Phi-er
Taran Chớiq Alang Mui
Parnai Cato
Phi-er taran chớiq alang ndô sám 63 tớq 64 cumo vít Yê-su carnian. Án cơiq alang máh ticuoi Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh ndon át parsáng parsaiq cứp ntúq tớq cúc cuteq ndô. Phi-er la te top mui chít la bar náq ndon rian te Yê-su.
Phi-er taran uráq ndô dŏq khêr top tin ndon tumúh callong dieiq arức, dŏq nha-án capol khớm níc máh callong nha-án tin. Án táq-ntêr te Yê-su chiuq cuchet alứng tumống lieh, alứng urớh Yê-su lư tớq lieh chư bar. Máh ticuoi tin cóq tumúh a-ưi nốh dieiq arức, dŏq chim nha-án alứng dyôn nha-án bôn mít cannính rap tanhir. Cóq nha-án át vứng níc tớq callong tin, dyơ ingái tatun nha-án bôn ráp cống te Yê-su crit.
1
Parnai Alang
Cư la Phi-er, ticuoi táq arnáq dyưng ati Yê-su Crit. Cư taran parnai alang ndô cơiq alang máh top tin Yang Arbang-pilŏ́ng ndon át pláh chap cứp ntúq tớq cruong Pôn-tu, cruong Ca-lati, cruong Cap-badôc, cruong Asi, alứng cruong Bi-thuni. Inha la ticuoi Yang Arbang-pilŏ́ng, A-ám he khoiq rêh, co án chom nsuoi tớq mít cannính inha. Alứng án táq dyôn inha bôn mít cannính ính táq nưm arnáq án, co nhơ te Arvai án. Án dyôn inha chom peh Yê-su Crit, alứng bôn mít cannính práh ŏ co nhơ te aham Yê-su.
Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
He Ngcong Bôn Mun Te Yang Arbang-pilŏ́ng
Si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng la A-ám Yê-su Crit Ưlla he! Co Yang Arbang-pilŏ́ng sruiq táq lư he, iki án dyôn he cơt lieh ticuoi tamme; alứng he ngcong tumống munơi alứng án, co án dyôn Yê-su Crit tumống lieh te cuchet. Iki he pớn ngéh-arngéh ngcong mun ndon Yang Arbang-pilŏ́ng thuan dŏq dyôn he tớq pilŏ́ng. Mun ngki lớiq nai abuoiq nsốq, lớiq nai rúng cáiq, alứng lớiq nai ngngot. Mun ngki Yang Arbang-pilŏ́ng dŏq dyôn inha. Alứng co inha tin, iki chức án bán kiaq inha tingôi ingái án choi tamống inha. Ngê án ính choi tamống inha, án khoiq thuan te nsuoi ính apáh tớq ingái talloiq.
Iki inha sáng bui ơn lư, tam hoi-ndô inha cóq chiuq muhoi sớng dieiq arức tớq pang ndô. Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn nhéq nốh dieiq arức ngki tớq dŏq thứq inha lư tin ma lớiq. Dyeng la crơng têq cơt rúng, ma ngai nnáng thứq tớq uih ính chom lư dyeng, ma lớiq. Callong tin inha la ŏ clưi te dyeng, iki Yang Arbang-pilŏ́ng cóq thứq inha lư tin ma lớiq. Khán inha lư tin, iki Yang Arbang-pilŏ́ng ayô inha alứng dyôn ngai dyám náp inha tớq ingái Yê-su Crit tớq lieh nga cúc cuteq ndô. Tam inha lớiq nai hôm Yê-su Crit, ma nnáng inha amoih án. Inha lớiq bôn hôm án hoi-ndô, ma nnáng inha tin án, alứng inha sáng bui hơr nhéq tarngứh tarhơ inha, lớiq chom amớh ính tali nnáng te callong bui ngki. Co inha tin iki, arvai inha bôn tumống níc-níc.
10 Máh ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh khoiq tituaiq alứng rian níc ính chom ngê tumống níc ngki. Nha-án tông acớiq máh nốh Yang Arbang-pilŏ́ng ính choi mat inha. 11 Nha-án arvớt ính chom ticuoi mmo alứng pang amớh Arvai Crit cato tớq mít ticuoi, tớq Arvai ngki apáh dyôn ticuoi chom nsuoi te Crit cóq chiuq dieiq arức, alứng tatun ngki án bôn chức ang-ưr lư. 12 Dyơ Yang Arbang-pilŏ́ng tông dyôn nha-án chom nhéq máh parnai nha-án tông acớiq ngki, lớiq bôn tớq nga nha-án, ma tớq nga inha. Alứng máh parnai nha-án tông acớiq ngki, hoi-ndô khoiq tớq dyơ. Ticuoi ndon dông parnai ŏ ngki tớq nga inha, ticuoi ngki tông co nhơ te Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng ndon siar te pilŏ́ng yua ticuoi ngki pôq tông. Ma tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng ngcong ính hôm tưi te máh arnáq ngki.
Át Práh Ŏ
13 Co iki, cóq inha át me níc. Cóq inha bán a-ŏ cháq inha bôm. Cóq inha ngéh-arngéh ngcong níc nhéq nốh ndon Yang Arbang-pilŏ́ng ính choi mat inha tớq ingái Yê-su Crit tớq lieh nga cúc cuteq ndô. 14 Cóq inha peh A-ám inha tớq pilŏ́ng. Êq veng tapun nnáng arnáq lớiq ŏ inha báq lư táq ndóng inha iyốh chom Yang Arbang-pilŏ́ng. 15 Co Yang Arbang-pilŏ́ng ndon arô inha la práh ŏ, iki cứp arnáq inha táq, cóq inha táq práh ŏ tưi. 16 Cóq inha táq iki, co tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh khoiq tông idô:
“Cóq inha cơt práh ŏ,
co cư la Yang práh ŏ.” 1:16 Lê-vi 11:44-45; 19:2; 20:7
17 Inha dŏq Yang Arbang-pilŏ́ng la A-ám inha. Án la Yang ndon sưq cứp náq ticuoi muchứng nhéq, veng lieh máh arnáq ticuoi ngki khoiq táq. Khán iki, cóq inha dyám náp níc án tingôi sút pang tumống inha. 18 Co inha chom dyơ na amớh Yang Arbang-pilŏ́ng thái lieh inha te ngê ớq tarnáp ndon inha bôn te achúc achiac inha. Tư Yang Arbang-pilŏ́ng thái inha, án lớiq dyôn práq, dyeng, alứng crơng ndon têq cơt pít. 19 Ma án thái inha na crơng bôn tarnáp lư, la aham Crit. Crit la arớq cưu acái ndon ŏ, lớiq bôn bác chol amớh. 20 Yang Arbang-pilŏ́ng anát Crit cóq táq arnáq ndô te nsuoi án iyốh teng pilŏ́ng cuteq; ma tớq pang talloiq ndô án apáh Crit dŏq choi inha. 21 Nhơ te Crit, inha têq tin Yang Arbang-pilŏ́ng, án ndon dyôn Crit tumống lieh te cuchet, alứng dyôn Yê-su bôn chức ang-ưr lư. Iki inha tin Yang Arbang-pilŏ́ng alứng ngcong nốh ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng.
22 Hoi-ndô mít cannính inha práh ŏ la co nhơ inha peh parnai piaiq, iki inha chom amoih lư nhéq top tin. Dyơ cóq inha munáq amoih munáq nhéq te mít cannính. 23 Nhơ te parnai Yang Arbang-pilŏ́ng, la parnai tumống alứng lớiq nai tarpien, inha cơt lieh ticuoi tamme. Alứng inha bôn A-ám tớq pilŏ́ng ndon lớiq nai cuchet, ma ndái te a-ám inha tớq pang ndô. 24 Tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh khoiq tông idô:
“Nhéq náq ticuoi la arớq sác.
Alứng pang tumống ticuoi la arớq pier sác tớq rong.
Sác ráng alứng pier saráh,
25 ma parnai Yang Arbang-pilŏ́ng yôl níc tingôi sút cứp pang.” 1:25 Ê-sai 40:6-8
Alứng ngai khoiq tông inha dyơ parnai ŏ ngki.

1:16 1:16 Lê-vi 11:44-45; 19:2; 20:7

1:25 1:25 Ê-sai 40:6-8