Chớiq Alang Bar Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Cô-rin-tô
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang bar ndô cơiq alang top tin tớq vel Cô-rin-tô, sám 56 cumo vít Yê-su carnian. Ndóng án taran chớiq alang mui, án lớiq sáng bui alứng top tin tớq vel ngki, co nha-án táq luaih, alứng bôn ticuoi tớq vel ngki lớiq tin Phau-lô la dyưng ati Yê-su.
Tớq chớiq alang bar ndô, Phau-lô sáng bui lieh, co top nha-án ndon lớiq náp án te nsuoi chom arnáq nha-án chón táq la lớiq piaiq, dyơ nha-án ngin luaih, alứng cơt artoi lieh alứng Phau-lô. Phau-lô taran chớiq alang ndô la ính top tin tớq vel Cô-rin-tô tarchoi máh acái acon Yang Arbang-pilŏ́ng ndon át tớq cruong Yudê.
Tớq máh phê talloiq, Phau-lô cato te án cơt dyưng ati Yê-su, co Yang Arbang-pilŏ́ng táp rêh alứng chóh án. Án tông iki la co bôn ticuoi tớq vel Cô-rin-tô lớiq náp án, alứng nha-án asớr cháq na táq-ntêr nha-án bôn chức li-arli alứng top dyưng ati Yê-su.
1
Cư Phau-lô taran chớiq ndô cơiq alang top tin Yê-su tớq vel Cô-rin-tô alứng nhéq máh ticuoi tin tớq cruong Achai. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh cư dyôn cơt dyưng ati Yê-su. Bôn Ti-muthê át munơi alứng cư. Án la ticuoi tin Yê-su muchứng he tưi. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng
He si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng la A-ám Yê-su Crit Ưlla he. Án la A-ám ndon sáng sruiq táq lư he, alứng án khêr níc he. Án khêr cứp chư tớq he tumúh dieiq arức. Co án khêr he, ngki he têq khêr tưi máh ticuoi cannŏ́h tớq nha-án tumúh dieiq arức. Khán he tumúh dieiq arức co tian he veng ngê Crit, ngki Crit lư khêr he dyôn rap chiuq. He chiuq tanhir dieiq arức la co he ính Yê-su khêr inha alứng choi tamống inha. Khán Yang Arbang-pilŏ́ng khêr he la arớq án khêr inha tưi, alứng án dyôn inha rap chiuq máh callong dieiq arức arớq he báq tumúh. He bôn callong ngcong tớq inha, co he chom arlớih lư, tớq inha chiuq dieiq arức arớq he chiuq, Yang Arbang-pilŏ́ng lư khêr inha muchứng án khoiq khêr he.
Máh em ai ơi! He ính inha chom arlớih te callong dieiq arức ndon tớq nga he, ndóng he át tớq cruong Asie. Dieiq arức ngki ntáng tháng. He parngíh lớiq têq tumống nnáng. He la arớq ticuoi ndon ngai khoiq anát cóq cuchet. Callong ngki tớq nga he, dŏq he lớiq pớng kinứm he bôm, ma he pớng kinứm Yang Arbang-pilŏ́ng sớng. Án la Yang Arbang-pilŏ́ng ndon bôn chức têq choi tamống máh ticuoi khoiq cuchet. 10 Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq choi tamống he dyôn vít te cuchet, alứng hoi-ndô án yôl choi níc he; iki he chom arlớih urớh án lư choi he sa. 11 Ma seq inha cớu choi he hơ. Iki máh nốh ŏ ính tớq nga he co nhơ clứng ticuoi cớu dyôn he. Dyơ nha-án bôn si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng co án choi he.
Phau-lô Bôn Mít Cannính Vứng Lư
12 He sáng bui lư te mui callong idô: Mít cannính he chom arlớih te pang tumống he, he táq na mít práh ŏ alứng tinớng lư ada inha alứng ada máh ticuoi tớq pang ndô. He táq iki, he lớiq ial ngê tubáiq tớq pang ndô, ma nhơ Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat he. 13-14 Hoi-ndô he lớiq taran callong sru la co he ính inha têq dŏc alứng apúh. Alứng máh callong ndon inha chom biq te he hoi-nsuoi, he ính inha chom a-ưi lư loi. Iki, tớq ingái Yê-su Ưlla he tớq lieh nga cúc cuteq ndô, he sáng arláng cannính te inha, alứng inha sáng arláng cannính te he.
Co Imo Phau-lô Iyốh Píh Lieh Nga Vel Cô-rin-tô
15 Co te callong ngki cư parngíh ính mot alang inha khoiq bar chư dyơ, dŏq inha têq sáng bui. 16 Cư parngíh ính pôq alang inha nsuoi ndóng cư ính pôq nga cruong Ma-sadôn. Alứng tư cư píh chô lieh te cruong Ma-sadôn, cư parngíh ính mot alang inha sa, dŏq inha choi cư têq pôq nga cruong Yudê. 17 Tư cư tông ính táq iki, inha parngíh cư tambang parngíh lớiq? Alứng inha parngíh cư la arớq ticuoi lớiq ŏ ndon báq táq-ntêr bar parnai idô: ‘Ơq ơq’ alứng ‘Lớiq lớiq.’ 18 Muchứng Yang Arbang-pilŏ́ng tông piaiq níc, parnai cư tông ada inha la tới ‘ơq ơq’ alứng ‘lớiq lớiq.’ 19 Cư, Si-la,* 1:19 Si-la ndô ngai dŏq Si-lavan hơ. alứng Ti-muthê khoiq cato inha te ngê Yê-su Crit Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. Yê-su Crit lớiq bôn bar parnai: ‘Ơq’ alứng ‘Lớiq’, ma tớq Yê-su Crit bôn nưm mui parnai ‘Ơq’ sớng. 20 Cứp callong ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq par-ưq ada ticuoi, la nưm ‘ơq’ co nhơ te Crit. Iki nhơ te Yê-su, he têq tông ‘Amen’, dŏq ngai ayô Yang Arbang-pilŏ́ng. 21 Yang Arbang-pilŏ́ng táp táq dyôn he tin ngê Crit khớm lư. Án táp rêh he dyôn táq arnáq án. 22 Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng táq tíc tớq he la ngin he na án. Án dyôn Arvai án át tớq mít cannính he, dŏq cơt tíc urớh án táq cua te arnáq án choi tamống he.
23 Lư Yang Arbang-pilŏ́ng hôm tớq mít cannính cư, khán cư tông a-uai lớiq la cư tông lư. Cư lớiq ính pôq lieh nga vel Cô-rin-tô la co cư ính viar, lớiq ính inha bôn callong anguaq co tian cư tớq. 24 Tới cư ính patot inha dyôn tin ndô, lớiq la tin ngki, co inha khoiq tin khớm dyơ. Ma he ính choi inha dyôn bôn máng callong bui sớng.

*1:19 1:19 Si-la ndô ngai dŏq Si-lavan hơ.