Filemom
1
Natyo Paulo, berexo ako notyanita Jesus Cristo hiyeta, hoka wihinaehare Timóteo kakoa naxairatya homana, Filemom. Hiso atyo wihinaehare, wikahinaetyase hateniti hiye. Exahe wihinaehare tyakekoterenae hohisakoiterenae hihanako anere, wihinaehalo Áfia anere, Arquipo wikahinaetyasehare hateniti hiye anere tehitiya hoka.
Kasani waiye ximehexaikohare xisaona Wexe Enore hiyeta, Xekohaseti Jesus Cristo hiyeta waokita.
Filemom Tyakekone Nawaiyexehare Xoaha
Nohinaehare Filemom, niraexahena hoka notyaxematya minita hiso, nihalahareta Nenorexi kakoa hihiyeta. Nasema hawaiyetitere tyotya Enore koamaniya tyaohenerenae, hityakekone Xekohaseti Jesus Cristo harenae hoka hatyo hiyeta nihalahareta.
Enore hiye niraexatita, kasani tyakekoti haxawalita mokitere wiso awaiyolinikisa wiso hoka tyotya xoalini hare waiyexe kaxekakitere womana Jesus Cristo wityakekotere hiyeta, masakare waiyekehalaka womana naokita.
Nohinaehare, hiyawaiyera aihalahalinikijita, aiyatelikijita xoaha natyo. Hiyaiya, tyotya Enore kaxaikoneharenae hoka haihalahalinikijita.
Paulo Waiye Onésimo Xomokaka Aoka
Notyaonitere hihinaehare Cristo koamaniya hiyeta nirae hihiye hoka naokitereharenae hisoma. Jesus Cristo niraene kakoare natyo Paulo. Nóhiyehena, iniraene hiyeta kalini berexo notyaonita. Xakore hoka nawaiyetitere hiso hiyeta nirae hihiye hoka naxita taita hiso, maisa nawakaita xini hiso, naokitere hisoma maheta.
10 Naxa hiso hoka waiye hamoka maheta Onésimo. Cristo ityakekone hiyeta atyo nityani. Berexo ako notyaonita hoka Cristo koamaniya namokene hoka nityani akereta tyaona. 11 Toahiya ene atyo maisa xoare tyomare homana hoka kalikini atyo ehekore tyaona nomani, exahe homana tehitiya hoka. 12 Naxikahetehenene homana hoka kalore ite notyaxematene. 13 Kasani alita nohaliye tyaona hoka berexo ako notyaonitere nase Iraiti Waiyexe hiye kahinaetya natyo hiwenekoare naowita. 14 Xakore hoka maisaiya naiyateretyoita hiyahita hakahinaetya natyo maheta. Maika hahekotya, haokaiya atyo hoka ali kahinaetya natyo.
15 Alitere atyo Onésimo waha terehokoane haware tyaona honita hoka hatyo najikinita kalikini atyo haikoahitita homana tyaona mene maheta hihaliya. 16 Haikoahetehena homana xakore hoka maisa atyo wakahareheta xini. Hiyaiya, wakahare xahehare atyo, wihinaehare atyo Cristo koamaniya tyaohenere hiyeta. Noxiyakawali atyo. Exahe tehitiya hoka hixiyakawala. Maisa atyo halititere xini, wihinaehare kaiserehare atyo Xekohaseti hiyeta.
17 Hihinaehare kaiserehare atyo haokita natyo hoka hamokitere natyo akereta hamoka Onésimo, kaokehetehena homana hoka. 18 Exahe kakotaneta hiso hoka maika nokotani hamokene. 19 Kalikini nokahe kakoita naxairatya exe: natyo, Paulo ite nabakatya hiso. Xakore hoka hiso tehitiya hikakotaneta natyo, iraiti waiyexe noxakai hihiye hoka waiyexe maniya hisaohenere hiyeta.
20 Nohinaehare, haihalahalinikisa natyo Xekohaseti hiyeta, hoka maika naokitere akereta hisoma nomani Cristo hiyeta. 21 Naxairaita homana. Naokitereharite hisoma, xoana xamani ite hoka naowitere xahexe hisoma. Hatyohare waiyekehalakita nomani.
22 Maika memere hatyako hamoka nahiti. Xoana xamani hoka xiraexala Enore ekoaxatya hoka halakisa natyo hoka haki notyoa nowaiyihitiya xiso nali.
Miyanitiye Xakaisatinae
23 Epafras haxawalita tyaonitere nokakoi berexo ako Jesus Cristo hiyeta haxakaisakeheta aoka xihiye. 24 Nohinaeharenae Marcos, Aristarco, Demas, Lucas harenae tehitiya haxakaisakehenahitaha aokaha xihiye.
25 Maika Xekohaseti Jesus Cristo waiye moka xiso. Eko xoaha.