Chớiq Alang Bar Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Tê-salô-nica
Parnai Cato
Chớiq alang ndô tông te Yê-su tớq lieh chư bar. Máh ticuoi tin ngcong ingái ngki, ma cơt arnáq tarvál tarnhóq tớq top tin tớq vel Tê-salô-nica. Phau-lô taran chớiq alang chư bar ndô sám vít tupát kisái tatun chớiq alang chư mui, dŏq ôi alứng atức lieh máh parnai ngai khoiq tông lớiq piaiq te callong ndô.
Phau-lô cato dyôn máh ticuoi chom cóq bôn tíc amớh nsuoi Yê-su tớq lieh. Tíc ndô la máh ticuoi bôn mít lới alứng saq lư, alứng bôn ‘munáq ticuoi lới hơn te ticuoi cannŏ́h’ tớq nsuoi avai dŏq chíl Yang Arbang-pilŏ́ng. (Phê 2:3)
Phau-lô tông arlớih te callong ngcong. Án tông tớq nha-án tumúh dieiq arức, cóq nha-án tin khớm lư. Tam ngai cŏp alứng crál tớq coq tôt, cóq nha-án táq mmín, alứng êq cơt pê táq arnáq ŏ.
1
Cư la Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin át tớq vel Tê-salô-nica. Díh Si-la alứng Ti-muthê cơiq parnai carhanh inha. Inha bôn mui mít alứng Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Cớu Dyôn Top Tin Tớq Vel Tê-salô-nica
Em ai ơi! Lư piaiq he si-ơn níc Yang Arbang-pilŏ́ng co nhơ inha. He ính si-ơn án co inha tin án cứp ingái rêng asớr, alứng inha munáq amoih munáq a-ưi asớr tưi. Iki, he báq ayô inha chứng mát máh top tin nga ntúq cannŏ́h. He ayô inha, co inha bôn mít cannính tin khớm, inha tanhir níc ngai táq inha, alứng inha chiuq cứp nốh dieiq arức ndon tớq nga inha.
Cứp arnáq inha táq iki, cơt tíc apáh arlớih lư la Yang Arbang-pilŏ́ng táq tinớng lư tớq án sưq ticuoi. Án hôm inha la ticuoi ŏ, iki án ính dyôn inha át tớq ntúq án sút. Inha chiuq a-ưi nốh dieiq arức hoi-ndô, la co inha ính át tớq ntúq ngki. Yang Arbang-pilŏ́ng tinớng tupứng níc. Iki, urớh án culieh dơq tang inha ada ticuoi ndon táq inha hoi-ndô. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn inha ndon chiuq máh dieiq arức hoi-ndô lớiq tumúh nnáng dieiq arức; dyơ án dyôn inha alứng he bôn át ien ŏ. Yang Arbang-pilŏ́ng táq iki tớq ingái Yê-su Ưlla he, siar lieh te pilŏ́ng. Án siar munơi alứng máh tarneng ndon bôn chức te án. Tớq nha-án siar, nha-án dông pla uih dŏq chŏ́ng máh ticuoi ndon lớiq chom Yang Arbang-pilŏ́ng alứng lớiq peh parnai ŏ te Yê-su Ưlla he. Máh ticuoi ngki cóq tumúh Yang Arbang-pilŏ́ng táq tôt níc-níc alứng pupít nha-án, co Ưlla he lớiq ính hôm nnáng nha-án. Nha-án cóq át yông te chức sút pưt lư Ưlla he 10 tớq ingái Yê-su tớq lieh nga cúc cuteq ndô, dyôn cứp náq ticuoi tin bôn ayô alứng dyám náp án. Inha lư bôn át alứng top ngki tưi, co inha khoiq tin parnai he cato inha.
11 Co iki he cớu níc dyôn inha. He seq Yang Arbang-pilŏ́ng he, choi inha dyôn táq pôq tarpiaiq arớq án khoiq rêh inha. Co nhơ te chức án, he seq án choi inha táq cua cứp callong ŏ alứng cứp arnáq inha parngíh ính táq co inha tin án. 12 Khán inha táq iki, lư ticuoi cannŏ́h bôn ayô nốh Yê-su Ưlla he, la co nhơ te inha. Alứng Yê-su Crit lư ayô lieh inha tưi. Máh arnáq ndô lư cơt la co nhơ te Yang Arbang-pilŏ́ng alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat he.