Chớiq Alang Mui Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn
Ti-muthê
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang mui ndô cơiq alang Ti-muthê. Án taran sám 63 tớq 65 cumo vít Yê-su carnian. Ti-muthê la conh bánh ndon báq táq arnáq alứng Phau-lô ndóng nha-án pôq cato parnai ŏ te Yê-su Crit. A-i Ti-muthê la ticuoi Isa-ra-el, ma a-ám án la ticuoi Créc.
Phau-lô yua Ti-muthê át lieh tớq vel Ê-phê-sô dŏq tarchoi top tin tớq vel ngki, ndóng Phau-lô pôq cato nga vel cannŏ́h. Phau-lô taran chớiq alang ndô dŏq catớih Ti-muthê te arnáq ayông top tin tớq vel Ê-phê-sô. Án cato te rêh ticuoi dyôn cơt plô tớq top tin. Án yua Ti-muthê choi cán cammai acái cumuiq, alứng tituaiq ticuoi ndon cato ngê lớiq piaiq. Án cato te arnáq cadyiq práq dyôn piaiq.
1
Cư Phau-lô la ticuoi dyưng ati Yê-su Crit, co Yang Arbang-pilŏ́ng alứng Yê-su Crit yua cư táq arnáq ngki. Yang Arbang-pilŏ́ng lư choi tamống he. Alứng Yê-su Crit la callong ngcong na he. Cư taran chớiq alang ndô cơiq alang Ti-muthê. Mái la arớq acái cư tưi, co mái tin Yê-su nhơ cư khoiq cato mái. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat mái alứng sruiq táq mái, díh dyôn mái át bánh suanh ien ŏ níc.
Bôn Ticuoi Cato Lớiq Piaiq Te Ngê Yang Arbang-pilŏ́ng
Cư yua mái át lieh tớq vel Ê-phê-sô, ndóng cư ính pôq nga cruong Ma-sadôn. Bôn ticuoi tớq vel ngki cato ngê lớiq piaiq. Cóq mái dyŏq nha-án êq cato nnáng arớq iki. Alứng dyŏq nha-án êq mmứng nnáng te parnai nsuar lớiq piaiq, alứng te chớiq ngai taran nhéq máh nốh achúc achiac nha-án. Co máh callong ngki lớiq bôn choi amớh dyôn nha-án chom te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng, ma nưm táq dyôn cơt arnáq tarluaih sớng. Ma ticuoi mmo ính chom te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng, cóq án tin. Cư patáp mái tông nha-án iki, la co cư ính nha-án bôn idô: Bôn mít amoih ndon tớq te cannính práh ŏ; bôn mít ndon lớiq tíq cháq bôm; alứng tin Yang Arbang-pilŏ́ng nhéq te mít cannính. Ma bôn ticuoi cơt arớq clu carna, dyơ nha-án nguai te pe nốh ngki. Nha-án báq táq-ntêr te arnáq ớq tarnáp. Nha-án ính lư cơt thới pasoi te phep rit Môi-se. Ma nha-án lớiq chom amớh te máh parnai nha-án pasoi. Nha-án parngíh máh parnai ngki la piaiq, ma callong lư la lớiq piaiq.
He chom phep rit ngki la ŏ, ma ticuoi pasoi cóq án pasoi dyôn piaiq. Phep rit ngki lớiq bôn angốh dyôn ticuoi tinớng ŏ. Ma ngai angốh dyôn ticuoi ndon lớiq peh phep rit; ticuoi ndon lớiq ính ngai cơt sút nha-án; ticuoi ndon lớiq dyám náp Yang Arbang-pilŏ́ng; ticuoi ndon báq táq luaih; ticuoi ndon bôn mít saq; ticuoi ndon veng ngê ớq tarnáp; ticuoi ndon cachet a-i a-ám, lớiq la ticuoi cannŏ́h; 10 ticuoi tới campái cayieq ma bíq munơi; cán ính bôn tartuoq cán, conh ính bôn tartuoq conh; ticuoi ndon tôiq alứng culieu ticuoi cannŏ́h; ticuoi ndon táq-ntêr a-uai; ticuoi ndon cantŏ́h lớiq lư; alứng ticuoi ndon táq ndái te callong piaiq. 11 Callong piaiq ndô la parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng. Yang Arbang-pilŏ́ng bôn chức ang-ưr lư, alứng piaiq dyôn ticuoi ayô. Án táp dyôn cư cato parnai ŏ te án.
Phau-lô Si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng Sruiq Táq Án
12 Cư si-ơn Yê-su Crit Ưlla he, án náp cư cơt ticuoi têq táq arnáq án, alứng án dyôn cư rap táq arnáq ngki. 13 Ndóng nsuoi cư báq acraiq nốh Yê-su, alứng cư táq dieiq arức lư máh ticuoi veng ngê án; cư la ticuoi háng lư. Ma Yang Arbang-pilŏ́ng yôl sruiq táq cư, co cư lớiq chom alứng iyốh tin Yê-su. 14 Ưlla he khoiq choi mat cư a-ưi lư, dŏq cư têq tin khớm alứng têq chom amoih ticuoi cannŏ́h, la co nhơ te Yê-su Crit. 15 Yê-su Crit tớq nga cúc cuteq ndô, co án ính choi tamống máh ticuoi ndon bôn luaih. Parnai ndô la lư piaiq. Ŏ dyôn cứp náq ticuoi ráp ial parnai ndô. Cứp náq ticuoi bôn luaih, ma luaih cư ntáng hơn te ticuoi cannŏ́h. 16 Ma Yang Arbang-pilŏ́ng yôl sruiq táq cư, dŏq Yê-su Crit apáh án bôn mít tanhir ada máh ticuoi luaih, co cư táq luaih a-ưi hơn te ticuoi cannŏ́h. Iki cư cơt arớq ngôl dŏq ayông máh ticuoi tin Yê-su thap tatun, dyôn nha-án têq tin arớq cư tưi, dyơ nha-án bôn tumống níc-níc. 17 Yang Arbang-pilŏ́ng la Puo lớiq nai pít. Lớiq têq ngai hôm rớp án, alứng án lớiq nai cuchet. Nưm munáq án táp la lư Yang Arbang-pilŏ́ng. Cóq he dyám náp alứng ayô án, sút pang lang dơi. Amen.
Phau-lô Patáp Ti-muthê
18 Ti-muthê ơi, mái la arớq acái cư ama. Iki cư ính mái chom amớh mái cóq táq. Bôn ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq cato parnai ŏ a mái. Cóq mái ial máh parnai nha-án cato ngki cơt arớq crơng pla, dŏq têq mái chíl rap máh ngê saq. 19 Cóq mái cadyiq dyôn khớm níc máh callong mái tin Yê-su. Alứng cóq mái táq ŏ níc, dŏq mít cannính mái lớiq têq tíq cháq mái bôm. Bôn ticuoi táq arnáq, ma mít cannính nha-án chom nha-án táq luaih. Ticuoi ndon táq iki, la arớq nha-án talóh bôm te mít cannính nha-án tin Yê-su. 20 Bôn bar náq ticuoi táq iki, la Hi-manê alứng Alec-sandơ. Cư khoiq mŏp nha-án nga ati yang Satán, dyôn yang ngki loi sút nha-án, dŏq nha-án clieq alứng lớiq pamat nnáng Yang Arbang-pilŏ́ng.