Chớiq Alang Mui Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Cô-rin-tô
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin tớq vel Cô-rin-tô, sám 55 cumo vít Yê-su carnian. Phau-lô ính choi nha-án dyôn rap chiuq máh callong dieiq arức nha-án tumúh co tian nha-án tin Yê-su. Ndóng ngki, vel Cô-rin-tô la vel pưt, ndon veng rit rong ticuoi Créc. Vel ndô tanghô lư co te arnáq táiq plới alứng te arnáq sang a-ưi nốh yang.
Phau-lô dyŏq nha-án te arnáq paryáh tớq top tin. Án cato te rit campái cayieq, te rit rong sang tám, alứng te máh nốh Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng choi top tin. Phau-lô tông, Yê-su la plô dyôn máh ticuoi tin. Alứng máh top tin la arớq cháq Yê-su, alứng cứp nốh tớq cháq bôn mmar arnáq táq.
Phê 13 tớq uráq ndô apáh dyôn he chom te nốh pưt clưi nhéq te cannŏ́h la callong amoih.
1
1-2 Cư Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin tớq vel Cô-rin-tô. Yang Arbang-pilŏ́ng rêh cư dyôn cơt dyưng ati Yê-su Crit. Alứng bôn Sô-then át munơi alứng cư. Án la ticuoi tin Yê-su muchứng he tưi.
He cơiq parnai carhanh nhéq máh ticuoi ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh dyôn tin án, la máh ticuoi ndon Yê-su Crit khoiq táq dyôn cơt práh. Tớq cứp cruong bôn a-ưi ticuoi tin Yê-su Crit. Inha alứng nha-án la mui top ndon bôiq nốh Yê-su Crit. Án cơt Ưlla nha-án alứng he. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Callong Bún Tớq Nhơ Te Yê-su Crit
Cư si-ơn níc Yang Arbang-pilŏ́ng nhơ te inha, co án khoiq choi mat inha nhơ Yê-su Crit. Co inha át mui mít alứng Yê-su Crit, iki inha chom arlớih arlêng te callong piaiq, alứng inha chom tông arlớih te callong piaiq ngki. Parnai ŏ te Yê-su Crit cơt khớm lư tớq mít cannính inha, alứng inha lớiq bôn ớq mui nốh ŏ amớh te Yang Arbang-pilŏ́ng ndóng inha át pớn Yê-su Crit Ưlla he tớq lieh nga cúc cuteq ndô. Yang Arbang-pilŏ́ng ính táq dyôn mít inha tin khớm níc tingôi ingái Yê-su Crit Ưlla he tớq lieh nga cúc cuteq ndô, dŏq ớq callong têq tíq inha bôn luaih. Yang Arbang-pilŏ́ng la tinớng tupứng, án khoiq rêh inha dyôn át mui mít alứng Acái án Yê-su Crit Ưlla he.
Top Tin Yê-su Caryáh Cơt A-ưi Top Két
10 Em ai ơi! Nhơ te chức Yê-su Crit Ưlla he, cư seq inha át artoi, êq caryáh cơt a-ưi top. Cóq inha sŏ́ng mui mít mui cannính, alứng bôn mui ngê sớng. 11 Em ai ơi! Bôn ticuoi te abŏ́h Clô-ê táq-ntêr dyôn cư chom te inha báq lư parchớu. 12 Cư tông iki, co bôn ticuoi te inha tông idô: “Cư veng ngê Phau-lô.” Án ndon tông: “Cư veng ngê A-blô.” Án ndon tông: “Cư veng ngê Phi-er.” Alứng án ndon tông: “Cư veng ngê Crit.” 13 Khán inha táq iki la arớq Crit cơt paryáh! Ma Phau-lô lớiq bôn cuchet tang inha tớq along calláng. Alứng lớiq bôn nnáu bôiq nốh Phau-lô ndóng táq tíc na dơq dyôn inha.
14 Cư si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng, cư lớiq bôn táq tíc na dơq dyôn a-ưi náq ticuoi te top inha. Ma cư táq tíc ngki dyôn nưm Crit-bu alứng Cai-ut. 15 Iki lớiq bôn ngai têq tông nha-án ráp tíc na dơq co ính cơt top cư. 16 Ơ cư clớiq! Cư khoiq táq tíc na dơq dyôn Sê-phana alứng abŏ́h án hơ. Ma cư lớiq ayư táq tíc ngki dyôn ticuoi cannŏ́h. 17 Crit lớiq bôn yua cư táq tíc na dơq dyôn ticuoi. Ma án yua cư cato parnai ŏ te án. Dyơ cư cato parnai ngki, ma cư lớiq bôn ial ngê tubáiq tớq pang ndô dŏq inha ayô cư la ticuoi tubáiq. Khán cư táq iki, Crit cuchet tớq along calláng lô mat sớng.
Chức Te Crit Alứng Callong Tubáiq Te Yang Arbang-pilŏ́ng
18 Khán he cato te Yê-su khoiq cuchet tớq along calláng ada máh ticuoi lớiq ính tin Yang Arbang-pilŏ́ng, nha-án parngíh parnai ngki la parnai achơ lư. Ma he ndon Yang Arbang-pilŏ́ng choi tamống, he chom arlớih Yang Arbang-pilŏ́ng bôn chức têq choi tamống ticuoi nhơ te parnai ngki. 19 Tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq taran idô:
“Cư ính pupít máh callong tubáiq ticuoi.
Alứng cư ính táq dyôn ticuoi ndon rian a-ưi
cơt ớq tarnáp.” 1:19 Ê-sai 29:14
20 Iki ticuoi tubáiq yôl tubáiq lớiq? Ticuoi rian a-ưi yôl chom a-ưi lớiq? Alứng ticuoi hôi táq-ntêr yôl hôi táq-ntêr lớiq? Lư tới iki, co Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq táq ada ngê tubáiq tớq pang ndô cơt ngê achơ loi.
21 Tubáiq lư Yang Arbang-pilŏ́ng! Án táq dyôn ticuoi lớiq têq chom te ngê án, co nha-án veng ngê tubáiq tớq pang ndô. Ma Yang Arbang-pilŏ́ng sáng bui cannính choi tamống ticuoi ndon tin án, la nhơ te parnai he cato ndon máh ticuoi tớq pang ndô tông parnai ngki la parnai achơ. 22 Ticuoi Isa-ra-el báq seq tíc sileh; alứng ticuoi Créc báq sisuo callong tubáiq. 23 Ma he, he cato nưm ngê te Crit, án ndon khoiq cuchet tớq along calláng. Parnai ngki ticuoi Isa-ra-el lớiq ính cammáng. Alứng ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el parngíh parnai ngki la parnai achơ. 24 Ma máh ticuoi ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq arô, díh ticuoi Isa-ra-el díh ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el, nha-án chom Crit bôn chức pưt alứng bôn callong tubáiq te Yang Arbang-pilŏ́ng. 25 Bôn ticuoi táq-ntêr, Yang Arbang-pilŏ́ng la achơ, ma callong achơ ngki tubáiq hơn te máh callong tubáiq ticuoi. Nha-án táq-ntêr, Yang Arbang-pilŏ́ng la ieuq, ma callong ieuq ngki bánh rêng hơn te callong bánh rêng ticuoi.
26 Em ai ơi! Cóq inha tituaiq te ticuoi tớq top inha. Veng ngê ticuoi, bôn biq náq sớng lư ticuoi tubáiq, lư ticuoi sút, alứng lư ngai dyám náp. 27 Ma Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh máh ticuoi achơ dŏq táq dyôn ticuoi tubáiq cơt achiet; alứng án rêh máh ticuoi ndon ớq rêng la dŏq táq dyôn ticuoi bánh rêng cơt achiet. 28 Yang Arbang-pilŏ́ng rêh máh ticuoi ngáq tớq pang ndô, ticuoi ndon ngai báq ayê, alứng ticuoi ndon ớq tarnáp. Án táq iki la co ính pupít máh callong ndon ticuoi parngíh pưt alứng bôn tarnáp lư tớq cúc cuteq ndô. 29 Án táq iki la dŏq lớiq bôn nnáu têq cuhống chứng mát án. 30 Ma án khoiq dyôn inha át mui mít alứng Yê-su Crit. Co nhơ Yê-su Crit, he bôn callong tubáiq te án, bôn át tinớng tupứng, bôn cơt práh ŏ, alứng bôn ráp callong choi tamống. 31 Iki dŏq cơt tarvớiq arớq tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông te inớh idô:
“Ticuoi mmo ính cuhống,
cóq án cuhống te arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng.” 1:31 Yê-ramie 9:24

1:19 1:19 Ê-sai 29:14

1:31 1:31 Yê-ramie 9:24