Ar hoga mhö bi ꞌyotꞌa
AR MARKO
1
Ar Xuwa Xixthe mi mönga ar hoga mhö
(Mt. 3:1‑12; Lk. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)
Ár ndu̱i ár hoga mhö ar Hesukristo ár Tꞌu̱ Jö.
Ngu bi ꞌyotꞌa ar mꞌe̱hni Isaia:
Hyandi di pe̱hna ma mꞌe̱hni da mꞌe̱tꞌo habu̱ gi pa,
da mꞌe̱tꞌo da hyokꞌa ar ꞌñu.
Ár mhafi nꞌa togo enga har otꞌatꞌo̱ho̱:
Hyojwu̱ ár ꞌñu ar tsi Hmu; jömfu̱ habu̱ da thogi.
Ar Xuwa mi xixthe ya jöꞌi har otꞌatꞌo̱ho̱, ne mi xipabi ar hoga mhö, ne nuyu̱ nda ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi ne nda mpumbabi yá tsꞌoki.
Ne mi po̱nga ya jöꞌi mi e nda zu̱ ar Xuwa, gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ har hnini Herusalen ne nuꞌu̱ maꞌra ya hnini har ha̱i Nhudea, mi da̱majöni yá tsꞌoki, ne mi xixtheꞌö har döthe Hordan.
Ar Xuwa mi hö nꞌar he xki nju̱mpa ár xi nꞌar me̱ti ár thuhu kameyo ne xki mꞌe, ne mi ngu̱tꞌa nꞌar ximhni, ha mi tsi ya ma̱ngakꞌoto ne ar tꞌafi mi tꞌinga har tꞌo̱ho̱.
Ne mi mönga ar hoga mhö mi enö:
—ꞌBe̱fa nꞌa xa tökagi ár tsꞌe̱di, hindi ꞌñepkagi ga xotꞌwatsꞌu̱ ár thiza.
Nuga xta xixtheꞌihu̱ har dehe, ha nöꞌö ma da xixtheꞌihu̱ hár Hñö Jö.
Ár nxixthe ar Hesu
(Mt. 3:13‑17; Lk. 3:21‑22)
Nuya paꞌu̱ ba e ar Hesu ba po̱nga har hnini Nasare har ha̱i Ngalilea, ne bi xixthe ar Xuwa har döthe Hordan.
10 Nepꞌu̱ mi bo̱nga har dehe, bi hyandi bi xo mhetsꞌi, ne ár Hñö Jö ngu nꞌar domtxu ba köi bi zu̱di.
11 Ne bi nheki nꞌar mhö ndi ꞌñe mhetsꞌi mi enö:
—Go ma hmöka Tꞌu̱ꞌi, gi jakagi ga njohya.
Ar tsꞌondöhi mi tsa̱ta ar Hesu
(Mt. 4:1‑11; Lk. 4:1‑13)
12 Mꞌe̱fa ár Hñö Jö bi zixa ar Hesu har otꞌatꞌo̱ho̱.
13 Ne ba ꞌbu̱hnu̱ yonꞌa̱te mpa, har tsꞌondöhi mi tsa̱tnu̱. Ba ꞌbu̱ madeda ya zuꞌwe, ha nuyá e̱nxe̱ Jö mi pe̱pabi.
Ar Hesu bi du̱ꞌma ár ꞌbe̱fi
(Mt. 4:12‑17; Lk. 4:14‑15)
14 Núꞌmu̱ mi njotꞌa ar Xuwa har fa̱di, ar Hesu bi menga Ngalilea mi mömba ár hoga tsꞌu̱tꞌwi Jö.
15 Mi enö njawa:
—Xi zo̱ ar pa xki mhö, ne ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ꞌba̱pꞌu̱tho. ꞌYo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi, ne ñꞌemu̱ihu̱ ar hoga mhö.
Ar Hesu bi zohna goho ya ngu̱xhwö
(Mt. 4:18‑22; Lk. 5:1‑11)
16 Mi ka̱ta hár ñöni ar ñho̱nthe Ngalilea, ne bi hyanda ar Simu ne ar Andre ár jödöpꞌu̱, mi kötꞌa yá ntꞌa̱tsꞌi har dehe, ngetho ma ya ngu̱xhwö.
17 Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Ba e gi te̱ngagihu̱, ne ga exꞌahu̱ gi ju̱xu̱ ya jöꞌi.
18 Dama bi zopꞌu̱ yá ntꞌa̱tsꞌiꞌu̱ bi de̱ni.
19 Bi ñꞌo manꞌa tsi tu̱i ar Hesu, ne bi hyanda ar Hakobo ne ar Xuwa ár jödöpꞌu̱ꞌö, yá tꞌu̱ ar Sebedeo. Nuyu̱ mi to̱hnu̱ har motsa mi po̱tꞌa yá ntꞌa̱tsꞌi.
20 Dama bi zohni, ne nuyu̱ bi zopꞌu̱ ar Sebedeo yá dadaꞌu̱, mi to̱hwi yá ꞌbe̱go har motsa, ne bi de̱ni.
Nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi
(Lk. 4:31‑37)
21 Bi zo̱ñꞌu̱ har hnini Nkapernaum, ne ar pa ntsa̱ya̱ bi yu̱tꞌa ar Hesu ha yá nijö ya xodyo mi uti.
22 Nuꞌu̱ togo mi o̱tsꞌe mi ꞌyo̱da ár ntꞌuti, ngetho mi ñö ngu nꞌa pe̱ꞌsa ár tsꞌe̱di, hinge ngu nuya bötꞌofo.
23 Ha mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ ha yá nijöꞌu̱ mi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi, nꞌa mbi hye̱xta nꞌar mhafi,
24 bi ꞌñenö:
—Tema gi pe̱kwa, Hesu me Nasare. Hage xka e gi hwatkagihe. Di pödi togoꞌi, ár hoga Tꞌu̱ Jö.
25 Nunar Hesu bi zu̱i ne bi ꞌñembabi:
—Kotꞌa ri ne, ne po̱ni hye̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.
26 Ha nunar tsꞌondöhi bi hwöꞌsa nunar ñꞌo̱ho̱, ne bi hye̱xa nꞌar mhafi bi bo̱ni bi zopꞌu̱.
27 Gatho xa mi ꞌyo̱tho, ne mi ñöxhnatho mi eñꞌu̱:
—Ter me̱hnu̱pya. Tema ꞌraꞌyo ntꞌutinu̱ ꞌmu̱. Pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di ꞌbe̱pa ya tsꞌondöhi, ne nuyu̱ o̱te.
28 Ne ngutꞌa bi nu̱nga ár ꞌbede xo̱ge hár nthetꞌi ar ha̱i Ngalilea.
Ar Hesu bi o̱thebi ár to ar Simu Pedro
(Mt. 8:14‑15; Lk. 4:38‑39)
29 Mi bo̱nga hár nijöꞌu̱, bi ma hár ngu ar Simu ne ar Andre, bi me̱wi ar Hakobo ne ar Xuwa.
30 Ha nunár to ar Simu mi ꞌbe̱nu̱ mi the̱ ar mpatꞌi, ne ngutꞌa bi nsipabi ar Hesu.
31 Nuꞌmú̱ bi watꞌi bi mipa ár ꞌye̱ bi gu̱tsꞌi, ne dama bi hñöka ár mpatꞌi, ne bi nangi mi umbabi te nda ziꞌu̱.
Ar Hesu bi o̱the nze̱ ya da̱thi mi yu̱ ar hyadi
(Mt. 8:16‑17; Lk. 4:40‑41)
32 Mi taknde, ja xki yu̱ ar hyadi, ba tsꞌimpa gatho ya da̱thi ne nuꞌu̱ mi nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi.
33 Gatho ya mengunu̱ xa mi ñꞌentꞌi bi watꞌa har goxthi.
34 Ne bi o̱the nze̱ye̱ tsa̱ntꞌö ar hñeni mi pe̱tsꞌi, ne bi ꞌye̱nga nze̱ye̱ ya tsꞌondöhi, ne himi he̱gi nda ñö, ngetho mi pöꞌu̱ togoꞌö.
Ar Hesu bi ñꞌo xo̱ge har ha̱i Ngalilea mi mönga ar hoga mhö
(Lk. 4:42‑44)
35 Ár hyaxꞌö ar Hesu bi nanga nꞌitho núꞌmu̱ mi nxuitho, bi ma ba a̱pa Jö ha nꞌar ha̱i hinto mi ꞌbu̱i.
36 Ar Simu ne nu maꞌra mi ñꞌowi, bi ma ba honi.
37 Ne mi dini bi ꞌñembabi:
—Gatho ya jöꞌi hoñꞌaꞌi.
38 Nöꞌö bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Möhö ma ga tso̱ñhu̱ maꞌra ya hnini ha ya nthetꞌi, ga xipabiꞌu̱ ar hoga mhö nꞌehe, ngetho geꞌö xta ehe.
39 Ne bi ñꞌo xo̱ge Ngalilea, mi ku̱tꞌa ha yá nijö, mi mönga ar hoga mhö ne mi e̱nga ya tsꞌondöhi.
Ar Hesu bi o̱the nꞌa mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo
(Mt. 8:1‑4; Lk 5:12‑16)
40 Ba e nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo, bi nda̱ndihmö ne mi a̱pa ar möte mi embi:
—Nuꞌmu̱ gi ne, da tsa̱ gi o̱thegi.
41 Ne ar Hesu bi ko ár nhwëki, bi maka ár ꞌye̱ bi hñuꞌspabi, ne bi ꞌñembi:
—Hö, di ne ga o̱theꞌi. Dá dixꞌaꞌi.
42 Nu mi mönga njapꞌu̱, nu ar tsitꞌandoꞌyo dama bi hye̱gi, ne bi ditsꞌi.
43 Nuꞌmú̱ xa mi pe̱mbabi, ne bi me̱hni nda ma.
44 Ne bi ꞌñembabi:
—Ha gi o̱de, hinto ma gi xipabi. Ho̱nse̱ di ma ba ñꞌudi da hyantꞌa ar möjö. Ne gi hñöxa ar mꞌo̱ñho̱, gi jutꞌa ri ntꞌaxki ngu bi mönga ar Moise, njapꞌu̱ da böꞌu̱ xi dixꞌi.
45 Ha nu mi maꞌö, xa to gatho mi xipabi, ne bi ꞌyonga ar ꞌbede nöꞌö tema xki thogi. Jange ar Hesu himi tsa̱ nda yu̱tꞌa har hnini xiñho. Mi kota ha ya ha̱i hinto mi ꞌbu̱i, ne ka mi panu̱ ya jöꞌi ma nda zu̱di. Nuya jöꞌiyu̱ hagatho ya ha̱i mi ehe.