YA NTHANDI
Nöꞌö bi hyanda ar Xuwa ne bi ꞌyotꞌi
1
Ar tsi Hmu Hesukristo bi ꞌñu nöꞌö himi födi
Gehnu̱ ar mhö bi ꞌñu ar tsi Hmu Hesukristo, xki umba Jö ár Dada nda xipabi yá ꞌbe̱go gatho nöꞌö ma nda tho ngutꞌa, ne ba pe̱hna nꞌár e̱nxe̱ bi xipabi ar Xuwa.
Gehnu̱ da̱majöni yá mhö Jö ngu bi mönga ar tsi Hmu Hesukristo, ne gatho te bi hyantꞌö.
Nza̱tho nuꞌu̱ togo da nehe ne da ꞌyo̱xa nunar mhö no̱nga tema da tho mꞌe̱fa, ne da ꞌyo̱tꞌa nuya te möngwa, ngetho ꞌba̱pꞌu̱tho ar pa ma da thogi.
Ar nze̱ngwa mꞌe̱mpa nuya yoto ya nijö
Nuga dar Xuwa, di pe̱ñꞌahu̱ nunar he̱ꞌminu̱, nuꞌahu̱ gar gamfihu̱ gi mhunsu̱ ha ya yoto nijö ꞌbu̱hnu̱ har ha̱i Asia. Jö mi ꞌbu̱i, ꞌbu̱ nuya payu̱, ne hiñhamꞌu̱ da göxa ár mꞌu̱i, da hwëkꞌahu̱ yá ñho ne da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i. Nunar njöpinu̱ go ꞌraꞌahu̱ Jö, ne nuya yoto ya hñö ꞌbu̱hnu̱ ñhandwi ár thuxandö,
ne ar tsi Hmu Hesukristo togo mönga majöni ngu xi nsipabi. Gehnu̱ bi mꞌe̱tꞌo bi mengi bi nte bi dö gatho nuꞌu̱ xi du. Ne gehnu̱ töpa ár tsꞌe̱di gatho ya ndö ꞌbu̱ har ximha̱i. Gehnu̱ nꞌehe togo bi mökagihu̱, ne bi nöꞌma ár ji mi unga ár te, bi gu̱gagihu̱ har tsꞌoki ndi ꞌbu̱hu̱.
Ne bi hñuxkagihu̱ ngu ya ndö ne ya möjö, ne njapꞌu̱ ga pe̱fu̱ Jö ár Dada. Xa nsundaꞌö, ne pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Dá njapꞌu̱.
ꞌYo̱hu̱, ar tsi Hmu ma da e ha ya gui, ne gatho ya meximha̱i ma da hyandi. Nuꞌu̱ togo bi su̱tsꞌi ma da hyantꞌu̱ nꞌehe. Gatho ya jöꞌi ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i ma da zontꞌi. Hö, dá njapꞌu̱.
Nuga go da du̱ꞌmi ne di jöꞌsa xo̱ge, ngu ar ndu̱i ne ar ngötsꞌi, enga njapꞌu̱ ar tsi Hmu mi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo, ꞌbu̱pya, ne hiñhamꞌu̱ da göxa ár mꞌu̱i, gehnu̱ hinter ñhembibi da ꞌyo̱tꞌe.
Ngu nꞌar tꞌi bi nheki Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi
Nuga dar Xuwa ri kuhu̱, di thohu̱ mahye̱gi ya ntꞌu̱tsa, di ꞌbu̱hwihu̱ mahye̱gi hár tsꞌu̱tꞌwi ar tsi Hmu Hesukristo, ne di tse̱thu̱ nöꞌö bi epkagihu̱. Dá tso̱kawa har xe̱ni ha̱i o har dehe ár thuhu Mpatmo, ngetho di mömba ár mhö Jö, ne di da̱majöni togo ar tsi Hmu Hesukristo.
10 Ha nꞌár pa ar tsi Hmu, da nthe̱xꞌbe ár Hñö Jö, ne da o̱ mo̱te ma xu̱tha nꞌa togo mi ñö ntsꞌe̱di, ngu ár ñheti nꞌar kꞌaxtꞌathu̱xi.
11 Ne mi enö:
—Nuga go da du̱ꞌmi ne di jöꞌsa xo̱ge, ngu ar ndu̱i ne ar ngötsꞌi. ꞌYotꞌa ha nꞌar he̱ꞌmi gatho nöꞌö gi hyandi, ne pe̱mpa nuya yoto ya nijö ꞌbu̱ har ha̱i Asia. Gehyu̱ yá thuhu: Ñꞌefeso, Ñꞌesmirna, Mpergamo, Ntiatira, Nsardi, Mfiladelfia, ne Nlaodisea.
12 Da ñegi nga handa togo mi zokagi, ne nu nda ꞌba̱tꞌi da handa nꞌar kꞌaxtꞌabo̱jö mfoxꞌyo.
13 Ne madeda nuya yoto ya mfoxꞌyoyu̱, mi nheki nꞌár ꞌba̱i nꞌar ñꞌo̱ho̱ ndi hñöxa Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi. Nunár he mi tso̱nga har ha̱i ár ma, ne xki de̱ka hár tiñö nꞌar kꞌaxtꞌabo̱jö ngu̱tꞌi.
14 Ár ñö ne yá xtö xa mar ntꞌaxi, ngu ar xiꞌyo ne ar tꞌaxtse̱. Nuyá da̱ mi ñhe̱hwi ya faspi.
15 Nuyá wa mi ñhe̱hwi ár ntꞌaxi nꞌar xiujö núꞌmu̱ o har hwifi xa zo̱. Nu ár mhö mi ñhe̱hwi ár ñheti nꞌar döta nzo̱the.
16 Mi hö hár ñꞌe̱i yoto ya tso̱. Hár ne mi po̱nga nꞌar ndo̱jwai xa mi he̱nte gatho yoho yá ñöni. Nunár hminu̱ xa mi yotꞌi ngu ar hyadi xa pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di madempa.
17 Nda handi, da hwanga ha yá wa, to da ꞌñenö xta tu. Nöꞌö bi hñuxka ár ñꞌe̱i, ne bi ꞌñengagi:
—Yo gi ntsu. Nuga go di du̱ꞌmi ne di jöꞌsa xo̱ge.
18 Di te mödi da tu, ha nupya di ꞌbu̱i, hiñhamꞌu̱ da göxa ma te. Dá njapꞌu̱. Di hömpa yá nsoki ar ndöte ne ar ꞌbe̱xui.
19 Hñuxa har he̱ꞌmi gatho nöꞌö xka hyandi, nuya thopya ne nuya ma da tho mꞌe̱fa.
20 Ma ga xiꞌa tema di bo̱nga nuya yoto ya tso̱ xka hyanda ha ma ñꞌe̱i, ne nuya yoto ya kꞌaxtꞌabo̱jö mfoxꞌyo: nuya yoto ya tso̱, gehyu̱ nuya yoto ya e̱nxe̱ ꞌbu̱ ha nuya yoto ya nijö. Ha nuya yoto ya mfoxꞌyo xka hyandi, gehyu̱ nuya yoto ya nijö.