AR EFESIO
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Efeso
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho njapꞌu̱ xki ko ár mu̱i Jö bi ꞌñexkagi nga pe̱pabi. Di pe̱ñꞌahu̱ nunar he̱ꞌminu̱ gar menguhu̱ Efeso, gi nkuhu̱ ne gi te̱ñhu̱ ar tsi Hmu.
Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Jö xa jöpa nuꞌu̱ togo ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo
Ga ndöñhu̱ Jö ár Dada ar tsi Hmu Hesukristo, togo xi ꞌrakagihu̱ gatho ya jöpi xi ꞌwegagihu̱nu̱ mhetsꞌi, ngetho di nꞌatꞌwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Núꞌmu̱ hinxki hoktho ar ximha̱i, Jö xki hwankagihu̱ nga nꞌatꞌwihu̱ ar tsi Hmu, ne njapꞌu̱ nda tꞌaxkagihu̱, ne hinte ma tsꞌoki nga pe̱ꞌsu̱ hár nthandiꞌö.
Jö pe̱ꞌsa nꞌar döta mhöte, ne xki hñutsꞌi nda tedegihu̱ hár ndöte ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho njapꞌu̱ xki beñꞌö.
Nöꞌö bi ko ár mu̱i ba pe̱hna ár hmöka Tꞌu̱ bi tedegihu̱, ne njapꞌu̱ xa ga ndömfu̱ ár thuhu ga beñhu̱ ár nhwëki bi ꞌrakagihu̱.
Bi me̱hna ár Tꞌu̱, bi nöꞌma ár ji bi pumga ma tsꞌokihu̱, ne bi gutka ma tha̱ihu̱. Njapꞌu̱ bi zimgagihu̱ hár ꞌye̱ ar tsꞌoki, ngetho xa döta ár nhwëki Jö.
Xa bi hwëgagihu̱ nꞌar hoga mfeni ne nꞌar döta mfödi.
Ne bi za̱ da pöhu̱ nöꞌö himi tsa̱ nda fö mamꞌe̱tꞌo, tema xki ko ár mu̱i Jö nda ꞌyo̱tꞌe. Gese̱ xki benga njapꞌu̱,
10 nda njapa ar tsi Hmu Hesukristo nda ndö, di huxa mañö gatho nuꞌu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi ne gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱kwa har ximha̱i. Njapꞌu̱ ma da thogi nu xta zo̱nga ar pa xi hñuxa Jö.
11 Jö xki beñꞌö nda hñuxkagihu̱ nga höñhu̱ yá ñho, ngetho di nꞌatꞌwihu̱ ar tsi Hmu. Ha Jö o̱tꞌa gatho nöꞌö xi benga hár mu̱i.
12 Jö bi hwankagihe mꞌe̱tꞌo nga jamfihe ar tsi Hmu Hesukristo ne njapꞌu̱ nga ndömfe ár thuhu.
13 Ne nuꞌahu̱ xka ꞌyo̱xu̱ ar mhö majöni, nunar mhönu̱ no̱nga ri mpo̱ho̱hu̱. Ne nga jamfihu̱ ga nꞌatꞌwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, bi thusꞌahu̱ ár Hñö Jö ha ri mu̱ihu̱ ngu nꞌar nthixtꞌi yá me̱tiꞌihu̱ Jö, ngu xki ñötkagihu̱.
14 Ár Hñö Jö gehnu̱ ngu nꞌar ñho xi mꞌe̱tꞌogihu̱ yá bötsigihu̱ Jö, ho̱nse̱ ga to̱ꞌmhu̱ da zo̱ ar pa da zixkagihu̱ nꞌagitho ma ga ꞌbu̱hwihu̱. Gatho xi ꞌyo̱tꞌa Jö, ne njapꞌu̱ nda tꞌeꞌspabi ár nsu.
Ar Pablo a̱di da tꞌumba ar hoga mfödi ne da sokwa yá da̱ ya gamfi
15 Jange nuga núꞌmu̱ nda o̱de xka jamfihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne xi zo ma gu xa gi möhu̱ nuꞌu̱ maꞌra ya gamfi,
16 hindi tsa̱ya̱ di umba njamödi Jö, ne di a̱pi da ma̱xꞌahu̱,
17 da ꞌraꞌahu̱ ar hoga mfödi, ne da xokꞌa ri da̱hu̱ gi pöthwu̱ ár mꞌu̱i ár Dada ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo ꞌbu̱ hár nsunda.
18 Di a̱pa Jö nꞌehe da yotꞌa ri mfenihu̱ gi pöhu̱ xiñho te gatho di to̱ꞌmhu̱ ngetho xi zonkagihu̱, ne gi pöhu̱ tengu ár nza̱tho ne ár döta ya ñho da ꞌraju̱ xka mꞌu̱hwihu̱, nuya xta ñꞌemu̱ihu̱.
19 Ne di a̱pabi gi pöhu̱ tengu ár döta ár tsꞌe̱di mpe̱ ha ri mfenihu̱. Getnu̱ ar döta tsꞌe̱di xi utkagihu̱,
20 núꞌmu̱ bi japi bi nte manꞌagi ar tsi Hmu Hesukristo, ne bi gu̱xa habu̱ xki tꞌa̱hwi nuꞌu̱ xi du, ne bi ꞌñexa hár ñꞌe̱i núnu̱ mhetsꞌi habu̱ bi ꞌbu̱hwiꞌö.
21 Ne bi umba nꞌar döta nsu töta gatho ya ndö, nuꞌu̱ hö yá tsꞌu̱tꞌwi, nuꞌu̱ ja yá tsꞌe̱di, nuꞌu̱ ja yá nsu, ne gatho nuꞌu̱ nho̱mba yá thuhu har ximha̱i, töte ár nsu nuya payu̱ ne hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
22 Ne bi hñuxa da ndö gatho nöꞌö te jawa ne ꞌbu̱i, ne bi ꞌñexꞌö ngu ár ñöxhmu ar nijö.
23 Ha nu ar nijö jwatwabi da nxo̱ge ár ndoꞌyo, ha nunar tsi Hmu jwatwabi da nxo̱ge gatho nöꞌö te ja ne te ꞌbu̱i.