Yon
Taran Chớiq Alang Mui
Parnai Cato
Yon taran chớiq alang mui ndô sám 90 cumo vít Yê-su carnian. Án cơiq chớiq alang ndô dŏq alang máh acái amon án tớq top tin. Án la munáq te top rian te Yê-su. Alứng ndóng án taran chớiq alang ndô, án khoiq ieuq lư dyơ. Án tông te Yê-su, alứng án dŏq Yê-su la Parnai Tumống. Án ngin án khoiq hôm Yê-su, alứng bôn capơiq cháq Yê-su. Iki án têq tông piaiq alứng arlớih lư te máh arnáq Yê-su khoiq táq, alứng te máh callong Yê-su khoiq tông.
Uráq ndô tông te Yang Arbang-pilŏ́ng la ntúq ang, alứng catớih tông top tin cóq ticaq pôq tớq ntúq ang ngki. Án dyŏq máh top tin êq cammáng máh parnai ticuoi táq náh-nnan tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng, co nha-án ính caryáh top tin dyôn cơt a-ưi top. Máh ticuoi táq náh-nnan cato ngki tông, Yê-su tới Acái Yang Arbang-pilŏ́ng Cơt Ticuoi. Nha-án parngíh, khán Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq taláh he, ngki he lớiq túh cóq át artoi munơi, lớiq la amoih ticuoi cannŏ́h.
Uráq ndô catớih máh ticuoi tin alứng dyŏq êq ayáu ngê tớq pang ndô. “Co máh nốh tớq pang ndô ndon ticuoi báq ham, mát ticuoi báq me alứng ính bôn, díh ticuoi báq cuhống; máh nốh ndô lớiq bôn tớq te Yang Arbang-pilŏ́ng, ma tớq te pang ndô.” (Phê 2:16)
1
Parnai Tumống
He taran parnai ndô dŏq tông inha te Parnai Tumống.* 1:1 Parnai Tumống la Yê-su Crit. Án tumống munơi alứng Yang Arbang-pilŏ́ng te Yang Arbang-pilŏ́ng iyốh teng pilŏ́ng cuteq. He khoiq sáng sieng án, mát he khoiq hôm án, alứng ati he khoiq capơiq cháq án. Parnai Tumống ndô khoiq tớq nga he, alứng he khoiq hôm án. Iki he têq taran tông inha te arnáq ngki. Parnai Tumống ndô át níc-níc alứng Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám án, alứng án khoiq tớq nga he dyơ. He taran ính inha chom te máh arnáq he khoiq hôm alứng máh nốh he khoiq sáng te án, co he ính inha át mui mít alứng he, arớq he át mui mít alứng Yê-su Crit nha Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám án. Iki he taran parnai ndô ính inha sáng bui cannính munơi alứng he, dyơ mít cannính he bôn máng callong bui hơr sớng.
Yang Arbang-pilŏ́ng La Callong Ang
Ndô la parnai he khoiq sáng Yê-su cato, alứng he ính inha chom tưi: Yang Arbang-pilŏ́ng la callong ang. Callong ngiau lớiq têq át alứng án. Iki, khán he ngin he át mui mít alứng Yang Arbang-pilŏ́ng, ma he yôl táq arnáq saq, ngki la arớq he ticaq tớq ntúq ngiau alứng táq-ntêr a-uai sớng. Co parnai he tông lớiq bôn tarpiaiq alứng arnáq he táq. Ma khán he táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng, ngki la arớq he ticaq tớq ntúq ang, co Yang Arbang-pilŏ́ng la ntúq ang. Iki, he munáq artoi alứng munáq. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng táq práh mít cannính he te callong luaih he, co nhơ te aham Yê-su Acái án.
Khán he tông he lớiq bôn luaih amớh, la he pilốh cháq he bôm. Alứng tớq mít cannính he ớq lớng callong lư. Khán he ngin luaih ada Yang Arbang-pilŏ́ng te máh arnáq he khoiq táq, án lư táh luaih dyôn he arớq án khoiq ưq dyơ, co án la tinớng ŏ alứng táq piaiq níc. Alứng án táq dyôn mít cannính he cơt práh ŏ lớiq ính táq nnáng arnáq saq. 10 Khán he táq-ntêr he lớiq nai táq luaih, callong ngki la arớq he tông Yang Arbang-pilŏ́ng táq-ntêr a-uai, co án tông nhéq tưh ticuoi bôn luaih. Iki parnai án lớiq át tớq mít cannính he.

*1:1 1:1 Parnai Tumống la Yê-su Crit.