Chớiq Alang Mui Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Tê-salô-nica
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin tớq vel Tê-salô-nica, cruong Ma-sadôn. Án taran sám 51 cumo vít Yê-su carnian. Phau-lô cơt arớq ticuoi trứh callong mma, dŏq dyôn bôn ticuoi mot tin Yang Arbang-pilŏ́ng. Ma máh ticuoi Isa-ra-el a-ính án alứng yớu án, alứng nha-án chuih angốh Phau-lô alứng yớu án te vel. Ma tatun ngki, Phau-lô yua Ti-muthê chô alang lieh top tin Yê-su tớq vel Tê-salô-nica. Ndóng ngki án át tớq vel Cô-rin-tô, ma án sáng hanh te top tin tớq vel Tê-salô-nica.
Tớq chớiq alang ndô Phau-lô taran catớih tông máh top tin. Án si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng co nhơ top tin vel Tê-salô-nica bôn callong tin alứng amoih yớu. Án ôi máh parnai nha-án plốh te arnáq Yê-su siar lieh chư bar. Khán bôn ticuoi tin ndon cuchet nsuoi ingái Yê-su siar lieh chư bar, ticuoi ngki bôn tumống níc-níc lớiq? Nnáng dưnh máh-mmo Yê-su tớq lieh? Alứng Phau-lô cato top tin cóq catóng táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng ndóng yôl át pớn Yê-su tớq lieh.
1
Cư Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin Yê-su tớq vel Tê-salô-nica. Si-la alứng Ti-muthê cơiq parnai carhanh inha tưi. Inha bôn mui mít alứng Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng Co Nhơ Te Ticuoi Tớq Vel Tê-salô-nica Tin Yê-su
Ndóng he cớu, he si-ơn níc Yang Arbang-pilŏ́ng co nhơ te nhéq máh inha, alứng he lớiq bôn clớiq cớu dyôn inha. He ayư níc inha chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, la te inha táq arnáq co inha tin án, te inha catóng táq co inha amoih yớu, alứng te inha chiuq tanhir co inha ngcong Yê-su Crit Ưlla he, tớq lieh nga cúc cuteq ndô. Em ai ơi! He chom Yang Arbang-pilŏ́ng amoih lư inha, alứng án khoiq rêh inha dyôn át mui mít alứng án. Tớq he dông parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng nga inha, parnai ngki cơt sit hơn te parnai ticuoi, co Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn inha chom parnai ngki la piaiq lư. Inha khoiq hôm dyơ máh arnáq he táq ndóng he át alứng inha, co he ính choi inha. Iki inha khoiq soi he la muchứng inha soi Ưlla he tưi. Tam inha tumúh a-ưi nốh dieiq arức, ma inha yôl bui ráp máh parnai he cato. Lư Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng táp dyôn inha bôn callong bui ngki. Inha táq iki, inha cơt arớq ngôl dyôn cứp náq ticuoi tin tớq cruong Ma-sadôn alứng cruong Achai. Co parnai ŏ te Ưlla rŏ́h mưt-mư nhơ te inha, tới nưm tớq cruong Ma-sadôn alứng cruong Achai sớng, ma khoiq rŏ́h pláh cứp ntúq. Iki he lớiq túh táq-ntêr nnáng te inha, co cứp náq nha-án khoiq chom dyơ, alứng nha-án tông dyôn he chom te inha. Nha-án tông inha khoiq pasôl ŏ he ndóng he tớq nga inha. Nha-án tông inha khoiq táh nhéq máh crơng sang yang saq, dyơ píh nga Yang Arbang-pilŏ́ng. Nha-án tông hoi-ndô inha táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng loi, án ndon piaiq lư alứng tumống níc-níc. 10 Alứng inha ngcong Acái Yang Arbang-pilŏ́ng siar te pilŏ́ng. Acái ngki la Yê-su, án ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn tumống lieh te cuchet; án choi he dyôn vít te Yang Arbang-pilŏ́ng táq tôt he chô-mát.