AR ROMANU
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Nroma
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ár ꞌbe̱gogi ar tsi Hmu Hesukristo. Xi tsꞌonkagi ngu ár mpo̱te, ne xi tꞌexkagi ga mömba ár hoga mhö Jö.
Nuna xki ñötkagihu̱ mamꞌe̱tꞌo ha yá jöpa Tꞌofo bi ꞌyotꞌa yá mꞌe̱hniꞌö.
Ja no̱mpꞌu̱ ár Tꞌu̱, nuna ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo. Bi mꞌu̱ ngu nꞌar jöꞌi ndi ꞌñe ha yá ma̱ngaꞌbe̱to ar Dabi.
Ne ár Hñö Jö xintꞌaxi bi ñꞌu gehnu̱ ár Tꞌu̱ Jö pe̱ꞌsa ár tsꞌe̱di, núꞌmu̱ mi menga ár te manꞌagi xki wadi xki du.
Gese̱ xi hwëgagihu̱ ga po̱thu̱ ga zohu̱ ya jöꞌi ꞌbu̱ ha ya ha̱i gatho ár nxidi ar ximha̱i, ne da ñꞌemu̱i da de̱ni, njapꞌu̱ da tꞌeꞌspa ár nsu ár thuhu.
Jange gi nthöskwihu̱yu̱ nꞌehe, xi tsꞌoñꞌahu̱ ngu yá me̱tiꞌihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Di pe̱ñꞌahu̱ nunar he̱ꞌminu̱ gatho nuꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ Nroma, xa möꞌahu̱ Jö ne xi zoꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ xintꞌaxi. Jö ma Dadahu̱ ne ar tsi Hmu Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i, ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Ar Pablo ne da ntso̱nte Nroma
Di ne ga xiꞌahu̱ mꞌe̱tꞌo, di umba njamödi Jö hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, xka ñꞌemu̱ihu̱ xiñho, ne hagatho nho̱ni gar gamfihu̱.
Ar tsi Dada togo xa di umba ma mu̱i di pe̱pabi, di mömba ár hoga mhö no̱nga ár Tꞌu̱, gehnu̱ pödi hindi tsa̱ya̱ di matꞌahu̱ Jö.
10 Di a̱pa Jö da neꞌö da ꞌrakar se̱ki ga tso̱ñꞌahu̱, ngetho pe̱ꞌsa ya pa di to̱ꞌmi ga mapꞌu̱.
11 Ngetho di ne ga hantꞌahu̱ ne ga fa̱xꞌahu̱ gi hñöñhu̱ nꞌar ñho di ꞌñe mhetsꞌi, ne njapꞌu̱ da ze̱ta ri ñꞌemu̱ihu̱.
12 Njanu̱ mahye̱gi da te ma ñꞌemu̱ihu̱, ngetho nꞌadar jamfi di pe̱ꞌsu̱.
13 Tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱, hinge nꞌagitho xta ne xta mapꞌu̱, ne hinxi kꞌatꞌi te xi kꞌaski. Di ne ga fa̱xꞌahu̱ da te ri ñꞌemu̱ihu̱, ngu xta fa̱xa maꞌra hingya xodyo nꞌehe.
14 Di beni gatho di tupabi ma ga zofo, ya bötꞌofo ne hingya bötꞌofo, nuꞌu̱ xa te gatho pödi, ne nuꞌu̱ hinte pödi.
15 Jange xa di nemhö ma ga kꞌösꞌahu̱ gar me Nromahu̱, ne ga xiꞌahu̱ ar hoga mhö nꞌehe.
Ár tsꞌe̱di ar hoga mhö
16 Hindi ntsa̱ga ga mönga ar hoga mhö, ngetho ka nhekinu̱ ár tsꞌe̱di Jö da po̱ gatho nuꞌu̱ da ñꞌemu̱i, mꞌe̱tꞌo ya xodyo, mꞌe̱fa nuꞌu̱ hingya xodyo nꞌehe.
17 Ngetho har hoga mhö, ka nhekipꞌu̱ hanja ga ꞌbu̱hwihu̱ xiñho Jö ngetho di ñꞌemu̱ibihu̱. Ne ga ꞌbu̱hu̱ di ñꞌemu̱ihu̱, ngu enga har Tꞌofo: Nöꞌö togo ñꞌemu̱i, ꞌbu̱i xiñho hár nthandi Jö, ne pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
Ya tsꞌoki xi duxa ya meximha̱i
18 Jö ñꞌu ár kwe̱ di ꞌñe mhetsꞌi, da umba ár mfe̱i ya tsꞌojöꞌi. Nuyá tsꞌoꞌmu̱iyu̱ kꞌaꞌsa nöꞌö majöni.
19 Nuyu̱ xi bö nöꞌö tsa̱ da fötwa Jö, ngetho Jö xi utwabiyu̱.
20 Ngetho nöꞌö hingi tsa̱ ga handwabihu̱, ngu ár tsꞌe̱di hingi thege ne ár nsunda, bi nheki núꞌmu̱ bi hyokar ximha̱i, ha gathoyu̱ födi togoꞌö. Jange hiñꞌotho te da dödi.
21 Bi böꞌu̱ Jö, ha himbi nsundabi ngu ndi ꞌñepi, himbi umpꞌu̱ njamödi. Te gatho bi bentꞌu̱ ne bi me̱ꞌsku, jange bi tsꞌoka yá mfeni.
22 Mi o̱tꞌu̱ xa mi pödi, bi ꞌbe̱ yá mfeniꞌu̱.
23 Bi hye̱gi bi nsunda Jö hiñhamꞌu̱ da göxa ár te. Ne bi ndu̱i bi nsundabi ár ꞌba̱i ya jöꞌi the yá te, ya tsꞌintsꞌu̱, ya me̱ti ne ya zuꞌwe ju̱tꞌa yá mu̱i.
24 Jange Jö bi hye̱gi bi ꞌyo̱tꞌa gatho nuya tsꞌoki mi neꞌu̱. Njapꞌu̱ bi ꞌbe̱twa ár tsa̱ yá ndoꞌyose̱ꞌu̱.
25 Ngetho bi hye̱ꞌu̱ nöꞌö majöni xi zogagihu̱ Jö, ne bi de̱nga nöꞌö hinga majöni. Bi ndönga mꞌe̱tꞌo ya nthojtho, hinge nöꞌö togo bi hyoki, togo di ꞌñepi hinda the ar nsunda tꞌumbabi. Dá njapꞌu̱.
26 Jange Jö bi hye̱gi bi ꞌyo̱tꞌa gatho nuya tsꞌomfeni ndi ꞌñepabi. Njapꞌu̱ bi ꞌbe̱se̱ yá tsa̱. Nuya ꞌbe̱hñö bi hye̱ nöꞌö ngu xki tꞌumbabi nda ꞌyo̱tꞌe, ne bi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö hinxi tꞌumbabi nda ꞌyo̱tꞌe.
27 Njapꞌu̱tho ya ñꞌo̱ho̱ nꞌehe, bi hye̱pꞌu̱ yá ꞌbe̱hñö, bi nhese̱ yá mindo̱wi, ne bi ꞌyo̱tꞌu̱ nöꞌö ar mꞌe̱tsa̱. Jange bi hñöñꞌu̱ ár njutꞌi yá tsꞌoki ha yá ndoꞌyose̱.
28 Ne himbi ne bi beñꞌu̱ Jö. Jange Jö bi hye̱gi nda tsꞌoka yá mfeni, ne nda ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö xi ntsꞌotho.
29 Xa bi ñꞌe̱ntꞌi nda ntsꞌojöꞌi, ya mꞌe̱ngwi jöꞌi, ya tsꞌomꞌu̱i, ya ne mꞌe̱tsꞌi, ya ñö tsꞌate. ꞌBe̱ntebi yá me̱ti maꞌra, ya hyote, ya tuhni, ya nemhñö, ya tsꞌokte;
30 ya ñömañꞌu̱, hingi ne da ꞌyo̱de, u̱tsa Jö, ya tsate, ya ñꞌetsꞌi, ya gese̱, nuꞌu̱ togo honi hanja da ntsꞌokte, hingi o̱ta yá dada;
31 ya me̱ꞌsku, hingi o̱tꞌa nöꞌö möñꞌu̱, hinte ja yá mhöte, hinto hwëki.
32 Nuya jöꞌiyu̱ pötwabi tengu ár njutꞌi Jö, pöꞌu̱ nuꞌu̱ togo o̱tꞌa njapꞌu̱ di ꞌñepi da du. Mödi pöhyu̱, hinge ho̱nse̱ o̱tꞌe, johya da hyanda togo o̱tꞌe.