Phi-er
Taran Chớiq Alang Bar
Parnai Cato
Phi-er taran chớiq alang bar ndô sám 66 cumo vít Yê-su carnian. Chớiq alang ndô án cơiq alang top ndon tin Yê-su muchứng án. Án taran dŏq catớih nha-án te máh ticuoi táq náh-nnan tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng lớiq tin ngai tông te Yê-su Crit tớq lieh. Top ticuoi ngki tông Yê-su par-ưq khoiq dưnh dyơ, ma lớiq hôm án tớq. Ma uráq ndô tông dyôn máh ticuoi tin chom arlớih, urớh Yê-su Crit lư tớq lieh chư bar. Ma Yang Arbang-pilŏ́ng yôl taroi ingái kisái, co án lớiq ính munáq ticuoi mmo pít. Ma án ính cứp náq ticuoi têq bôn ngin luaih, dyơ cachan táh nhéq máh arnáq lớiq ŏ nha-án cơi táq te nsuoi.
1
Cư Si-môn Phi-er la ticuoi táq arnáq dyôn Yê-su Crit, alứng cơt dyưng ati án. Cư taran chớiq alang ndô cơiq alang inha ndon tin Yê-su muchứng he. Co nhơ te callong tinớng ŏ na Yang Arbang-pilŏ́ng he, alứng na Yê-su Crit, án ndon choi tamống he, iki inha bôn callong tin ndon bôn tarnáp lư muchứng he tưi. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat inha a-ưi lư loi, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc, co inha chom arlớih te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng alứng Yê-su Ưlla he.
Yang Arbang-pilŏ́ng Arô Alứng Rêh
Co Yê-su Crit bôn chức te Yang Arbang-pilŏ́ng, iki án dyôn he bôn cứp nốh dŏq he têq táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng patáp tớq pang tumống he. He bôn cứp nốh ngki la co he chom Yê-su Crit, án ndon arô he, dyôn he bôn chức ang-ưr alứng bôn mít ŏ lư muchứng án tưi. Co nhơ máh nốh ngki, Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn he bôn máh callong pưt alứng callong ayáu lư ndon án khoiq ưq, dŏq inha têq viar vít te máh ngê tớq pang ndô ndon tardông inha ính táq arnáq saq ndon táq dyôn inha cuchet pít. Dyơ án dyôn inha cơt mui mít mui cannính alứng án. Co Yê-su khoiq choi inha arớq ndô dyơ, iki cóq inha catóng nhéq tarngứh dŏq tưm mít tinớng ŏ loi. Tớq inha bôn mít tinớng ŏ, cóq inha tưm dyôn chom a-ưi lư loi te ngê tubáiq na Yang Arbang-pilŏ́ng. Tớq inha chom a-ưi ngê tubáiq na Yang Arbang-pilŏ́ng, cóq inha tưm loi dyôn chom bán ŏ cháq bôm. Tớq inha chom bán ŏ cháq bôm, cóq inha tưm loi chiuq tanhir máh callong dieiq arức. Tớq inha rap chiuq tanhir dieiq arức, cóq inha tưm loi táq arnáq ndon dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng sáng bui cannính. Tớq inha chom táq arnáq dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng sáng bui cannính, cóq inha tưm loi dŏq át artoi alứng em ai. Tớq inha át artoi alứng em ai, cóq inha tưm loi dyôn bôn mít cannính amoih yớu. Khán inha khoiq bôn dyơ máh ngê ŏ ngki, alứng khán ngê ngki pưt asớr tớq mít cannính inha, iki máh ngê ngki cơt culái tớq mít cannính inha, alứng inha bôn tarnáp; tarnáp ngki la inha bôn chom arlớih te ngê Yê-su Crit Ưlla he. Ma ticuoi mmo ớq máh ngê ŏ ndô, ticuoi ngki la arớq ticuoi sơm lớiq la sot mát, co án clớiq Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq táh luaih dyôn án te máh arnáq án khoiq táq. 10 Iki em ai ơi, cóq inha catóng táq dyôn ŏ hơn te nsuoi, dŏq ticuoi cannŏ́h chom Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq arô alứng rêh inha. Khán inha táq iki, inha lớiq bôn nguai te inha tin Yang Arbang-pilŏ́ng. 11 Dyơ urớh inha bôn chức têq át tumống níc-níc tớq ntúq Yê-su Crit sút. Yê-su la án ndon choi tamống he, alứng án la Ưlla he.
12 Iki, tam inha khoiq chom arlớih te máh ngê ndô, alứng tin khớm máh callong piaiq inha khoiq ráp dyơ, ma cư yôl ính catớih inha dyôn ayư níc te máh ngê ndô. 13 Ndóng cư yôl tumống, cư parngíh crái lư khán cư cato sa inha, dŏq inha ayư níc te ngê ndô. 14 Co cư chom, lớiq dưnh cư lư cuchet arớq Yê-su Crit Ưlla he, khoiq tông cư. 15 Ma cư catóng suo carna dŏq tông inha têq ayư cứp ngê ndô tớq vít cư cuchet.
Phi-er Khoiq Hôm Ang-ưr Yê-su Crit
16 Tớq he tông inha te Yê-su Crit Ưlla he tớq lieh nga cúc cuteq ndô, alứng án bôn chức pưt lư, ma he lớiq táq-ntêr arớq ngai nsuar; ma mát he táp khoiq hôm chức pưt na án. 17 Ndóng Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he tớq pilŏ́ng khoiq náp alứng ayô Yê-su, ndóng ngki he át ntúq ngki tưi. Bôn sieng Yang Arbang-pilŏ́ng tông te Yê-su idô: “Án ndô la acái cư, án ndon cư amoih lư. Cư sáng bui cannính lư alứng án.”
18 Lư simớt, he táp khoiq sáng sieng te pilŏ́ng tông iki, ndóng he át munơi alứng Yê-su tớq cóh práh ŏ ngki.
19 Alứng clưi te ngki loi, he sáng clŏ́q co he khoiq sáng alứng chom te máh parnai ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh tông te Yê-su. Ŏ lư la inha cammáng alứng náp máh parnai nha-án, co parnai ngki cơt arớq den tớu claq ang tớq ntúq ngiau tingôi ang iláih, alứng pantôr prang claq tớq mít cannính inha.* 1:19 Ang iláih la acám te ingái Yê-su tớq lieh nga cúc cuteq ndô. Alứng Yê-su la arớq pantôr prang claq chứng iláih, dyơ táq dyôn mít cannính ticuoi sáng bui ơn lư. 20 Nsuoi lư cóq inha chom arlớih idô: Cứp parnai ticuoi tông tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng, tới chóng ngốh te mít cannính ticuoi tang ngcang ngki. 21 Ma Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng táp tông tớq mít cannính ticuoi tang ngcang án dyôn nha-án chom cứp parnai ngki dŏq nha-án têq cato tang ngcang án.

*1:19 1:19 Ang iláih la acám te ingái Yê-su tớq lieh nga cúc cuteq ndô. Alứng Yê-su la arớq pantôr prang claq chứng iláih, dyơ táq dyôn mít cannính ticuoi sáng bui ơn lư.