^
Romanos
Iraiti Waiyexe Tyotya Halitinai Anere
Paulo Niraexala
Wityakekone Hiyeta Atyo Enore Haliti Waiyexe Aokita Wiso
Halitinai Nómane Iniyalahare Tahi
Wenati Iniyalahare
Enore Xaxalira Tahi
Judeunai, Xaotyakiyaho Xoaha
Maisa Xala Hare Waiyexe Aka
Waiyexe Maniya Nawenatyakeheta Tyakekotyati Hiyeta
Abraão Nawenane Tahi
Waiyexe Maniya Nawenatyakeheta
Enore Irae Abraão Hiye Hoka Tyakeko Iniraene
Wityakekone Hiyeta Atyo Enore Haliti Waiyexe Aokita Wiso
Cristo Atyo Waini Womana
Adão, Cristo Xoaha
Cristo Hiyeta Waitare Wenati Tyaona
Enore Wakaneharenae
Waiyexe Maniya Nawenatyakeheta
Wenakakoati Hiye Aimenekotya
Xaotyakiyaho, Iniyalahare Xoaha
Maisa Notyoma Naokowiterehare Notyomare
Isekohaliti Waiyexe Xema Nawenatyaka
Waiyexe Watyahitere
Enore Xawaiyera Wiso Jesus Cristo Hiyeta
Enore, Ekaxaikone Hotyalinai Xoaha
Enore Xairakoaneharera, Iniyalahare Exomokala
Israel Hotyalinai, Iraiti Waiyexe
Waiyexe Maniya Nawenatyaka Atyo Tyotya Halitinae Anere
Enore Xairakoaneharera Israel Yerenai
Waiyexe Maniya Nawenatyakeheta Majudeuneharenai Hiyeta
Enore Awaitita Tyotya Halitinae
Enore Xaexakeretyaka
Wenati Waitare
Waiyoliniti, Iyateliti Waiyexe Enore Isa Halitini Ana
Wenati Waiyexe
Kalorexenai Xaiminisaka Tahi
Xawaiyetyakakoati Tahi
Awa Atyo Iniyalahare Hihinaehare Hamoka Haokowi
Awa Atyo Iniyalahare Maniya Hihinaehare Hamoka
Haiyanai Waiye Xomokaka Tahi
Waiyexe Iraiti Majudeuneharenai Ana
Paulo Xawaiyekehalakala
Paulo Xane Waiyeheta Roma Yerenae Aokowi
Haxakaisakeheta Aoka Hahinaeharenae Hiye
Maika Xirihare Xaotyakisatiyenae Metalahare Kakoa
Xaotyakisati Miyane
Iraexatyati Xaexakeretyati Miyane