ihu̱ gi to̱ꞌmhu̱ hyaxꞌmu̱ nunar ndo̱ꞌmi xka ꞌyo̱xu̱ har hoga mhö. Ne nunar mhönu̱ xi mhömba gatho ár nxidi ar ximha̱i, ha nuga ar Pablo xi thuxkagi ga xani.
Ar Pablo pe̱pa nuꞌu̱ hingya xodyo
24 Xa di johya ngetho di tho ya thogi, di honga ri ñhohu̱. Ne njapꞌu̱ ꞌyo di jwatwa yá u̱gi ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, di homba ár ñho ar nijö nꞌehe, gehnu̱ ár ndoꞌyose̱.
25 Ne nuga bi thuxkagi ngu ár ꞌbe̱go hár nijö. Jö xi ꞌraka nunar ꞌbe̱finu̱ honga ri ñhohu̱. Xi thuxkagi ga xiꞌahu̱ gatho ngu mönga hár mhöꞌö.
26 Nunar mhönu̱ xki tꞌögi, ho̱nse̱ mi pöse̱ Jö. Bi njapꞌu̱ gatho nuya je̱ye̱ bi thogi, ha nupya hö, xi utwa yá bötsi Jö.
27 Jö go bi ne njapꞌu̱, nda utꞌahu̱ hingya xodyohu̱ nöꞌö hinxki fö mamꞌe̱tꞌo: nunar tsi Hmu Hesukristo tsa̱ da mꞌu̱ ha ri mu̱ihu̱. Gehnu̱ ar ndo̱ꞌmi ma gi ꞌbu̱hwihu̱ hár nsunda.
28 Nuje yá ꞌbe̱gogihe Jö, habu̱ gatho di mömfe ár thuhu, di höhe ar hoga mfödi. Di uthe ne di huꞌmbabihe yá mu̱i gatho ya jöꞌi, di hoñhe ga ꞌba̱ꞌmhe nꞌa ngu nꞌa hár nthandi Jö, di nxo̱ge ngetho ꞌbu̱hwi ar tsi Hmu Hesukristo.
29 Jange gehnu̱ di umba ma mu̱i di pe̱fi, di hömpa ár tsꞌe̱di mpe̱ ha ma mu̱i.