1 Coríntios
1
Paulo Tyawaxa
Natyo, Paulo, Jesus Cristo niraene kakoare notyaona Enore xaokalita. Wihinaehare Sóstenes kakoa naxairatya exe babera Enore koamaniya tyaoniterenae wenakalati Corinto yerenae ana. Xiso Cristo koamaniya xisaona hoka Enore aohenerenai haomanexe ana. Exahe exe babera atyo tyotya Jesus Cristo kahinaera axiterenai anere, exahe hatetere awaiyitita Jesus hoka exe babera enomanere tehitiya. Xekohaseti Jesus Cristo atyo Exekohaseha, exahe wityotya Wiyekohase.
Maika Wexe Enore, exahe Wiyekohase Jesus Cristo xoaha nalitare waiyexe wenati, exahe mehexaikohaliti xoaha tyaona xikakoa naoka.
Waiyexe Nomaka Cristo Hiyeta
Nihalahareta Enore kakoa tyotyaki ferakene xihiyeta. Hiyaiya, Enore kahare waiyexe tyomita xomana Jesus Cristo hiyeta. Cristo koamaniya xisaona hoka xawenane waiye kaiserehare tyaona. Xawaiyore xiraeta, exahe xawaiyore xahekotita harenae. Cristo tahi xasema hoka xityakeko hoka xikinatere xisaonita ekoamaniya, hoka maisa xoare waiyexe maxekaneta xomana, exahe xatyahita Wiyekohase Jesus Cristo haikoahaneheta xahita.
Enore Ite Waiye Kaxaiko Wiso
(Romanos 8.31-39; 16.25; Filipenses 1.6; Judas 24-25)
Hatyo atyoite waiye kaxaiko xiso hoka xikinatere moka miyanitiye ferakene kijiya niyahare, Wiyekohase Jesus Cristo tyohetehenere xowaka maisa xoare hare iniyalahare kawaiyakita xihiye maheta. Enore atyo iraehena hoka aliterexe atyo iraeta, maisa maotyanexe hairaene. Hiyaiya, hatyo atyo kawisa xiso, Ityani Wiyekohase Jesus Cristo kakoa hahotyalita xisaona maheta.
Hahekore Xakini Corinto Yerenai Ahekotya
10 Nohinaeharenai, niraehena xikakoa Wiyekohase Jesus Cristo xaokalita: Maika hakakoa xiraehena, awa atyo haware hahotyali ahekotya hahotyali nonitata hoka maisa awaiyetyakakoita. Maikaira hahotyalita xahekotya hatita hiye, exahe hatita xisoma xaokowitere tahi. 11 Nohinaeharenai, Cloe hotyalihare konitarenai kaoka nomani hoka xakai xitahi nohiye hoka xikirawanekakoita aokaha.
12 Exakere nomita xihiye: hahekore xakini xahekoita. Hatya nita: “Natyo atyo Paulo xaotyakira xema notyaonita”. Hatya hoka: “Natyo atyo Apolo xaotyakira xema notyaonita”. Hatya hoka: “Natyo atyo Pedro xaotyakira xema notyaonita”. Exahe hatya hoka: “Natyo atyo Cristo xaotyakira xema notyaonita”, nita. 13 Xoana Cristo kaxehekasekoatyaka kahare taose? Xoana Paulo kaberekotyaka atyalihose xaimaholatyaka hiye xomana? Xoana xikabatixatyaka Paulo nexare kakoa?
14 Maisa xala hare xinekonitare nabatixaita hoka hatyo hiyeta Enore kakoa nihalahareta. Kala Crispo exahe Gaio hare taita nabatixatya. 15 Nikarite hoka maisa xalahare Paulo nexare kakoa xikabatixatyaka aokita. 16 (Nabatixatya tehitiya nika Estéfanas, exahe exanityo, ityaninai harenai hoka, motya akere maisa hatehitiya nobatixalihare aka.) 17 Cristo atyo maisa nabatixatya maheta xini axikatya natyo. Axikatya atyo natyo noxakai Waiyexe Iraiti halitinai hiye maheta. Maisa nawaiyolini kakoa xini noxakaihakatya aoka. Kasani maisa Cristo wainihenere atyalihose xaimaholatyaka hiye tahi kaxemaisatyaka aokare hoka maisa xoare tyomare.
Cristo Atyo Enore Niyatere, Enawaiyore
18 Hiyaiya, hamawenekoaretyakaho xaneterenae ana atyo Cristo atyalihose xaimaholatyaka hiye wainihenere tahi atyo hatyahalitita enomanaha. Hoka wiso koxaka wikaiyakehetehenerenae ana atyo Enore niyatere waokitene. 19 Hiyaiya, exakere atyo Iraiti Waiyexe nexa:
“Namiyatyaite waiyorexenai nawaiyore, nemaisatyaite waiyore ahekoiterenae xahekola”.
20 Hiyeta hoka aliyo waiyorexenae, waiyore ahekoitereharenae? Aliyo waiyore iraetereharenai ali waikohekoarenai? Enore ana atyo halitinae nawaiyore hatyahalitita! 21 Enore, hawaiyore hiyeta, maisa halitinae waiyorahitaha etahi akiti hawaiyoreha kakoa aokita. Xakore hoka waiye maniya atyo moheta aokowi tyakekohenerenai. Nikare tyoma iraiti “hatyahaliti” aokahitere wiyakaitere hiyeta.
22 Judeunae atyo xoalinihare nomaka aokahitaha, waiyaha hotohare hoka tyakekoha maheta. Hoka gregonae atyo waiyoliniti tawita. 23 Hoka wiso atyo Cristo kaberekotyakehenere atyalihose xaimaholatyaka hiye tahi wiyakaihakaita hoka hatyo tahi aehalikijita judeunae, hoka majudeuneharenai ana atyo hatyohare tahi hatyahaliti aokahitaha.
24 Hoka Enore aohenerenae haomanerenae ana atyo, xoana judeunae xamani, xoana majudeuneharenai xamani hoka, Cristo atyo Enore niyatere, Enore nawaiyore aokahitaha. 25 Hiyaiya, Enore hatyaharene aokahitere atyo haliti nawaiyore xahexe, exahe Enore maiyaterene kaxaokakiterehare atyo halitinai niyatere xahehare.
26 Xasemehena, nohinaeharenae, xotehenaira xawenane Enore haomana aohenere xiso nahitita. Exowakiya komita ene maisa xala hare waiyorexe aka, xekohaseti hare aka, kaoloxere aka xinekoni. 27 Ehaihalikisa maheta haliti waiyorexenai, Enore aoka haomana etakehare hatyahaliti aokiterehare halitinai. Ehaihalikisa maheta xekohasetinae, aoka haomana etakehare maiyaterehare aokiterehare halitinai. 28 Enore aoka tehitiya haomana halitinae nirawanakorenae, exahe kirakoane tyaonitere hoka maxoarewaikatehare aokahiterehare hoka haomana aokahene emaisatya maheta halitinai ana waiyetereharenai. 29 Hatyoharenai hiyetaiya maisaiya xala hare aokowiharetyoita Enore nahalakoa.
30 Xakore hoka Enore terota atyo moheta xiso Jesus Cristo koamaniya, exahe hoka Cristo hiyeta wawaiyorene isa womana. Exahe hoka Cristo hiyeta haliti waiyexe Enore aoka wiso, Enore hotyalihare wisaona, waiyexe maniya wikaiyakeheta. 31 Hiyaiya, exakere Iraiti Waiyexe nexa:
“Xala xamani aokowiharetyoa aokowita hoka, aokowiharetyoahena Xekohaseti tyomehenere kakoa”, nexa.
Kasani nikare wisaona aoka.