1 João
1
Iraiti Waiyexe
Waxairatita xomana Iraiti Waiyexe, waikohe, enokoa maomakaharene xowakita tyaohenere tahi. Wasema tyotya iraeterehare, waiye wiyaiyene xoaha. Wiyaiyene exahe hoka wekaokakisa wikahe ihiye. Hatyo wenati waikatehare kaotyaka hoka wiyaiyene hoka hatyo hiyeta wiraeta, wiyakaita hatyo wenati matyotenehare xihiye. Enore nali ene tyaonita hoka hotikisene womana. Wiyakai wiyaiyehenere, wasemehenere xihiye, wihinaeharenae kaiserehare xisaona maheta. Wiso, Enore, Jesus Cristo hinaeharenae wisaonitere akereta maheta. Waxairatya exe xomana wihalaharene kalore tyaona maheta.
Enore Atyo Xaokanatyakalati
Iraiti Cristo isa womana hoka wiyakaihenere xihiye atyo exe: Enore atyo xaokanatyakalati, maisa makaliroti aka ihiye. Hiyeta hoka “Enore xema taita wisaonita”, wexaiya hoka hatyo xowakita makaliroti koni wisaonita hoka wamaoseraita atyo wisomitere, wiraetere xoaha kakoa. Hoka aliterexeya xaokanatyakalati xema wisaonita hoka Enore tyaonitere xaokanatyakalati xema akereta wisaonita hoka wawaiyetyakakoaiya hoka Jesus timalaxaiya tiheheta wiso tyotya iniyalahare wománe nonitata.
“Maisa atyo iniyalahare wisomare”, wexaiya hoka wamaoseratyoawita atyo, maisa atyo Iraiti Waiyexe xema xini wisaonita. “Aliterexe iniyalahare notyomita”, wexaiya wiraexatya Enore hiye hoka iraetere akereya moka wiso. Enore atyo tota maniya taita tyaonita hoka iraetere akereya tyoma hoka tihehetaiya wiso iniyalahare wománe nonitata hoka maotyanehetaiya iniyalahare wománe. 10 “Maisa iniyalahare wisomare”, wexaiya hoka Enore atyo maoseratyare waokita. Maisa atyo iniraene xema xini wisaonita.